Základní údaje

Délka přípravy: 2 roky

Základní podmínky pro přijetí: úspěšné vykonání závěrečné zkoušky ve tříletém elektrotechnickém učebním oboru, stanoveném platným předpisem

Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška

Poskytované vzdělání: úplné střední vzdělání

Stručný popis oboru

Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Toto prohloubení a rozšíření je zaměřeno na technickoekonomickou stránku provozu v průmyslu, službách i sféře soukromého podnikání.

Zdravotní požadavky

Obor je určen pro hochy a dívky, splňující zdravotní požadavky pro elektrotechnickou výrobu.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí postihovat jak předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i hygieny práce z hlediska pracovníka, řídicího činnost pracovního kolektivu.

V prostorech určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, zvláště při vykonávání praktických a laboratorních cvičení.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí

a) důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy
b) používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům
c) používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů
d) vykonávání stanoveného dozoru.

Zařazení absolventů

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven vykonávat náročné pracovní činnosti v dělnických povoláních a vybraných technickohospodářských činnostech provozního charakteru v průmyslu, službách i ve sféře soukromého podnikání v souladu s požadavkem předepsané délky odborné praxe.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání.