MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 30. 12. 2004, čj. 33 372/2004-23 s účinností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN

 

studijního oboru


26-42-M/001 (26-61-6) Zařízení silnoproudé elektrotechniky

 

Denní a dálkové studium absolventů základní školy

 

 

DENNÍ STUDIUM

DÁLKOVÉ STUDIUM

Kategorie a název vyučovacích předmětů

 

Celkový počet

Celkový počet

 

hodin

hodin

 

 

132

1080

1. Všeobecně vzdělávací

 

60

450

Český jazyk a literatura

CJL

10

90

Cizí jazyk

CIJ

12

100

Dějepis

DEJ

2

20

Občanská nauka

OBN

3

20

Matematika

MAT

12

100

Fyzika

FYZ

3

40

Chemie

CHE

2

20

Informační a komunikační technologie

ICT

5

40

Ekonomika

EKO

3

20

Tělesná výchova

TEV

8

0

2. Odborné

 

44

330

Technické kreslení

TEK

3

20

Části strojů

CAS

2

20

Mechanika

MEC

2

20

Základy elektrotechniky

ZAE

7

50

Elektroenergetika

EEN

6

40

Elektronika

ELT

4

60

Elektrotechnologie

ELE

2

20

Elektrotechnická měření

ELM

9

100

Praxe

PRA

9

0

3. Výběrové

 

28

300

Poznámky k učebnímu plánu

1.      Výše uvedený učební plán je zpracován rámcově, bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků. Škola musí tento učební plán rozpracovat podle konkrétních podmínek a zde uvedených zásad do čtyř ročníků pro denní studium, anebo pěti ročníků pro dálkové studium. Takto konkretizovaný učební plán pak platí pro žáky po celou dobu studia. Cílem je umožnit pružnější profilaci absolventa podle potřeb regionu, vývoje oboru, zájmu a schopností žáků. Škola rovněž může převzít dále uvedený doporučený učební plán, zpracovaný v rámci těchto učebních dokumentů. Dopracovaný učební plán vytvořený pro celý vzdělávací cyklus je součástí povinné dokumentace školy. Při dopracování rámcového učebního plánu je třeba dbát na časovou a obsahovou koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty.

2.      Hodinové dotace předmětů označených jako „Všeobecně vzdělávací“ a „Odborné“ představují minimální, povinný základ studijního oboru zařízení silnoproudé elektrotechniky, který je pro všechny školy závazný.

3.      Hodinové dotace výběrových předmětů ředitel školy využije v souladu s koncepcí profilu absolventa školy k zařazení výběrových předmětů a k možnému navýšení hodinové dotace předmětů tvořících povinný základ. Celkový týdenní počet hodin nesmí být překročen.

4.      Učební osnovy předmětů učebního plánu může ředitel školy upravit až do 30 % obsahu s ohledem na nové technologie, modernizaci oboru, podmínky regionu a požadavky sociálních partnerů. Pokud bude předmět „praxe“ vyučován již v 1. ročníku, pak bude zařazen až ve II. pololetí.

5.      Pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů se využívají platné učební osnovy pro SOŠ (viz. www.nuov.cz)

6.      Učební osnovy výběrových předmětů vypracují příslušné předmětové komise, přičemž jejich schválení je plně v kompetenci ředitele školy. Tyto osnovy se stávají součástí povinné dokumentací školy.

7.      Výběrové předměty mohou být sestaveny do bloků, které mohou vytvářet zaměření studijního oboru. To lze uvádět v pedagogické dokumentaci školy a na vysvědčení.

8.      Počet vyučovacích hodin cvičení není v učebním plánu uveden. Rozsah cvičení ve vyučovacích předmětech se řídí charakterem vyučovacího předmětu. Při cvičeních se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy o BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy o BOZP, hygienické předpisy apod., určí ji ředitel školy podle platných předpisů MŠMT ČR.

9.      Součástí předmětu praxe jsou čtyři týdny souvislé praxe, rozdělené do dvou ročníků, zpravidla do druhého a třetího. Tuto souvislou praxi vykonají žáci v podnicích, na smluvně zajištěných pracovištích.

10.  V rámci časové rezervy může škola organizovat v prvním až třetím ročníku týdenní lyžařský výcvikový kurz a sportovně turistický kurz.

11.  V dálkovém studiu se vyučuje podle učebního plánu dálkového studia a učebních osnov denního studia. Počty konzultačních hodin mohou být upraveny maximálně do 10 %. Na konci každého pololetí se vždy z každého předmětu koná zkouška. V jednom dni mohou být nejvýše tři zkoušky.

12.  V průběhu dálkového studia škola zajistí pro žáky jednotýdenní soustředění k získání praktických dovedností, zejména v elektrotechnických měřeních.

13.  Žáci dálkového studia, kteří nemají praktické zkušenosti ve studovaném nebo příbuzném oboru jsou povinni, po projednání se školou, absolvovat v průběhu studia 4 týdny praxe, umožňující jim získat základní znalosti a dovednosti odpovídacího odborného charakteru.

 

 

 

doporučený Učební plán

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

4.

 

1. Všeobecně vzdělávací

22

19

15

15

70

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

4

3

3

3

12

Dějepis

2

1

-

-

3

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Matematika

5

4

3

2

14

Fyzika

2

2

-

-

4

Chemie

2

1

-

-

3

Informační a komunikační technologie

2

3

2

3

10

Ekonomika

-

-

2

1

3

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

2. Odborné

11

14

20

16

61

Technické kreslení

4

-

-

-

4

Mechanika

-

2

-

-

2

Části strojů

-

2

-

-

2

Strojní zařízení

-

-

2

-

2

Základy elektrotechniky

4

3

-

-

7

Elektrotechnologie

-

2

-

-

2

Elektronika

-

2

2

-

4

Automatizace

-

-

-

2

2

Elektrotechnická měření

-

-

4

5

9

Elektrické pohony

-

-

9

9

18

Praxe

3

3

3

-

9

Celkem hodin týdně

33

33

33

33

131