PROFIL ABSOLVENTAAbsolvent je připraven tak, že je schopen vést výrobní, kontrolní, servisní, opravárenské a prodejní provozy technického zaměření v průmyslu, službách i ve sféře soukromého podnikání. Profil absolventa dotváří SOU (ISŠ) podle potřeb jednotlivých regionů, požadavků příslušných okresních úřadů práce a zaměstnavatelských svazů, se kterými je škola, realizující přípravu, v úzkém styku.

Po ukončení studia absolvent samostatně čte i náročná elektrotechnická schémata a na tomto základě chápe funkci jednotlivých bloků nebo prvků při montáži, výrobě či údržbě. Používá jednotlivé druhy technických výkresů a schémat, rozlišuje materiály a součástky z hlediska správné funkce.

Umí zvolit ucelené pracovní postupy a v souladu s technologickými požadavky i sled operací při montáži, údržbě a opravách. Absolvent umí samostatně měřit elektrické i neelektrické veličiny, vstupní i výstupní hodnoty funkčních celků a samostatně vypracovávat protokol o měření.

Absolvent využívá zařízení výpočetní techniky, běžná zařízení dorozumívací a záznamové techniky, zařízení mechanizační a automatizační techniky. Všechny pracovní prostředky používá efektivně ke zvýšení produktivity práce a v souladu s ekonomickými, energetickými a technologickými požadavky.

Absolvent oboru elektrotechnika je schopen vykonávat činnosti ve smyslu Vyhlášky ČÚBP ČBÚ 50/1978 o odborné způsobilosti a výkladu k této vyhlášce.

Podle regionálních podmínek lze přípravu zaměřit tak, aby absolvent:

- ovládal i náročné elektromontážní práce na technologických souborech v energetice, opravoval elektrická zařízení elektráren, tepláren, rozvoden a sítí, seřizoval a nastavoval složitá spínací zařízení s dálkovým ovládáním, signalizací, měřením a ochranou automatického zařízení. Oživuje a seřizuje zařízení pomocí přístrojů. Zná řídící práce při montážích, generálních opravách a rekonstrukcích složitého elektrického zařízení. Při své práci se řídí předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jednotlivých výrobnách, rozvodnách a na montážích.

- volil účelné pracovní postupy a v souladu s technologickými požadavky i sled operací při montáži, údržbě a opravách elektrických strojů, přístrojů a zařízení. Dovede obsluhovat navíjecí stroje, zařízení pro montážní práce pro impregnaci, odstraňování izolací, pro pájení a svařování. Zjišťuje a odstraňuje závady, provádí revize, prohlídky, běžnou údržbu a opravy elektrických zařízení. Rozpoznává jednotlivé druhy elektrických zařízení /světelné, tepelné, určené k pohonu i k řízení, regulaci popř. k přenosu a zpracování informací aj./ Sestavuje rozvodná zařízení v sítích, rozvodech, el. stanicích a instalacích v místě potřeby. Určuje technologické postupy pro montáže a opravy elektrických strojů a přístrojů.

- prováděl náročné mechanické, elektrotechnické popř. elektromechanické práce spojené s montáží popř. výrobou, provozem, seřizováním, oživováním, diagnostikováním, opravami elektronických prvků a zařízení z oblastí spotřební a investiční elektroniky, měřicí a řídicí techniky a z oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky. Absolvent samostatně měří parametry elektronických prvků, měří integrované obvody a speciální součástky. Zná základní pojmy číslicové techniky a funkce základních stavebních prvků číslicové techniky. Je schopen stanovit správný postup při oživení funkčních celků podle technické dokumentace.

- lokalizoval závadu na osobních počítačích typu PC IBM a kompatibilních. Na základě znalostí rozhraní jednotlivých dílů a umí posoudit jejich vzájemnou kompatibilnost a optimální nastavení HW. Rozumí činnosti základních funkčních celků. Absolvent zná principy periferních zařízení (tiskáren, plotrů, jednotek CD, scanerů apod., umí je instalovat, případně opravovat. V oblasti SW absolvent umí systémy instalovat a konfigurovat na optimální výkon. Zná smysl a důsledky jednotlivých příkazů (souborů) operačního systému MS DOS, Windows, popřípadě Unix. Umí využívat testovací a zkušební programy typu CheckIt, Norton Utilities apod.


Absolvent dále zná zásady údržby a oprav psacích strojů mechanických, elektrických i elektronických.

V oblasti reprografické techniky zná způsoby kopírování (přenosové i přímé elektrografie, světlotisku apod.) černobílých i barevných předloh, analogovým i digitálním způsobem. Je obeznámen s činností kuvertovacích strojů, elektronických pokladen, skartovacích strojů, frankovacích strojů apod.

To jsou jen příklady možného zaměření výuky. Podle podmínek regionu a stavu trhu práce je však možno přípravu zaměřit na další elektrotechnické specializace. Vždy se rozšiřuje a prohlubuje již získané odborné vzdělání, a to hlavně v rozšíření teoretických znalostí a vybudování systému těchto znalostí na úrovni odpovídající úplnému střednímu odbornému vzdělání.