CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

1.Základní údaje:

- Délka přípravy: 3 roky

- Učební obor je určen pro: hochy

- Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9.(po přechodnou dobu 8.) ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče.

- Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška

- Poskytované vzdělání: střední vzdělání a odborná příprava pro výkon kvalifikovaného povolání

2.Stručný popis oboru:

- Výroba, montáž, opravy, zkoušení a nastřelování loveckých a sportovních zbraní a jejich součástí.

3.Zdravotní požadavky na uchazeče:

- Při výběru do oboru z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí poruchy omezující funkci nosného a pohybového systému postižení páteře těžšího charakteru, postižení dolních končetin těžšího rázu, postižení horních končetin, onemocnění způsobující omezení funkcí velkých i malých kloubů. Dále vadí chronická a alergická onemocnění dýchacích cest, nemoci srdeční, zejména vážné poruchy rytmu, chlopenní vady. Rovněž vadí nemoci ledvin, zejména těžké nephropatie, záchvatové stavy, nemoci nervové, poruchy pohybové koordinace a funkce, poruchy zraku, nedosahuje-li ostrost 5/5 J.č.l s korekcí případně do + 3,O D oboustranně.

- Do učebního oboru mohou být přijati pouze mladiství, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař.

4. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce:

- Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany a hygieny práce.

- Ve výchovně vzdělávacím procesu musí BOZP vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor.

- V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné po dobu celého studia poučovat žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

- Nácvik a procvičování činností,odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možno výuku žáků provádět.

- Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

l.Důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy.

2.Používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům.

3.Používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů.

4.Vykonávání stanoveného dozoru.

Dozor vyžaduje soustavnou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. V případě, že osoba pověřená vedením praktického vyučování neobsáhne současně zrakově všechna pracovní místa,je povinna je soustavně kontrolovat.

Stálý dozor vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. Všechna pracovní místa musí osoba pověřená přímým dozorem zrakově obsáhnout z takového místa a vzdálenosti, aby mohla po předchozí instruktáži bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů při ohrožení zdraví.

5. Zařazování absolventů:

- Učební obor připravuje na povolání puškař.

6. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:

- Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu /vyhl. MŠMT ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách ve znění pozdějších předpisů/.Studium probíhá na středních odborných učilištích denní formou nebo studiem při zaměstnání.

- Absolventi mohou studovat i na jiných druzích středních škol /včetně vojenských/ za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

7.sady péče o absolventy:

- Bližší podmínky, jako přidělování práce, příbuznost dělnických povolání apod., jsou obsaženy v resortních předpisech. Absolvent mladší 18 let nesmí vykonávat práce zakázané příslušným resortním "Seznamem prací a pracovišť zakázaným mladistvým" a příslušnými bezpečnostními předpisy.

- V zájmu další péče o absolventy po vykonání závěrečné zkoušky a jejich uplatnění po zařazení do výrobního procesu se doporučuje zavést formu patronátů zkušených odborníků nad mladými vyučenými pracovníky. Cílem tohoto opatření je upevnit a dále prohloubit profesní úroveň absolventů s důrazem na optimální plnění kvantitativních a kvalitativních ukazatelů pracovního výkonu.

- Podmínkou této formy péče o absolventy při dalším odborném vzdělávání jsou individuální plány s vymezenými etapami prohlubování odborného praktického vzdělávání s určením okruhu, popřípadě charakteru pracovních činností, které je třeba zvládnout z hlediska požadované úrovně dovedností.

- Časový limit těchto individuálních plánů by neměl přesahovat dva roky.

- V průběhu této doby se zaškolujícím pracovníkům, kteří převzali patronát nad vyučenými dělníky, může poskytnout mimořádná odměna.

- Pro zdokonalení a prohloubení odborných dovedností, jakož i pro rozšíření nebo zvýšení kvalifikace absolventů, je vhodné využít některé z forem vzdělávání dospělých.