CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kmenový obor:

2642M Silnoproudá elektrotechnika

Studijní obor:

26-42-M/001 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Vstupní předpoklady žáků:

Vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení.

Délka a formy studia:

4 roky denní studium, 5 let dálkové studium

 

1         Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Vzdělávací program zařízení silnoproudé elektrotechniky připravuje žáky pro činnost středních technickohospodářských pracovníků v oblasti výroby, montáže, provozu a údržby zařízení silnoproudé elektrotechniky. Jde o činnosti, které zabezpečují technickou stránku výroby ve fázi výzkumu, vývoje a přípravy, a ve fázi operativního řízení, nebo o vysoce kvalifikované činnosti podmiňující znalost a zvládnutí prostředků výpočetní techniky a automatizace. Studijní obor také připravuje žáky pro studium na vysokých, případně vyšších odborných školách, zejména elektrotechnického zaměření. Základním cílem programu je dosáhnout u absolventů příslušného stupně znalostí a schopností pro jejich dobré uplatnění na trhu práce v elektrotechnice, v příbuzných oborech nebo v odlišných oborech, kde jsou elektrická zařízení aplikována.

Pojetí vzdělávacího programu je odvozeno od jeho základních cílů. Kromě nutného, relativně značného objemu všeobecných a odborných znalostí, které jsou předávány klasickými formami výuky (metoda přímého přenosu poznatků), je zde kladen důraz na získání těchto schopností:

-      dále se samostatně učit, samostatně se rozhodovat, formulovat a řešit problémy,

-       tvořivě a flexibilně myslet, aplikovat získané poznatky,

-       podávat spolehlivý a přesný výkon, adaptovat se na nové podmínky.

Tyto schopnosti je třeba rozvíjet uplatňováním účinnějších metod výuky, jako jsou např. metoda problémového výkladu, heuristická a projektová.

2      Charakteristika obsahových složek

Obsahem vzdělání v daném studijním oboru jsou poznatky o faktech, jevech a zákonech, vztazích mezi nimi, teoretických a praktických činnostech, které umožňují jejich využití a přetváření. Vzdělání poskytované střední odbornou školou má složku všeobecnou a odbornou.

2.1   Všeobecné vzdělávání

Ve složce všeobecně vzdělávací jsou žákům poskytovány poznatky v pěti obsahových okruzích.

2.1.1   Jazykové vzdělávání

Učivo je obsaženo zejména v předmětech český jazyk a literatura a v předmětu cizí jazyk. Náplň učiva poskytuje poznatky o systému jazyka a o jeho prostředcích. Vytváří se tím pře­devším základ pro rozvoj kultivovaného, logicky, stylisticky a gramaticky správného projevu v mateřském jazyku. Učivo předmětu cizí jazyk vede žáky k osvojení praktických znalostí cizího jazyka jako nástroje dorozumění v situacích každodenního osobního, společenského a pracovního života. U žáků se vytvářejí a rozvíjejí především dovednosti komunikativní.

2.1.2   Společenskovědní vzdělávání

Obecným cílem tohoto obsahového okruhu je připravit žáky na aktivní občanský život v demokratické společnosti, především ovlivňováním pozitivní orientace osobnosti žáků tak, aby byli slušnými lidmi a informovanými aktivními občany, aby jednali odpovědně a uvážlivě nejen ku osobnímu prospěchu, ale též pro veřejný zájem a obecný prospěch, aby byli schopni kritického myšlení, nenechali se nezákonně manipulovat a co nejvíce rozuměli světu a životu v současnosti.

2.1.3   Matematika a přírodovědné předměty

Cílem tohoto okruhu je poskytnout žákům soubor vybraných poznatků, dovedností a po­stojů potřebných pro jejich pracovní a osobní život. Matematické vzdělávání má kromě funkce všeobecně vzdělávací ještě funkci průpravnou pro odbornou složku vzdělávání. Obec­ným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě, budoucím zaměstnání, volném čase apod.). Přírodovědné vzdělá­vání, které je součástí všeobecného vzdělání a základem vzdělání odborného, zprostředkovává žákům soubor vybraných poznatků, dovedností a postojů z fyziky, chemie, biologie a ekolo­gie potřebných pro jejich pracovní a osobní život. Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodovědných jevů a zákonů, k formování žádoucích vztahů k pří­rodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě.

