Základní údaje

Délka přípravy : 4 roky

Studijní obor je určen pro: chlapce i dívky

Základní podmínky přijetí : úspěšné ukončení základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče.

Poskytované vzdělání: úplné střední odborné vzdělání

Stručný popis oboru

Studijní obor mechanik elektronik je obor se širokým základem a se specializací ve vyšších ročnících. Teoretická a praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, údržbou, oživováním, nastavováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem a opravami elektronických systémů z oblastí automatizace, měřicí a regulační techniky, výpočetní a organizační techniky, zabezpečovacích a požárních zařízení, spotřební elektroniky, přenosových zařízení, zdravotních přístrojů a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji.

Uplatnění absolventů

Cílem čtyřletého studia je výchova absolventů v oborech pružně reagujících na požadavky praxe a trhu práce, kteří ovládají montážní, údržbářské, opravárenské a revizní činnosti na elektronických systémech daného oboru. Celá výchova bude zaměřena na poznávání všech nových vývojových trendů, které jsou rozhodujícími prvky v technickém rozvoji elektroniky a elektronických systémů.

Po zvládnutí teoretické i praktické výuky vykoná absolvent maturitní zkoušku, která bude garantem úplného středního odborného vzdělání a toho, že se stane dobrým odborníkem s širokým všeobecným i odborným rozhledem. Může se ucházet o studium na vysokých školách ve všech formách pomaturitního studia.

Zdravotní požadavky na uchazeče o studium

Ke studiu daného oboru mohou být přijati chlapci i dívky s velmi dobrým zdravotním stavem, tělesně zdatní, s citem pro manuální práci.

Pro přijetí do oboru vadí poruchy omezující funkce nosného a pohybového systému, tj. postižení páteře těžšího charakteru, střední a těžké skoliózy, stavy po operacích páteře, prognosticky závažné postižení dolních končetin znemožňující dlouhé stání, vadí i stavy po congenitální luxaci končetin, onemocnění omezující funkce velkých a malých kloubů a tím i zručnost rukou.

Dále vadí alergické onemocnění kůže, zejména rukou a obličeje,chronické s častými recidivami, chronické onemocnění dýchacího ústrojí, přecitlivělost na chemické i mechanické dráždění, nemoci srdce a cév, vleklé zánětlivé stavy, závažné poruchy rytmu, závažné chlopňové vady, vrozené vady srdeční haemodynamicky významné, nervové nemoci, zejména provázené poruchami pohybových funkcí a koordinací pohybů, záchvatovité stavy dekompenzované a subkompenzované s mimovolnými pohyby. Poruchy sluchu, požadovaná sluchová ostrost je 5 m pro šepot oboustranně, poruchy zraku, nedosahuje-li centrální zraková ostrost alespoň jednoho oka 5/5 a J.č. 1 s případnou korekcí skly, s astigmatickou složkou do 1. OD,poruchy barvocitu(nestačí rozeznávání signálních barev).

Uchazeči nesmí trpět psychickými onemocněními s poruchami společenské adaptace, vadí alkoholismus a jiné toxikomanie v anamnéze. Při výběru je třeba vyžadovat dobrou společenskou adaptaci.

Do studijního oboru mohou být přijati pouze uchazeči,jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil lékař.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí vycházet z platných předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným rezortním seznamem mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činnosti, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1. Důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy.
2. Používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům.
3. Používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů.
4. Vykonávání stanoveného dozoru.

Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce pod dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

Zařazení po ukončení studia

Absolvent má odborné vzdělání v oboru Elektronik. Najde uplatnění v nejrůznějších oblastech elektroniky a ve všech oborech, kde se elektronika uplatňuje.Volba specializace ve vyšších ročnících umožňuje lepší přizpůsobení konkrétní situaci na trhu práce a dává dobrý základ pro další doplňování kvalifikace v souladu s rozvojem techniky.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku, se mohou ucházet o další studium za stejných podmínek jako absolventi jiných škol poskytujících úplné střední odborné vzdělání.