MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 25.9. 1991 čj. 20 403/91-21 s platností od 1. září 1991 počínaje prvním ročníkem


Učební plán


studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů

26-41-L/506 (26-77-4) PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Značka učební osnovy
1. 2.
A. Všeobecně vzdělávací - povinné
Český jazyk a literatura 2) 2 2 CJL 511
1. cizí jazyk 2 nebo 3 2 nebo 3 CIJ 511
Nauka o společnosti 1 1 ZSV 511
Matematika 3(1) 2(1) MAT 511
Tělesná výchov 5)a 2 2 TEV 511
10-11 9-10
B. Všeobecně vzdělávací - výběrové (vybere škola)
Fyzika 2-4 FYZ 511
Chemie 2-4 CHE 511
Konverzace v cizím jazyku 1-2 KCJ 511
Psychologie 1-2 PSY 511
Estetická výchova 1-2 ESV 511
Zeměpis 1-2 ZEM 511
Základy práva 2-4
Obsluha osobních počítačů 2-4
4-5 5-6
C. Odborné předměty 18-20 19
Ekonomika a řízení 2 2
Automatizace 2(1) 2(1)
Elektrická měření 3(2) 3(2)
Elektronika 2 2
Elektrotechnika 3-4 3
Provozní technika 3 3
Výběrové předměty 3-4 4
Celkem 33-36 34-35


Poznámky:

1. Volba všeobecně vzdělávacích výběrových vyučovacích předmětů vychází z charakteru studijního oboru a je plně v kompetenci ředitele SOU (SOŠ). Rozsah hodinové dotace u jednotlivých předmětů je uveden orientačně pro oba ročníky a je možno jej využít buď v jednom nebo obou ročnících. Celkový počet hodin všeobecně vzdělávacích předmětů (povinných i výběrových) nesmí klesnout pod 15 hodin týdně v každém ročníku. Žádoucí je výběr předmětu obsluha osobních počítačů, pokud je vybavení školy technikou na potřebné úrovni.

2. Počet hodin českého jazyka lze v případech, kde to charakter studijního oboru vyžaduje, zvýšit o 1 hod. týdně.

3. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin v souladu s platnými předpisy.

4. V povinném vyučovacím předmětu 1. cizí jazyk pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil ve tříletém učebním oboru, hodinová dotace činí 2 vyučovací hodiny týdně v každém ročníku. Žák však může začít se studiem dalšího cizího jazyka, v tom případě činí týdenní hodinová dotace 3 hodiny v každém ročníku.

5. Počet hodin tělesné výchovy lze podle místních podmínek zvýšit o 1 hodinu týdně. Tato hodina se nepovažuje (z hlediska duševní hygieny žáků) za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu.

6. Struktura a obsah výběrových vyučovacích předmětů (lze zařadit 1 až 2) je v plné kompetenci ředitele SOU (SOŠ), který schválí na základě doporučení předmětové komise jejich učební osnovy. Jako výběrové odborné předměty se zařadí vyučovací předměty navazující na předchozí vzdělání a respektující zájem žáků a regionální podmínky trhu práce. Stanovený počet hodin lze využít i k posílení dotace povinných odborných vyučovacích předmětů.

7. Výběr nepovinných vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele SOU (SOŠ). Při výběru se přihlíží k profesionálním a osobním potřebám a zájmům žáků a specifickým potřebám regionu. Přihlíží se také k personálním a materiálním podmínkám SOU (SOŠ). Ředitel SOU (SOŠ) schvaluje i jejich učební osnovu, vypracovanou předmětovou komisí.

8. Obsah učiva zejména v odborných předmětech je možno upravit až do 30 % jeho rozsahu k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobování učiva specifickým potřebám jednotlivých regionů.