PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kmenový obor:                            26-42-L Elektrotechnik 

Studijní obor:                                26-42-L/001 Mechanik silnoproudých zařízení 

Dosažený stupeň vzdělání:             úplné střední

Ukončení studia a certifikace:        maturitní zkouška – maturitní vysvědčení 

 

Výsledky vzdělávání

            Příprava   ve studijním oboru  Mechanik silnoproudých zařízení vytváří předpoklady, aby absolvent byl schopen vykonávat v praxo činnosti  spojené s návrhy, výrobou, montáží, oživováním, seřizováním, zkoušením, revizemi, údržbou, opravami a provozováním elektrických strojů a zařízení.

            U absolventa jsou rozvíjeny morální zásady. Je veden k čestnosti, pracovitosti a slušnému společenskému vystupování, k tvořivému myšlení, rozhodnosti a k samostatnosti při řešení problémů..

            Absolvent v průběhu studia získá kromě rozsáhlých všeobecných a odborných znalostí i schopnost orientovat se a úspěšně jednat v podmínkách tržně ekonomických vztahů.

            V oblasti všeobecné přípravy dosáhne absolvent středoškolské úrovně znalostí mateřského jazyka, literatury, dějin a společenských věd. mí se dobře vyjadřovat. Je schopen s porozuměním číst literární díla a přiměřeně je hodnotit. Zná významná umělecká díla reprezentující kulturní dědictví lidstva. Je schopen pracovat s jazykovými příručkami.

            Má dobré základy cizího jazyka s rozšířením o technickou terminologii ve vztahu k oboru. Dokáže pracovat s dokumentací v cizím jazyce.

            Ovládá učivo středoškolské matematiky a přírodních věd. Rozumí přírodním jevům a dokáže je vysvětlit a aplikovat. Má základní přehled v ekologii a prosazuje ekologická hlediska.

            Ovládá manuální činnosti spojené s instalací, montáží, zapojováním, oživováním, nastavování, kontrolu, opravami a údržbou jednoduchých i složitých elektrických zařízení  s využitím moderních technologií, měřících a diagnostických metod, přístrojů a  výpočetní techniky.

            Umí měřit základní elektrické a některé neelektrické veličiny, parametry obvodových součástek, elektrických přístrojů a strojů. Ovládá a používá běžné měřicí přístroje.

            Vyhotovuje základní dokumentaci, protokoly, zprávy a další dokumenty na základě  požadavků provozu, výsledků měření, kontroly, diagnostikování.

            Dovede rozlišovat a používat elektrotechnické materiály a posuzovat jejich vlastnosti z hlediska funkce.

            Při své činnosti využívá technickou dokumentaci, normy, informace poskytované výpočetní technikou a elektronickými vyhodnocovacími zařízeními. Čte elektrotechnická schémata, strojírenské a jednoduché stavební výkresy.

            Dokáže při své práce efektivně využívat osobní počítač.

            Umí aplikovat základní poznatky z elektrotechniky a elektroniky na konkrétní podmínky. Navrhuje elektrické a jednodušší elektronické obvody. Samostatně zhotovuje náčrty, schémata a výkresy.

            Umí jednoduché i složité práce při realizaci domovních i průmyslových elektrorozvodů a elektroinstalací.

            Umí připojit jednotlivé elektrické spotřebiče a dokáže je smontovat a opravovat.

            Orientuje se v pracovních postupech, metodách, dokáže je správně volit, provádět nebo řídit jejich realizaci. Dovede posoudit množství a kvalitu vykonané práce.

            Zná a dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně.

            Umí poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem. Dovede zabezpečit pracoviště v souladu s pracovními a bezpečnostními předpisy. Umí zvolit vhodné nářadí a pomůcky a používat je při  práci. Je schopen stanovit vhodný pracovní postup a při práci jej dodržovat.

            Je připraven dále rozvíjet své znalosti a dovednosti samostudiem v souladu s technickým rozvojem oboru své činnosti a vyvstalými potřebami potřeb praxe.

            Uvědomuje si schopnosti a z nich vyplývající možnosti při vstupu na trh práce.

 

Možnosti uplatnění absolventa

            Absolventi studijního oboru SOU Mechanik silnoproudých zařízení jsou  připravováni, aby se po absolvování nástupní praxe  a po   odpovídající době zapracování mohli uplatňovat především v odpovídajících vysoce kvalifikovaných dělnických profesích a v odborných funkcích středních technickohospodářských pracovníků provozního charakteru, kteří zabezpečují technologické aspekty výrobního procesu všude tam, kde se realizuje rozvod, montáže a instalace elektrických vedení všeho druhu a instalace  konkrétních elektrických zařízení, včetně údržby.