Profil absolventa studijního oboruAbsolvent je v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana, chápal principy demokratické společnosti a uplatňoval je ve svém životě. Preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí.

Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, je ochoten respektovat také práva druhých, uznávat tedy i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras. Cítí sounáležitost se svou vlastí a odpovědnost za ni.

Absolvent si je vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku. Absolvent je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Chápe proto význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti. Je vybaven dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro soukromý a pracovní styk s lidmi.

Je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání. Uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací. Uvědomuje si vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí. Rozhoduje se a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje.

Dovede využívat poznatků z historie pro lepší pochopení současnosti. Klade si v životě filozofické otázky a hledá na ně odpovědi. Respektuje zásady humanity a je připraven pro aktivní občanský život.

V ústním i písemném jazykovém projevu dodržuje jazykové normy, výstižně a logicky správně se vyjadřuje. V cizím jazyce rozumí rozhovorům o věcech denního života, dokáže reagovat v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běžných životních situacích a tématech. Dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tematice. Ovládá v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru.

Je veden k pozitivnímu vztahu k umění a kultuře. Má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy...). Chápe základní rozdíl mezi umělecky hodnotným dílem a brakem.

Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích.

Je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní prostředí.

Je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec. Snaží se udržovat i zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví. Je veden ke správným představám o využívání volného času.

Ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat v daném kontextu optimální řešení, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je.

Dovede pracovat s osobním počítačem na úrovni odpovídající dosaženému vzdělání, umí využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě

Má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se i v základních ekonomických otázkách této problematiky.

Absolvent studijního oboru Technik - puškař si osvojil jako základ některé vědomosti a dovednosti, shodné s absolventem tříletého učebního oboru Puškař, tj. zejména:

umí při výrobě, montáži a opravách sportovních a loveckých zbraní třískově opracovávat kov ručně i strojně, opracovávat povrchy a funkční části loveckých a sportovních zbraní pilováním a broušením povrchu na přesný rozměr, kartáčováním a leštěním. Při kontrole opracování je schopen používat běžná měřidla a využívat i další kontrolní pomůcky (např. šablony, zvětšené přesné nárysy a dílenský mikroskop apod.). Dovede jemně vybrousit povrch zbraní, a to jak jejich kovových částí, tak pažeb. Uvedené práce je schopen vykonávat i v případech, které vyžadují práci pod lupou.

Absolvent je po provedených funkčních zkouškách zbraní schopen stanovit příčinu jejich případné nesprávné či nedokonalé funkce a tuto příčinu dovede odstranit.

Příprava vytváří i předpoklady k tomu, aby absolvent byl po příslušné praxi schopen zhotovovat, sestavovat a opravovat složité systémy zbraní jak podle výkresů a další technické dokumentace, tak i bez dokumentace, jen podle vzorků či požadavku zákazníka.

Kromě uvedených vědomostí a dovedností má absolvent studijního oboru Technik puškař přehled o technickém rozvoji zbraní i technologií jejich výroby. Má přehled o jednotlivých systémech zbraní, jejich zvláštnostech a použití. Je schopen navrhnout, provést pevnostní výpočet, vypracovat konstrukční i technologickou dokumentaci dílů zbraní a tyto díly (ať již pro nové, nebo opravované či renovované zbraně) vyrobit, a to i v případě složitějších oprav, renovací, výrobě prototypů, vzorků apod. Při uvedených vědomostech a dovednostech uplatňuje i estetická hlediska, popř. i hlediska historická.

Absolvent zná základní principy automatizace, včetně principů programování číslicově řízených strojů; je schopen pro tyto stroje navrhnout technologickou dokumentaci jednotlivých pracovních operací, včetně vypracování jednoduchého programu. Je schopen kontrolovat výrobky jak po stránce materiálové, tak i předepsané rozměrové a tvarové přesnosti; ke kontrole dovede využívat kromě běžných měřidel i zkušební a měřicí přístroje, stroje a zařízení.

Ve zkušebnách zbraní je schopen provádět funkční zkoušky zbraní, posoudit případné vady jejich funkce včetně bezpečnostních aspektů, navrhnout způsob opravy, popř. rozhodnout o znehodnocení zbraně a jeho způsobu. Zná platné znění zákona o zbraních a střelivu, řídí se jeho ustanoveními a je schopen na jeho základě posoudit kvalitu znehodnocení zbraně.

Veškeré pracovní činnosti vykonává absolvent v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygieně práce, protipožární ochrany a dalšími závaznými právními předpisy. Umí posuzovat přímé a nepřímé vlivy své výrobní činnosti na životní prostředí, dokáže je hodnotit a zaujímat odpovědná stanoviska pro jejich řešení, popř. jejich řešení navrhovat.

Po příslušné praxi, popř. po absolvování dalšího vzdělání by měl být absolvent schopen vyrábět, sestavovat, opravovat, renovovat a restaurovat různé (i unikátní) druhy zbraní, ale uplatňovat se i jako technik při jejich konstrukci, technologii výroby, zkoušení a jako odborník (znalec) státní správy v oblasti zbraní a střeliva . Po získání příslušného zbrojního průkazu muže řídit nebo provozovat sportovní střelnici. Absolvent je schopen řídit menší pracovní kolektivy, umí využívat znalosti metod plánování a ekonomiky práce.