CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

1.  Základní údaje

Délka přípravy: 4 roky

Studijní obor je určen pro: hochy a dívky

Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče

Poskytované vzdělání: maturitní zkouška – úplné střední odborné vzdělání

 

2. Stručný popis

Teoretická a praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené s výrobou, montáží, údržbou, nastavováním, seřizováním, zkoušením a opravami elektrických a elektronických zařízení a se vším, co se váže k zabezpečovacím  a sdělovacím systémům.

 

3. Uplatnění absolventů

Cílem čtyřletého studia je výchova absolventů v daném oboru pro zvládnutí montážní, údržbářské a revizní činnosti. Celá výchova bude zaměřena na poznávání všech nových vývojových trendů, které jsou rozhodujícími prvky v modernizaci sdělovacích  a  zabezpečovacích systémů.

Po zvládnutí teoretické a praktické výuky vykoná absolvent maturitní zkoušku, jejíž  odborná úroveň bude garantem, že se absolvent stane uznávaným odborníkem. Může se ucházet o studium na VŠ ve všech formách pomaturitního vzdělávání.

 

4. Profil absolventa

Absolvent je v průběhu přípravy  veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana, chápal principy demokratické společnosti a uplatňoval je ve svém životě. Preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí.

Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá práva, je ochoten respektovat také práva druhých, uznávat tedy i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras. Cítí sounáležitost se svou vlastí a odpovědnost za ni.

Absolvent si je vědom významu aktivní účasti  své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i  celosvětovém měřítku.

Absolvent je veden  k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro  jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Je vybaven dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro soukromý a pracovní styk s lidmi.

Je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání. Uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností. Je  ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací. Uvědomuje si vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí. Rozhoduje se a  jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje.

Dovede využívat poznatků z historie pro lepší pochopení současnosti. Klade si v životě filozofické otázky a hledá na ně odpovědi. Respektuje zásady humanity a je připraven pro aktivní občanský život.

V ústním i písemném  jazykovém projevu dodržuje jazykové normy, výstižně a logiky správně se vyjadřuje. V cizím jazyce rozumí rozhovorům o věcech denního života, dokáže reagovat v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běžných životních situacích a tématech. Dovede získat v cizím jazyce jednoduchou  informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých  větách hovořit o známé tematice. Ovládá v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru.

Je veden k pozitivnímu vztahu k umění a kultuře. Má vypěstován návyk číst krásnou  literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy...).   Chápe základní rozdíl mezi umělecky hodnotným dílem a brakem.

Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích.

Je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní prostředí.

Je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec. Snaží se udržovat a zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví. Je veden ke správným představám o využívání volného času.

Ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je.

Dovede pracovat s osobním počítačem. Dovede využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě.

Má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se i v základních ekonomických otázkách této problematiky.

Žák umí připravit materiál, zvolit vhodné pracovní předměty a prostředky, včetně pracovních a ochranných pomůcek. Účelně využívá nástroje, nářadí, měřidla a měřící přístroj při práci.

Zná funkci měřících metod a dovede podle návodu samostatně provádět měření se všemi měřícími přístroji.

Osvojují si montáž a demontáž, opravu, či výměnu poškozených prvků.

Je vychováván tak, aby při své práci dodržoval bezpečnost práce s ohlede dna ochranu zdraví všech pracovníků. Dodržuje protipožární předpisy a umí zacházet se všemi hasícími přístroji. V případě potřeby dovede poskytnout první pomoc postiženému spolupracovníkovi.

Popsané požadavky je možné si osvojit pouze soustavným a dlouhodobým vedením žáka k naprosté přesnosti a spolehlivosti. Učiliště má povinnost nejen seznámit absolventa s těmito požadovanými vlastnostmi zabezpečovacího zařízení, ale trvale výchovně působit na jeho osobnost tak, aby se bezpečnost a naprostá spolehlivost staly jeho základními morálně volními vlastnostmi.

 

5. Zdravotní požadavky na uchazeče o studium

Do studia  daného oboru mohou  být přijati chlapci (dívky) s velmi dobrém zdravotním stavem, tělesně zdatní, s citem pro manuální práci.

Při výběru do oboru z hlediska zdravotního uchazeče vadí poruchy omezující funkce nosného a pohybového systému, tj. postižení páteře těžšího charakteru, těžké skoliózy, stavy po operaci páteře, prognosticky závažné postižení dolních končetin znemožňující dlouhé stání, vadí i stavy po kongenitální luxaci končetin, onemocnění omezující funkce velkých i  malých kloubů a tím i zručnost rukou.

Dále vadí i alergické onemocnění kůže, zejména rukou, přecitlivělost na chemická i mechanická dráždidla, nemoci srdce a cév vleklé zánětlivé stavy, závažné poruchy rytmu, závažné chlopňové vady, vrozené vady srdeční neaerodynamicky významné, nemoci nervové, zejména onemocnění provázená poruchami pohybových funkcí a koordinací, záchvatové stavy dekompenzované a subkompenzované. Poruchy sluchu, požadovaná ostrost sluchová je 5m pro šepot oboustranně, poruchy zraku, nedosahuje-li centrální ostrost zraková alespoň jednoho oka 5/5 a K.č.1 s případnou korekcí brýlemi, s astigmatickou složkou do 1. OD, porucha barvocitu. 

Do studijního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil lékař.

 

6. Požadavky na bezpečnost a ochrany  zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí vycházet z platných předpisů zákonů, prováděcích vládních nařízeních, vyhlášek a norem.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností odpovídajících pracím zakázaných mladistvým příslušným resortní m seznamem mohou žáci vykonávat při výuce pouze  v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činnosti stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci a hygieně práce podmínky, za kterých  je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1.      Důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy.

2.      Používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům.

3.      Používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů.

4.      Vykonávání stanoveného dozoru.

 

Práce pod dozorem vyžaduje trvalou  přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu.

Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce pod dohledem – osoba  pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

 

7. Zařazení po ukončení studia

Absolvování studijního oboru přípravy poskytujícího střední odborné nebo úplné střední odborné vzdělání získá absolvent kvalifikaci pro výkon činností zaměřených na oblast zabezpečovací a sdělovací techniky a to jak v civilním sektoru tak i v odvětví železniční dopravy.

Na základě jednání s Generálním ředitelstvím Českých drah a.s. AŽD Praha s.r.o. jako výrobní a montážní organizací, úzce spolupracující s ČD, je možno oprávněně předpokládat rozsáhlé uplatnění absolventů oboru v těchto organizacích. Určitá část absolventů nalezne uplatnění u soukromých firem zabývajících se tímto oborem činnosti. V tomto duchu bylo jednáno s Cechem zřizovatelů zabezpečovacích systémů.