PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

23-68-H Automechanik, technické práce v autoservisu

Učební obor:

23-68-H/506 Technické služby v autoservisu

Dosažený stupeň vzdělání:

střední vzdělání a odborná příprava pro výkon příslušných dělnických povolání

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

 

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Absolvent je schopen po ukončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po absolvování příslušné praxe samostatně provádět jednoduché a pomocné práce při čištění konzervaci, mytí a mazání automobilů, výměnu olejů, pneumatik, vyvažování pneumatik, obsluhovat jednoduchá mechanizační zařízení používané v autoservisu.

 

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-          ovládal základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti,

-          byl vybaven dovednostmi a návyky pro pracovní i soukromý styk s jinými lidmi,

-          uvědomoval si svou národní příslušnost a svá lidská práva,

-          byl ochoten respektovat lidská práva jiných lidí,

-          byl přesvědčen o nutnosti zachovávat zásady humanity,

-          byl připraven na aktivní občanský život v demokratické společnosti,

-          uznával různé národy, etnické skupiny a rasy za sobě rovné,

-          uvědomoval si vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí,

-          rozhodoval se a jednal ve svém soukromí i v práci tak, aby ochránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje,

-          v ústním i písemném jazykovém projevu usiloval o dodržování jazykových norem, o výstižné a logicky správné vyjadřování,

-          měl vytvořen návyk pracovat s jazykovými příručkami,

-          byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění v základních situacích každodenního života,

-          vyhledával kulturní zážitky, měl vypěstován návyk číst časopisy a literární díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (divadla, kina, koncerty, výstavy, ...),

-          rozuměl základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, dokázal používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích,

-          uměl aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve svém odborné práci,

-          znal využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., věděl o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní prostředí,

-          byl poučen o roli životního partnera a rodiče, o nebezpečí neodpovědného sexuálního styku, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec,

-          se snažil zvyšovat nebo udržovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví,

-          věděl, jak se chovat v situacích osobního a obecného ohrožení a uměl poskytovat první pomoc.

Nepominutelným cílem je připravit absolventa tak, aby byl schopen a ochoten se dále vzdělávat, popřípadě se podle situace na trhu práce rekvalifikovat.

 

1.3   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po skončení přípravy v učebním oboru technické služby v autoservisu a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent připraven na výkon jednoduchých a pomocných prací v autoservisu a na vybraných pracovištích.

Absolvent učebního oboru:

-          ovládá základní způsoby technického zobrazování jednoduchých strojních součástí,

-          má stručný přehled o základech technologie výroby, druzích, vlastnostech a použití technických materiálů,

-          má vědomosti o základech opravárenství, druzích, vlastnostech a použití základních a pomocných materiálů a hmot v oboru,

-          má přehled o druzích a použití základních strojních součástí u silničních motorových vozidel,

-          ovládá technologické postupy prací a činností včetně obsluhy a údržby strojů, prostředků nebo zařízení, se kterými přichází do styku v rámci plnění pracovních úkolů,

-          znát základní způsoby ochrany materiálů před korozí a dovede provádět některé druhy ochrany proti korozi,

-          je seznámen informativně se základními druhy, značkami a typy silničních motorových vozidel a s jejich údržbou,

-          zná mazací plány silničních motorových vozidel a ostatní potřebné údaje pro jejich ošetření

-          ovládá montáž a opravy pneumatik a kol silničních motorových vozidel,

-          zná obsluhu příslušných strojů a zařízení v autoservisu,

-          ovládá čištění vnitřních i venkovních částí silničních motorových vozidel, včetně použití příslušné mechanizace.

-          ovládá základy ručního opracování materiálů a jednoduchých součástí,

-          dovede provádět údržbu a montáž součástí a jednoduchých montážních podskupin,

-          zná poslání, úkoly a charakteristické znaky technických služeb v autoopravárenství,

-          ovládá protipožární předpisy a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zná základní vztahy svého výrobního odvětví k životnímu prostředí a zásady jeho ochrany před možnými negativními vlivy způsobenými jeho činností.

Příprava v učebním oboru technické služby v autoservisu vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi zcela samostatně byl uměl:

-          číst složitější technickou dokumentaci, tabulky a normy a řídit se jimi ve své pracovní činnosti,

-          vykonávat práce v dopravním provozu, při zajišťování technického provozu dopravních prostředků a strojních zařízení,

-          znát poslání a úkoly příslušného podniku a svého pracoviště včetně poslání a úkolů návazných pracovišť,

-          naučit se ovládat nové nástroje a zařízení, které budou v důsledku vědeckotechnického pokroku zavedené do opravárenské praxe,

-          řídit se při výkonu práce zásadami a ustaveními o bezpečnosti a hygieně práce v příslušných provozech dopravy,

-          uměl posuzovat přímé i nepřímé vlivy své výrobní činnosti na životní prostředí, hodnotit je a zaujímat k nim odpovědné stanovisko.

 

1.4   Klíčové dovednosti

Klíčové dovednosti absolventa z hlediska profesního i životního uplatnění jsou:

-          numerické aplikace k přímému řešení jednodušších praktických úkolů a situací,

-          ústní i písemné komunikace v běžných profesních i životních situacích,

-          řešení běžných problémů a problémových situací vznikajících při vlastním i kolektivním pracovním výkonu a v osobním životě,

-          využívání základních zdrojů informací a práce s informacemi důležitých pro vlastní orientaci v pracovním i mimopracovním životě.

Absolvent umí pracovat s osobním počítačem, zvládá základní způsoby jeho obsluhy (spuštění, přechod do textového a tabulkového editoru, základy práce v textovém editoru, tvorba a práce v jednoduchém tabulkovém editoru a obsluhu periferních zařízení potřebných k jeho činnosti), a dodržuje zásady prevence zdravotních rizik práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami a opatření k ochraně zdraví.

 

2         Možnosti uplatnění absolventa

Po vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon povolání, např.: dělník v autoservisu.

 

3         Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, si mohou rozšířit odbornou kvalifikaci studiem příslušného tříletého učebního oboru na SOU (např. automechanik).

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky v tříletém učebním oboru, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů, navazujícího na předešlou přípravu.

Absolventi mohou studovat i na jiných druzích středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.