MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky 
dne 28.3.1994 pod č.j. 334428/94-74 s platností od 1.9.1994 počínaje prvním ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru učilišť

23-69-H/001 Puškař


Denní studium
 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

1. Všeobecně vzdělávací

 

 

 

Český jazyk a literatura

1

2

2

Občanská nauka

1

1

1

Matematika

2

2

1

Cizí jazyk

2

-

-

Fyzika

2

1

-

Tělesná výchova 3

1

1

1

Základy ekologie

1

-

-

Výběrové předměty4

-

1

2

2. Odborné

 

 

 

Základy automatizace

-

1

-

Ekonomika a organizace

-

1

2

Technické kreslení

3

2

1

Strojírenská technologie

1

1

-

Střelné zbraně

1

1,5

-

Technologie

2

3

3

Odborný výcvik

15

17,5

21

Celkem

32

35

34

3.Nepovinné předměty

 

 

 

Cizí jazyk5

-

2

2

 

Poznámky:

1. Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

2. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů.

3. V době teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod dvě hodiny týdně.

4. Výběrové předměty do učebního plánu vybere vedení SOU. Jako výběrové předměty mohou být zařazeny dějepis, další přírodovědný předmět, nebo jiný všeobecně vzdělávací předmět. Stanovený počet hodin lze využít i k posílení dotace povinných všeobecně vzdělávacích předmětů.

5. Pokud projeví zájem nejméně 15 žáků v ročníku je povinností SOU výuku zabezpečit.