2.1.4   Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat s prostředky informačních komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci porozumí základům oboru informačních komunikačních technologií, naučí se na uživatelské úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením (včetně specifického programového vybavení, používaného v příslušné profesní oblasti). Jedním ze stěžejních témat oblasti informačních komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl efektivně pracovat s informacemi (zejména s využitím prostředků informačních komunikačních technologií) a komunikovat pomocí internetu. Podstatnou část vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích představuje práce s výpočetní technikou.

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích lze dále rozšířit podle aktuálních vzdělávacích potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj informačních a komunikačních technologií a specifika oboru, v němž je žák připravován.

2.1.5   Zdraví a rozvoj tělesné kultury

V tomto vzdělávacím okruhu je zdokonalována a utvářena struktura sociálních, zdravotních a pohybových dovedností a návyků, které jsou významné pro celý budoucí život žáka. V předmětu tělesná výchova, který je významnou složkou tohoto vzdělávání, je rozvíjena motorika žáků, jejich pohybové schopnosti a specifické pohybové dovednosti. Tělesná výchova přispívá k upevňování vytrvalosti, kázně a sebekázně a učí žáky svou tělesnou zdatnost pěstovat v rámci zdravého životního stylu.

2.2   Odborné vzdělání

Odborné vzdělání tvoří základní odborné učivo (odborné předměty) a výběrové odborné učivo. Těžiště odborného učiva je ve složce teoretické i praktické a úzce navazuje na složku všeobecného vzdělání. Odborné učivo poskytuje přiměřené obecné a dlouhodobě platné vě­domosti, dovednosti a návyky v oblasti elektrotechniky a oborových aplikací, především v oblasti silnoproudé elektrotechniky a energetiky. Učivo poskytuje rovněž znalosti metod myšlení a organizace práce a má významný vliv na přizpůsobivost absolventa v rámci oboru. Žáci si osvojí znalosti jevů a principů užívaných v oboru, a rovněž získají dovednosti apliko­vat odborné poznatky při řešení praktických úloh. Výběrové odborné učivo je koncipováno jako dynamický systém umožňující uplatnění absolventů v různých technických a technolo­gických podmínkách. Učivo výběrových odborných předmětů může vytvářet odborné zamě­ření studovaného oboru. V rámci studijního oboru silnoproudá elektrotechnika lze pomocí výběrových odborných předmětů vytvořit alternativní bloky tvořící odborné zaměření. Od­borné zaměření umožňuje škole reagovat na vývoj zaměstnavatelských požadavků podniků v místě či regionu školy a přispět tak k vyšší uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce.

3      Organizace výuky

Výuka probíhá formou teoretické a praktické přípravy. Pro upevnění znalostí a jejich praktickou aplikaci slouží cvičení, která jsou nedílnou složkou většiny odborných předmětů.

4      Metodické přístupy

V teoretické přípravě jsou uplatňovány především metody přímého přenosu poznatků, na cvičeních metody samostatné práce, problémové a projektové vyučování, které rozvíjejí správným směrem schopnosti žáků a poskytují jim klíčové dovednosti. Metody výchovně-vzdělávací práce vycházejí především z cílů studijního oboru. Při jejich volbě je nutno co nejvíce omezovat popisné metody a upřednostňovat problémové, případně i částečně výzkumné metody, které umožňují rozvíjení pracovní aktivity žáků. Zdůrazněním formativní funkce učiva je rozvíjena i jeho činnostní stránka. Vytvářejí se tak předpoklady pro postupné osvojování metod myšlení a práce, která odpovídá budoucímu uplatnění absolventů v praxi, pro rozvíjení schopností aplikace vědomostí a dovedností při samostatném řešení přiměřených problémů. S použitými metodami úzce souvisí rozvíjení dovedností návyků používat odbornou literaturu a vytváření potřeby dále se vzdělávat.

5      Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu

Při všech formách vyučování je nutné respektovat platná právní ustanovení, příslušná vládní a rezortní nařízení a vyhlášky, normy a předpisy BOZP a PO.

6      Další specifické požadavky

Zdravotní způsobilost ke studiu posoudí příslušný odborný lékař, který toto uvede do přihlášky ke studiu.