PROFIL ABSOLVENTA

  

Kód a název:  26-41-M/002 Elektrotechnika

Dosažený stupeň vzdělání:  Úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Způsob ukončení a certifikace:  Maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce.

   

1. Výsledky vzdělávání

1.1 Obecná  úvodní část 

Absolvent studijního oboru elektrotechnika je připravován pro výkon odborných funkcí především v oblasti malých a středních firem nebo podniků pro oblast konstrukce, technického rozvoje, výroby, technologie, provozu a údržby  elektrotechnických zařízení.

 

1.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

 K nejdůležitějším žádoucím vlastnostem absolventa patří tyto schopnosti:

- žák umí aplikovat získané  vědomosti a dovednosti v praxi,

- žák umí samostatně řešit úkoly na pracovišti, pracovat v týmu, zvládnout organizaci  a řízení  pracovní skupiny,

- žák umí samostatně myslet a pohotově rozhodovat,

- získávat a využívat vědeckotechnické informace ve své práci, dále se vzdělávat.

 

Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují vědomosti potřebné:

-  k pohotovému, kultivovanému a správnému ústnímu i písemnému používání mateřského jazyka,

-  k samostatnému a přiměřenému jazykově správnému jednání v cizím jazyce,

-  k porozumění odbornému textu v cizím jazyce s využitím slovníku,

-  k poznání a pochopení společenské a umělecké funkce literatury a ostatních druhů

-  umění,

-  k poznání a pochopení historického vývoje naší země i světových dějin,

-  k porozumění vybraným společenskovědním disciplinám a vytvoření mravního a

      etického základu osobnosti,

-  k osvojení širokého základu středoškolské matematiky,

-  k poznání nejdůležitějších fyzikálního zákonů a chemických jevů, včetně aplikace

      těchto poznatků v praxi,

-  k rozvoji motorických a pohybových schopnost,

 

1.3 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

V odborné složce přípravy musí absolvent získat:

-   vědomosti o různých materiálech používaných v elektrotechnice, jejich zkoušení a to jak při výrobě prvků obvodů, tak i při zpracování konečných výrobků - vláštní důraz se klade na moderní polovodičové součástky a integrované obvody,

-   vědomosti o způsobech technického zobrazování a různých druzích elektrotechnických výkresů a elektrotechnické dokumentace, porozumění této dokumentaci a orientaci v ní, rovněž umí  dokumentaci samostatně vyhodnocovat a zpracovávat,

-   vědomosti o vlastnostech základních elektrotechnických obvodů a způsobech jejich využití,

-   vědomosti o základních elektrotechnických montážních a elektroinstalačních pracovních operacích,

-   dovednosti  výpočtu základních parametrů elektrotechnických obvodů,

-   vědomosti o vlastnostech elektronických a elektrotechnických prvků používaných v analogovém i  digitálním režimu,

-   dovednosti v základních i vybraných speciálních elektrotechnických měřeních

-   vědomosti o vlastnostech používaných druhů měřicích přístrojů a způsobech zpracování a správné interpretaci naměřených hodnot,

-   vědomosti o vlastnostech různých typů elektrických strojů a přístrojů, včetně jejich využití v různých oblastech,

-   dovednosti využívání prostředků výpočetní techniky v elektrotechnických aplikacích,

-   vědomosti o podstatě funkce počítačů  a jejich aplikacích, algoritmizaci úloh a základech  programování, vlastnostech operačních systémů,

-   vědomosti o možnostech  vytváření, využití  a správě počítačových sítí,

-   vědomosti a dovednosti odpovídající  různým obsahových specifikách jednotlivých elektrotechnických zaměření,

-   vědomosti o základech  bezpečnostních  předpisů,

-   vědomosti o zásadách bezpečnosti práce při projektování, výrobě, údržbě a provozu elektrických a elektronických zařízení a při práci na elektrických zařízeních,

-   vědomosti o normách využívaných v ČR a ve státech EU.

 

 2. Možnosti uplatnění absolventa

Absolventi oboru elektrotechnika jsou připravováni, aby se po absolvování nástupní praxe a odpovídající době zapracování mohli uplatňovat v  např.:

- v činnostech konstrukčních, technologických a projekčních elektrotechnického charakteru,

- v oblasti technického rozvoje, technické kontroly, zkušební, regulační a montážní techniky a techniky údržby elektrotechnických zařízení,

- v oblasti diagnostiky, revizní a servisní techniky i  jako školící technici,

- ve sféře využití výpočetní techniky při zpracování dat a při řízení technologických procesů,

- jako technici měření a regulace,

- jako operátor, programátor počítače nebo mikropočítače,

- při řízení jednoduchých procesů a při programování průmyslových automatů,

- při řízení a obsluze robotizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení.

 

Absolvent se rovněž může uplatnit jako vývojový pracovník, projektant, energetik a při  řízení provozu v elektrotechnických i jiných podnicích. Uplatní se též při provádění revize a oživovaní elektrotechnických  zařízení.