MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 25. června 1996 č.j. 22 337/96-23 S platnosti od 1. záři 1996 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

26-43-L/001 (26-42-4) MECHANIK ELEKTRONIK, MECHANIČKA ELEKTRONIČKA


Denní studium absolventů základní školy

Počet týdenních vyučovacích hodin
1. 2. 3. 4 Celkem
A. Všeobecně vzdělávací předměty 16 13 11 13 53
Český jazyk a literatura 2 2 2 3 9
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka - 1 1 1 3
Dějepis 2 - - - 2
Matematika 3 3 2 3 11
Fyzika 2 2 1 1 6
Základy ekologie 1 - - - 1
Chemie 1 - - - 1
Tělelsná výchova 2 2 2 2 8
B. Odborné předměty
Technická dokumentace 2 - - - 2
Materiály a technologie 2 - - - 2
Základy elektrotechniky 5 1 - - 6
Elektronika - 3 2 1 6
Elektrická měření - 2(1) 3(1) 2(1) 7
Číslicová technika - 1 1 2 4
Výpočetní technika 2(2) 2(1) - - 4
Automatizace - 1 2 - 3
Ekonomika - - - 3 3
Výběrový předmět - - 4 5 9
Odborný výcvik 6 10,5 10,5 7 34
Celkem hodin 33 33,5 33,5 33 133


Poznámky :

1. Výběrové předměty - obsah schvaluje ředitel školy na základě návrhu předmětových komisí v souladu s požadavky trhu práce. Obsah těchto předmětů charakterizuje vlastní studijní zaměření oboru. Hodiny určené pro výběrové předměty lze též věnovat na posílení některých předepsaných odborných předmětů.

2. V rámci studijního zaměření se počítá i se specializací praktických cvičení ve čtvrtém ročníku. Obsah schvaluje ředitel školy na základě návrhu předmětových komisí v souladu s potřebami praxe.

3. Odborný výcvik spoluvytváří svým zaměřením profil absolventa.

4. Nepovinné předměty určuje ředitel školy.