MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 22. března 1995 č.j. 14 049/95-23 s platností od 1. září 1995 počínaje prvním ročníkem


Učební plán studijního oboru


pro absolventy tříletých učebních oborů

26-41-L/505 (26-75-6) ELEKTROTECHNIKA


Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet konzultačních hodin v ročníku Celkem
1. 2. 3.
A. Všeobecně vzdělávací 100 90 90 280
Povinné 80 70 70 220
Český jazyk a literatura 20 20 20 60
Cizí jazyk 20 20 20 60
Nauka o společnosti 10 10 - 20
Matematika 20 10 20 50
Fyzika 10 10 10 30
Výběrové 20 20 20 60
Chemie 10-20 10-20
Konverzace v cizím jazyce 10 10
Psychologie 10 10
Estetická výchova 10 10
Zeměpis 10 10
Základy práva 10 10
B. Odborné předměty 100 120 110 330
Ekonomika a řízení 20 10 - 30
Obsluha osobních počítačů 10 10(10) 0-10(10) 30-40
Automatizace - 20 10-20 30-40
Elektronická měření 20(10) 10(10) 10(10) 40(30)
Elektronika - 20 20-30 40-50
Elektrotechnika 20-30 20 - 40-50
Výběrové předměty 20-30 30 50 100-110
C. Nepovinné předměty
Celkem 200 210 200 610


Poznámky:

1. V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si přizpůsobí vyučující v tematickém plánu vzhledem k počtu hodin uvedených v učebním plánu oboru přípravy. Tematické plány učiva schvaluje ředitel školy.

2. Počty konzultačních hodin jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku.

3. V závěru každého pololetí se vykonávají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo ( v jednom dni se mohou konat zkoušky maximálně ze tří předmětů). V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu musí každý vyučující:
a. průběžně probírat otázky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
b. soustavně dbát na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí
c. obsah předmětů aktualizovat v souladu s požadavky trhu práce a se změnami vzniklými důsledkem rozvoje odvětví elektrotechniky a elektroniky a požadavky respektujícími situaci na trhu práce.