CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Základní údaje

Délka přípravy : 4 roky

Studijní obor je určen pro : hochy a dívky

Základní podmínky pro přijetí : úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, úspěšné vykonání přijímací zkoušky z matematiky, zdravotní způsobilost

Způsob ukončení přípravy : maturitní zkouška ve středním odborném učilišti

Poskytované vzdělání : úplné střední odborné vzdělání

Stručný popis oboru

Studijní obor poskytuje potřebné vzdělání pro práci odborníků státní správy v oblasti zbraní a střeliva, pro práci ve zkušebnictví příslušných zbraní, jejich opravách a výrobě. Úspěšný absolvent ovládá výrobu součástí zbraní i jejich montáž, včetně provádění potřebných nebo požadovaných úprav, zkoušek, návrhů a kontrol.

Ve výrobní sféře v oblasti studovaných zbraní může vykonávat funkci technologa, normovače, konstruktéra apod., případě některá náročná dělnická povolání. Po potřebné praxi může zastávat funkci řídícího pracovníka v oblasti výroby, oprav, vývoje a úprav zbraní. Po doškolení ze střelby může též pracovat jako instruktor pro vydávání zbrojních průkazů. Má základní přípravu pro práci v bezpečnostních agenturách případně u městské policie.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Uchazeči o studium oboru by neměli mít poruchy omezující funkci nosného a pohybového aparátu těžšího charakteru, horních končetin a onemocnění způsobující omezení velkých i malých kloubů.. Dále vadí poruchy zraku, nedosahuje-li ostrost 5/5 J.č. 1 s korekcí, případně oboustranně + 3,0 D.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce. Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí postihovat jak předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i hygieny práce jak z pohledu zaměstnance, tak z hlediska pracovníka, řídícího činnost pracovního kolektivu.

V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, zvláště při vykonávání praktických a laboratorních cvičení a v odborném výcviku, jak v prostorách školy, tak na provozních pracovištích.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a) důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy,

b) používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům

c) používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

d) vykonávání stanoveného dozoru.

„Práce pod dozorem" - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu.

Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.„Práce s dohledem" osoba pověřená dohledem kontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

Zařazení absolventů

Úspěšným ukončením 4. ročníku a vykonáním maturitní zkoušky ve středním odborném učilišti získá absolvent úplné střední odborné vzdělání. Je připraven pro výkon některých náročných dělnických povolání a některých technickohospodářských činností provozního charakteru, např. puškař, dílenský plánovač, normovač, kontrolor jakosti a kvality, technolog apod.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a na vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících úplné střední, popř. úplné střední odborné vzdělání.