MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 18. listopadu 1997, č.j. 34 284/97-23 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

23-69-L/001 TECHNIK PUŠKAŘ


Denní studium

Název předmětu Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4. Celkem
A. Povinné předměty
1.
Český jazyk a literatura 2 3 2 3 10
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka - 1 1 1 3
Dějepis 2 1 - - 3
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 2 1 2 - 5
Základy ekologie - 1 - - 1
Chemie - - 1 1 2
Práce s počítačem 2 1 - - 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Celkem všobecně vzdělávací předměty 16 16 14 13 59
2.
Ekonomika a řízení - - - 3 3
Mechanika - 2 - - 2
Technické kreslení 2 1 - - 3
Strojírenská technologie 2 2 - - 4
Strojnictví 2 - - - 2
Technologie puškařská 3 2 2 2 9
Střelné zbraně a balistika 2 3 1 1 7
Laboratorní cvičení - - 2 - 2
Odborný výcvik 6 7 14 14 41
Celkem odborné předměty 17 17 19 20 73
Celkem 33 33 33 33 132
B. Nepovinné předměty 2
Cvičení z matematiky - 2 2 - 4
Strojnické technické kreslení - 2 2 2 6
Programování - 2 2 2 6
Laboratorní cvičení - - 2 - 2


Poznámky :

1. Všeobecně vzdělávacím předmětům se vyučuje podle platných "Učebních osnov všeobecně vzdělávacích vyučovacích předmětů pro střední odborné školy" (strojírenské).

2. Kromě nepovinných vyučovacích předmětů uvedených v učebním plánu lze zařadit i další nepovinné předměty. Jejich výběr a obsah je v plné kompetenci ředitele školy. Při výběru se přihlíží k profesionálním a osobním potřebám a zájmům žáků a rodičů (např. zájem vykonat maturitní zkoušku z vybraného předmětu, záměr dalšího studia na vyšší odborné škole nebo vysoké škole ap.), popř. specifickým potřebám regionu. Učební osnovy těchto předmětů, vypracované předmětovými komisemi, schvaluje ředitel školy.

3. Obsah učiva v jednotlivých povinných předmětech je možné upravit až do 30 % jejich rozsahu, např. k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice, k lepšímu přizpůsobování učiva specifickým potřebám jednotlivých regionů apod.

4. Učební plán je možné v povinných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit některý vyučovací předmět ani nedodržet celkový počet hodin stanovený učebním plánem, tj. 132 hodin za čtyři roky denního studia.