MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 22. března 1995 č.j. 14 049/95-23 s platností od 1. září 1995 počínaje prvním ročníkem


Učební plán studijního oboru


pro absolventy tříletých učebních oborů

26-41-L/501 (26-75-4) ELEKTROTECHNIKA


Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem
1. 2. 3.
A. Všeobecně vzdělávací 8 6 8 22
Povinné 6 5 7 18
Český jazyk a literatura 1 1 2 4
Cizí jazyk 1 1 2 4
Nauka o společnosti 1 - - 1
Matematika 2 2 2 6
Fyzika 1 1 1 3
Výběrové 2 1 1 4
Chemie 1-2 1-2
Konverzace v cizím jazyce 1 1
Psychologie 1 1
Estetická výchova 1 1
Zeměpis 1 1
Základy práva 1 1
B. Odborné předměty 7 9 7 23
Ekonomika a řízení 1 1 - 2
Obsluha osobních počítačů - 1 1 2
Automatizace - 1 1 2
Elektronická měření 2(1) 1(1) - 3(2)
Elektronika - 2 2 4
Elektrotechnika 2 1 3 6
Výběrové předměty 2 2 3 7
C. Nepovinné předměty  
Celkem 15 15 15 45


Poznámky:

1. Ve večerním studium se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si přizpůsobí vyučující v tematickém plánu vzhledem k počtu hodin uvedených v učebním plánu oboru přípravy. Tematické plány učiva schvaluje ředitel školy.

2. Každý předmět se ukončuje zkouškou. Konání zkoušek stanovují příslušné předpisy. Každý den je možno vykonat nejvíce tři zkoušky.

3. V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu musí každý vyučující:
a. průběžně probírat otázky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
b. soustavně dbát na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí
c. obsah předmětu aktualizovat v souladu s požadavky vzniklými důsledkem rozvoje elektrotechniky a elektroniky a požadavky respektujícími situaci na trhu práce.