PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kmenový obor:

2642M Silnoproudá elektrotechnika

Studijní obor:

26-42-M/001 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Dosažený stupeň vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

 

1     Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Po ukončení přípravy, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen samostatně vykonávat vysoce kvalifikované práce v oblasti výroby, montáže, provozu a údržby zařízení silnoproudé elektrotechniky a pracovní činnosti středních technickohospodářských pracovníků. Absolvent samostatně získává, hodnotí, třídí a využívá všeobecné i odborné informace a na jejich základě si dokáže vytvářet vlastní názory na problémy práce a života, dokáže konfrontovat své názory s jinými názory, ověřovat je a dávat do souladu s realitou. Tím v sobě pěstuje potřebu soustavného vzdělávání, zvyšování kvalifikace a rozšiřování kulturního obzoru.

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v studijním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-          zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání a sebevýchově, upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám,

-          uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace,

-          samostatně myslel a pohotově se rozhodoval,

-          cílevědomě, rozvážně a rozhodně jednal,

-          aplikoval získané vědomosti a dovednosti v praxi,

-          samostatně řešil úkoly, pracoval v týmu, podílel se na organizaci a řízení činností ve skupině,

-          získával a využíval vědeckotechnické informace v pracovní činnosti a dále se vzdělával.

Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují tyto vědomosti a dovednosti:

-          vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných,

-          formulovat své myšlenky srozumitelně a plynule, v písemné podobě přehledně a jazykově správně,

-          chápat společenské a umělecké funkce literatury a ostatních druhů umění,

-          vyjadřovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých;

-          uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení např. logické, matematické,

-          užívat širokého základu středoškolské matematiky, fyziky a chemie,

-          využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi, (především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií),

-          chápat základní pojmy a vztahy z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu,

-          uvědomovat si svou národní příslušnost, znát svá lidská práva

-          znát souvislosti historického vývoje naší země i světových dějin,

-          rozvíjet své pohybové schopnosti a upevňovat svou vytrvalost, kázně a sebekázně.

1.3   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Odborná složka profilu absolventa je charakterizována schopnostmi aplikovat na konkrétní případy získané vědomosti a dovednosti, což umožní absolventovi uplatnit se kvalifikovaně při přípravě, výrobě a distribuci elektrické energie, při výstavbě energetických zařízení, výrobě elektrických spotřebičů, strojů a přístrojů, anebo při výkonu technickohospodářských a částečně i technickoekonomických činností, popř. při vývoji nových elektrotechnických technologií a zařízení.

Odbornou složku profilu absolventa charakterizují tyto vědomosti a dovednosti:

-          formulovat obecně podstatu jevů a problémů oboru, popisovat funkční vztahy v elektrotechnických zařízeních a energetických soustavách,

-          využívat zařízení pracujících na principech elektrotechniky,

-          provádět elektrotechnické výpočty a uplatňovat grafické metody řešení úloh s využitím základních elektrotechnických zákonů, vztahů a pravidel,

-          využívat metody elektrotechnických měření a aplikovat je v elektrotechnické praxi,

-          zobrazovat součástí elektrických zařízení a jejich sestav,

-          kreslit technické výkresy a zhotovovat výkresovou dokumentaci elektrických zařízení,

-          znát vlastnosti elektrotechnických materiálů, využívat je pro výrobky v elektrotechnice,

-          využívat efektivně prostředky informačních a komunikačních technologií při tvorbě technické dokumentace a při získávání výsledků výpočtů a řešených úloh,

-          využívat znalost provozních a bezpečnostních předpisů v elektrotechnice, platných norem a zásad první pomoci.

1.4   Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent oboru zařízení silnoproudé elektrotechniky je připraven po odpovídající době zapracování vykonávat činnosti středních technickohospodářských pracovníků, anebo funkce provozně technického či technologického pracovníka. Uplatní se především v oblasti silnoproudé elektrotechniky jako projektant, energetik, může řídit provoz v elektrotechnických i jiných podnicích, řídit dodavatelskou činnost, provádět revize a oživovat elektrická zařízení. Uplatnění může nalézt rovněž v technicko-ekonomických funkcích, v nichž převažuje technický charakter činnosti. Dosažené střední vzdělání s maturitní zkouškou opravňuje absolventy k možnému pokračování ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole.