Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 25. 1. 1999 čj. 10 544/99-23, s platností od 1. září 1999 počínaje prvním ročníkem.

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

26-42-L/001 (26-70-4) Mechanik silnoproudých zařízení

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Počet týdenních vyučovacích  hodin

v ročníku

      1.                 2.                  3.                4.

 Celkem

 

A.

 

Povinné

 

33

 

33

 

30

 

24

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

 

    Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

 

    Cizí jazyk

3

3

3

3

12

 

    Občanská nauka

-

1

1

1

3

 

    Dějepis

2

-

-

-

3

 

    Matematika

3

3

2

3

11

 

    Fyzika

2

2

-

-

4

 

    Chemie a ekologie

2

-

-

-

2

 

    Práce s počítačem

1

1

1

-

3

 

    Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

    Strojnictví

2

1

-

-

3

 

    Základy elektrotechniky

5

-

-

-

5

 

    Technologie s materiály

2

-

-

-

2

 

    Elektronika

-

2

2

-

4

 

    Elektrotechnická měření

-

1,5

2

-

3,5

 

    Elektrotechnologie

-

2

1,5

-

3,5

 

    Elektrické stroje a přístroje

-

2

1

-

3

 

    Užití elektrické energie

-

-

2

2

4

 

    Ekonomika

-

-

-

3

3

 

    Odborný výcvik

6

10,5

10,5

7

34

 

 

 

 

 

 

 

 

b) výběrové

 

 

3

9

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

33

33

33

33

132

 

 

 

 

 

 

 

B.

Nepovinné

 

 

 

 

 

 

Příklady výběrových předmětů:

Odborné: Elektrické pohony, Rozvodná zařízení,  Automatizační zařízení, Elektroenergetika 

Všeobecně vzdělávací: Seminář z matematiky, Základy automatizace, Počítačová podpora konstruování

 

Poznámky:

1.      Ve schválených programech může škola provést úpravy až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě se nesmí překročit celkový počet týdenních hodin stanovených učebním plánem, či jiným rozpisem. Dále může být provedena v učebních osnovách úprava vzdělávacího obsahu do 30% celkové hodinové dotace, směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu a k promítnutí regionálních aspektů. Uvedené úpravy nesmí směřovat proti požadavkům standardů středoškolského vzdělání.

2.      Vývěrové vyučovací předměty a jejich obsah se zařadí s ohledem na záměr přípravy žáků podle regionální potřeby a předpokládaného uplatnění absolventů, dále s ohledem na zájmy žáků a jejich rodičů i budoucích zaměstnavatelů, či zástupců sféry trhu práce. Výběrovými předměty mohou být jak vyučovací předměty všeobecně vzdělávací, v tomto případě si škola zvolí alespoň jeden se dvouhodinovou vyučovací dotací, tak i odborné. Učební osnovy výběrových vyučovacích předmětů vypracují příslušné předmětové komise a schvaluje je ředitel školy. Hodinové dotace věnované výběrovým předmětům lze rovněž využít k posílení hodinové dotace jiných povinných předmětů. Výběrové vyučovací předměty mohou být koncipovány jako skupina tvořící určité zaměření studijního oboru. Toto zaměření lze uvádět na vysvědčení.

3.      Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve studiu cizího jazyka, kterému se učil na základní škole.

4.      Pro výuku jednotlivých všeobecně vzdělávacích předmětů se využívají dosud platné učební osnovy pro SOŠ až do schválení osnov nových.

5.      Nepovinné vyučovací předměty a jejich obsah navrhnou předmětové komise, návrh těchto osnov schválí ředitel školy. Při návrhu nepovinných vyučovacích předmětů se vychází ze zájmu žáků, rodičů, apod.

6.      Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů v jednom školním roce, popřípadě do tří, jsou-li jedním z nich sportovní hry.

7.      Při cvičeních se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy o BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy o BOZP, hygienické předpisy, apod. dělí se třída na skupiny podle podmínek a možností školy.

8.      V předmětu Odborný výcvik se provádějí i provozní měření. Z nich je potřeba zhotovovat protokoly.