MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 22. března 1995 č.j. 14 049/95-23 s platností od 1. září 1995 počínaje prvním ročníkem


Učební plán studijního oboru


pro absolventy tříletých učebních oborů

26-41-L/501 (26-75-4) ELEKTROTECHNIKA


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem
1. 2.
A. Všeobecně vzdělávací 15 15 30
Povinné 12-13 11-13 23-26
Český jazyk a literatura 2-3 2-3 4-6
Cizí jazyk 2 2 4
Nauka o společnosti 1 1 2
Matematika 3 2-4 5-7
Tělesná výchova 2 2 4
Fyzika 2 2 4
Výběrové 2-3 2-4
Chemie 2-4 2-4
Konverzace v cizím jazyce 1-2 1-2
Psychologie 1-2 1-2
Estetická výchova 1-2 1-2
Zeměpis 1-2 1-2
Základy práva 2-4 2-4
B. Odborné předměty 18 18 36
Ekonomika a řízení 2 2 4
Obsluha osobních počítačů 2(1) 2(2) 4(3)
Automatizace 2 2(1) 4(1)
Elektronická měření 2(2) 2(2) 4(4)
Elektronika 3 2 5
Elektrotechnika 3 3 6
Výběrové předměty 4 5 9
C. Nepovinné předměty
Celkem 33 33 66


Poznámky:

1. Volba všeobecně vzdělávacích výběrových vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy. Rozsah hodinové dotace jednotlivých výběrových všeobecně vzdělávacích předmětů je uveden orientačně pro oba ročníky a je možno jej využít buď v jednom, nebo v obou ročnících.

2.Konkrétní počet hodin českého jazyka a matematiky může ředitel školy stanovit v daném hodinovém rozpětí.

3. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin v souladu s platnými předpisy.

4. Počet hodin tělesné výchovy lze podle místních podmínek zvýšit o 1 hodinu týdně. Tato hodina se nepovažuje (z hlediska duševní hygieny žáků) za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu.

5. Struktura a obsah odborných výběrových vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele, který schválí na základě doporučení předmětové komise jejich učební osnovy. Jako výběrové odborné předměty se zařadí vyučovací předměty navazující na předchozí vzdělání a respektující zájem žáků a regionální podmínky trhu práce. Stanovený počet hodin lze využít i k posílení dotace povinných odborných vyučovacích předmětů. Příklady předmětů jsou: energetická zařízení, elektrické stroje a přístroje, elektronická zařízení a administrativní a výpočetní technika.

6. Výběr nepovinných vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele školy. Při výběru se přihlíží k profesionálním a osobním potřebám a zájmům žáků a specifickým potřebám regionu. Ředitel SOU (ISŠ) schvaluje i jejich učební osnovu, vypracovanou předmětovou komisí.