CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Základní údaje

Délka přípravy 3 roky

Učební obor je určen pro: hochy - dívky

Podmínky přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem dorostového lékaře

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání: střední odborné vzdělání a odborná příprava pro výkon strojírenských povolání

Stručný popis oboru

Opravování silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků. Provádění demontáže, kontroly a oprav jednotlivých částí a jejich montáže. Provádění funkční kontroly po provedené opravě. Používání a obsluha diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí. Součástí vzdělání absolventa je získání řidičského oprávnění skupiny C.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Pro přijetí do učebního oboru z hlediska zdravotního vadí poruchy nosného a pohybového systému omezující práce ve vynucených polohách a práce vyžadující manuální zručnost, tj. postižení páteře, těžké a střední skoliózy, stavy po operacích páteře s následnou poruchou funkce; postižení dolních končetin, stavy po úrazech a congenitálních luxacích kyčlí s přetrvávajícími funkčními potížemi, varixy dolních končetin; postižení horních končetin omezující funkce velkých a malých kloubů, omezení manuální zručnosti.

Dále vadí chronická a alergická onemocnění kůže, vleklé dermatózy, ekzémy, přecitlivělost na chemická i mechanická dráždidla, oleje; chronická, recidivující a alergická onemocnění dýchacích orgánů, astma bronchiále s poruchou ventilačních funkcí; nemoci z nachlazení recidivující, poruchy imunity; nemoci srdce, vleklé zánětlivé stavy a chlopňové vady haemodynamicky významné.

Mohou být přijati uchazeči bez onemocnění zažívacího ústrojí vyžadujícího dietní stravování a omezení fyzické námahy; bez onemocnění uropoetického systému nebo stavů s výraznou poruchou funkce ledvin.

Vadí nemoci nervové, záchvatové stavy, kolapsové stavy provázené poruchou koordinace; poruchy psychické a neurózy závažnějšího charakteru; poruchy krvetvorby a hemokoagulace; poruchy smyslů - poruchy sluchu s ostrostí sluchovou pro šepot každého ucha pod 3 m, chronické postižení statoakustického systému. Vadí poruchy zraku. Vyžaduje se zraková ostrost 5/10 a J.č. 1 oboustranně s případnou korekcí do + 3D.

Do učebního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce potvrdil dorostový lékař. V případě změněné pracovní schopnosti je nutné doporučení posudkové komise sociálního zabezpečení.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů, zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajišťování bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci poučit.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1. důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, protipožárními předpisy, s technologickými postupy;

2. používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům;

3. používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů;

4. vykonávání stanoveného dozoru.

Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce s dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

Požadavky na vybavení pracovišť odborného výcviku

Pracoviště odborného výcviku musejí odpovídat požadavkům a být vybavena minimálně nářadím, nástroji, pomůckami, stroji, přístroji a zařízeními, obsaženými v Seznamu povinného vybavení pracovišť odborného výcviku učebního oboru 24-19-2 Automechanik, který je uveden v příloze tohoto souboru učebních dokumentů.

Zařazení po ukončení přípravy

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon povolání automechanik.

Možnost dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.