MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 6. 2. 1998 čj.12 399/98-23 s platností od 1. září 1998 počínaje prvním ročníkem

a dne 4. dubna 2003, čj. 17 046/03-23, s platnosti od 1. září 2003

                                                                                

UČEBNÍ PLÁN

učebního oboru

23-68-H/001 Automechanik

Denní studium

 

 

Kategorie a názvy

vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

1

5

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2,5

1,5

1

5

Fyzika

2

1

1

4

Práce s počítačem

-

1,5

1,5

3

Základy ekologie

1

-

-

1

Tělesný výchova (1)

1

1

1

3

Ekonomika

-

-

1,5

1,5

Strojnictví

1

-

-

1

Strojírenská technologie

1

-

-

1

Technické kreslení

1,5

-

-

1,5

Řízení motorových vozidel (2)

-

0-1

2-3

2-3

Automobily

1,5-2

2-2,5

2-2,5

5,5-6,5

Opravárenství a diagnostika

1

2-3

3-3,5

6-7,5

Elektrotechnika

-

2

1,5

3,5

Odborný výcvik

15

15-15,5

15-15,5

45-46

 

 

 

 

 

 Celkem hodin týdně

32,5-33

33

33

98,5-99

B. Nepovinné (3)

 

 

 

 


Poznámky:

1. V období teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně. Doporučuje se zařadit 2 hodiny tělesné výchovy i do týdnů, ve kterých žáci absolvují odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu vyučovacích hodin (lze překročit maximum, uvedené v učebním plánu).

2. Řízení motorových vozidel je předmět, který se realizuje podle pravidel výuky a výcviku v autoškole. Učební osnova předmětu je daná platným "Obsahem a rozsahem výuky a praktického výcviku k získání řidičského oprávnění" pro skupinu C (zákony č. 247/2000 Sb. §§ 13 a 16, č. 478/2001 Sb., poznámka č. 40, 49., 50., 51., 52., vyhláška č. 167/2002 Sb., §§ 4 a 5, ve znění pozdějších předpisů). Případné další úpravy a přesuny učiva provede škola v souladu s platnými předpisy pro výcvik řidičů a provozování autoškol.

3. Výběr nepovinných vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele školy. Při výběru se přihlíží k profesionálním a osobním potřebám a zájmům žáků, popř. specifickým potřebám regionu. Ředitel SOU (ISŠ) schvaluje i jejich učební osnovy, vypracované předmětovými komisemi.

4. Obsah učiva v předmětech je možno upravit až do 30 % jeho rozsahu, např. k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobování učiva specifickým potřebám jednotlivých regionů.

5. Učební plány je možné ve vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

 

Přehled využití vyučovacích týdnů ve školním roce

 Počet týdnů v ročníku

Činnosti :

1.

2.

3.

Vyučování podle rozpisu učiva

33

33

33

Lyžařský výcvikový kurs

1

-

-

Časová rezerva, opakování učiva, exkurze,

 

 

 

výchovně vzdělávací akce apod.

6

7

6

Závěrečná zkouška

-

-

1

Celkem

40

40

40