CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

  

Kód a název vzdělávacího programu:  26-41-M/002 Elektrotechnika

 Vstupní předpoklady žáků

Do prvního ročníku čtyřletého denního studia jsou přijímáni žáci, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a úspěšně ukončili povinnou školní docházku v nejvyšším ročníku.

Zdravotní způsobilost ke studiu posoudí lékař, který ji potvrdí na přihlášce ke studiu.

 

Délka vzdělávacího programu a forma studia

Studium oboru elektrotechnika je čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia.

 1. Pojetí a cíle vzdělávacího programu

 Studijní obor elektrotechnika poskytuje absolventům úplné střední odborné vzdělání technického charakteru. Vedle všeobecně vzdělávacích a přírodovědných vědomostí získají žáci ucelený přehled o elektrotechnice, který je postupně podle podmínek regionu a trhu pracovních sil orientován na oblast slaboproudé elektrotechniky, silnoproudé elektrotechniky a automatizační techniky. V průběhu třetího a čtvrtého ročníku může být výuka úžeji specifikována na konkrétní oblast elektrotechniky.

Důraz je kladen na získání širokých obecných znalostí elektrotechniky, umožňující  rychlé získání speciálních znalostí zvoleného zaměření ve třetím a čtvrtém ročníku. Konkrétní požadavky zaměstnavatelské sféry budou realizovány v době nástupní praxe.

 2. Charakteristika obsahových složek

            Charakteristika jednotlivých vzdělávacích složek je stanovena standardem středoškolského vzdělávání schváleného MŠMT  ČR.

a) všeobecné vzdělání

Společenskovědní předměty jsou zejména zaměřeny  na rozvíjení komunikativních dovedností žáka v mateřském a cizím jazyce, návyků zodpovědného občanskoprávního jednání a chování.

Matematicko-přírodovědné předměty jsou zaměřeny na získávání teoretických poznatků fyzikálních principů nutných pro studium odborných předmětů, na rozvíjení logického myšlení, představivosti, pečlivosti, důslednosti a přesnosti.

Tělesná výchova je zaměřena na osvojení návyků pravidelné pohybové aktivity, plní funkci posilovací a relaxační.

b) odborné vzdělání

Odborné předměty vytvářejí v prvním a druhém ročníku společný základ znalostí z oblasti elektrotechniky, jako přípravu na odborné zaměření ve vyšších ročnících a jsou v souladu se standardem středoškolského vzdělávání směr elektrotechnika.

V průběhu třetího a čtvrtého ročníku žák získá přehled v obecném nebo specializovaném zaměření včetně upevnění a prohloubení základních znalostí oboru, které mu umožní rychlou orientaci v praxi a adaptaci při nástupu do praxe.

 c) klíčové dovednosti

            Realizace cílů v oblasti rozvoje klíčových dovedností znázorňuje tabulka Přehled začlenění klíčových dovedností.

 3. Organizace výuky

Studium je denní čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. Výuka je doplněna praktickými cvičeními v laboratořích školy podle rozpracovaného učebního plánu. Žák se v průběhu studia zúčastní také praxe ve vybraných podnicích regionu.

 4. Metodické přístupy

Při volbě  metod je třeba omezit popisný způsob výuky a dávat přednost problémovým úlohám, které rozvíjí pracovní iniciativu žáků a činnostní stránku učení. Je třeba klást důraz na práci ve skupinách a vytvářet modelové situace odpovídající budoucím podmínkám praxe.

Důraz je třeba klást na samostatnou práci s využitím odborné literatury a získávání informací prostřednictvím moderních komunikačních prostředků. Je třeba podporovat rozvoj logického myšlení a využívání prostředků měřicí a výpočetní techniky.

 

5. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu

Při veškeré výuce je třeba dodržovat všechna příslušná ustanovení předpisů o ochraně zdraví při práci, dodržovat zásady hygieny práce a všechny příslušné bezpečnostní předpisy.

6. Další specifické požadavky

 6.1 Zdravotní požadavky na uchazeče.

Zdravotní způsobilost ke studiu posoudí příslušný odborný lékař , který toto uvede i do přihlášky ke studiu,

 6.2 Speciální vybavení pro výuku

Škola musí být vybavena pro zajištění výuky uvedeného oboru specializovanými laboratořemi a dílnami. Laboratoře musí zabezpečit praktickou činnost zejména v oblastech elektrotechnického měření, automatizační techniky, mikroprocesorové techniky. Učebny dílen musí zabezpečit praxi strojní a elektrotechnickou ve smyslu učebního dokumentu oboru elektrotechnika.

Praktická měření, cvičení a praxi nelze realizovat pouze simulací s využitím prostředků výpočetní techniky.