Charakteristika vzdělávacího programu

  

Kód a název vzdělávacího programu: 26-43-M/004 Slaboproudá elektrotechnika  

 Vstupní předpoklady žáků

-       úspěšné ukončení základní školy nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia,

-       absolvování přijímacího řízení v zaměřeních vymezených školou,

-       lékařské potvrzení o schopnosti práce na elektrickém zařízení. 

Délka vzdělávacího programu

Vzdělávací program je koncipován jako denní čtyřleté nebo dálkové pětileté studium.

 

1. Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Vzdělávací program oboru Slaboproudá elektrotechnika je koncipován s ohledem na neustále se měnící podmínky na trhu práce, což je dáno především nestabilitou v oblasti průmyslu a nevyjasněností základních strategií a cílů hospodářské politiky státu a potažmo nejasné koncepce školství. Hlavním cílem je připravit absolventy, kteří:

-       budou mít potřebné klíčové vědomosti, dovednosti a návyky v oblasti všeobecně vzdělávací a v oblasti odborné,

-       budou samostatní v řešení problémů,

-       se nebojí kriticky vyjádřit k návrhům druhých bez snižování jejich důstojnosti,

-       umí vyhledávat potřebné informace, zpracovat je a následně aplikovat v různých úkolech,

-       ctí právo a morálku,

-       jsou ochotni pomoci ostatním,

-       respektují práva menšin,

-       respektují svobodu vyjadřování názorů druhých při zachování demokratických principů,

-       aplikují základní požadavky na bezpečnost práce a hygienu na pracovišti,

-       jsou motivováni k soustavnému vzdělávání ve své oblasti,

-       respektují základní principy ochrany životního prostředí a tyto principy nadřazují požadavkům ekonomickým.

 

2. Charakteristika obsahových složek 

a)  všeobecně vzdělávací

Složka všeobecného vzdělávání má z hlediska pojetí a cíle vzdělávacího programu studijního oboru Slaboproudá elektrotechnika velmi významnou úlohu. Nosnými předměty jsou český jazyk a literatura, matematika, fyzika a cizí jazyk.

Ostatní předměty doplňují výše uvedené v celé šíři komplexnosti všeobecného vzdělání absolventa daného studijního oboru.

 

 

 

 

b) odborné vzdělávání

            Složka odborného vzdělávání je nosnou složkou v rámci stanovených cílů programu studijního oboru Slaboproudá elektrotechnika.

            Vymezení této složky vychází z celkové koncepce daného studijního oboru, který v sobě zahrnuje širokou škálu možností v rámci zaměření na tu kterou oblast.

Nosnými předměty povinného základu jsou:

-       základy elektrotechniky,

-       číslicová technika,

-       elektrotechnologie,

-       elektronika,

-       výpočetní technika,

-       mikroprocesorová technika,

-       elektrotechnická měření.

 

Další předměty doplňují nosné předměty a jsou velmi důležité z hlediska především praktických aplikací teoretických poznatků.

 

Klíčové dovednosti

Absolvent umí:

-       pohotově, kultivovaně a správně používat mateřský jazyk, a to ústní i písemnou formou,

-       vypracovat odbornou zprávu s využitím potřebných znalostí mateřského jazyka,

-       chápat společenské a umělecké funkce literatury a ostatních druhů umění,

-       chápe historické souvislosti jednotlivých etap dějin našeho národa i dějin světa,

-       porozumět vybraným společenskovědním disciplínám a vytvořit mravní a etický  základ své osobnosti,

-       pochopit význam řádně fungující rodiny jako základního stavebního prvku každé demokratické společnosti,

-       aplikovat vědomosti o přírodních zákonech a společenských jevech,

-       myslet a jednat ve shodě se svým přesvědčením v duchu demokratických principů.

-       orientovat se v drogové problematice a je seznámen s nebezpečností závislosti na zdraví škodlivých látkách,

-       komunikovat v jednom cizím jazyce v základních společenských situacích,

-       porozumět odbornému textu v tomto jazyce za použití slovníku,

-       zpracovat odborný text v jednom cizím jazyce,

-       aplikovat široký základ středoškolské matematiky,

-       aplikovat nejdůležitější fyzikální zákony a chemické jevy, včetně aplikace těchto poznatků v praxi,

-       řešit základní problémy svého oboru s odpovídajícím stupněm matematizace,

-       aplikovat výpočetní techniku v rámci řešení různých problémů,

-       algoritmizovat daný problém, napsat program ve vyšším programovacím jazyce, správně utřídit výstupní informace,

-       vyhledávat potřebné informace na úrovni služeb knihovny nebo Internetu,

-       orientovat se v problematice součástkové základy a následně volit vhodné komponenty při řešení odborného problému,

-       řešit základní problémy v oblasti aplikací jednočipových mikropočítačů,

-       řešit základní problémy v oblasti aplikačního programového vybavení,

-       samostatně myslet a pohotově rozhodovat,

-       pracovat v týmu,

-       získávat a využívat vědeckotechnické informace ve své práci,

-       dále se vzdělávat,

-       zvolit odpovídající programové vybavení,

-       sestavit počítač třídy PC, provést základní systémové práce a diagnostikovat běžné závady,

-       využít ve své praxi znalosti o vlastnostech, druzích, zkoušení a zpracování různých druhů materiálů používaných v elektrotechnice, a to jak při výrobě obvodových prvků, tak i při zpracování konečných výrobků,

-       aplikovat potřebné technické zobrazení,

-       orientovat se v různých druzích elektrotechnických výkresů,

-       vypracovat potřebnou technickou dokumentaci,

-       využít znalostí o základních lineárních a nelineárních součástkách při řešení různých elektronických obvodů,

-       navrhnout jednoduchý elektronický obvod a s využitím výpočetní techniky simulací ověřit jeho činnost,

-       s využitím výpočetní techniky navrhnout plošný spoj, zhotovit jej, osadit a oživit dané zapojení,

-       aplikovat základní poznatky z oblasti číslicové techniky,

-       navrhnout požadovaný číslicový obvod a simulací ověřit jeho správnou funkci,

-       pracovat s programovatelnými logickými poli,

-       navrhnout vhodnou měřící metodu pro řešení daného problému,

-       zpracovat naměřené výsledky a správně interpretovat získané poznatky,

-       využívat automatizované měřící prostředky,

-       řešit technické problémy s využitím jednočipových mikropočítačů,

-       vypracovat potřebný program v odpovídajícím programovacím jazyku pro jednočipové mikropočítače

-       umí aplikovat základní pojmy a vztahy tržní ekonomiky.

Další klíčové dovednosti jsou dány zvoleným zaměřením a budou každou školou dopracovány.

 

3. Organizace výuky

 Výuka ve studijním oboru Slaboproudá elektrotechnika, denní a dálkové studium, je organizována formou teoretické výuky, praktických cvičení a na denním studiu též krátké odborné praxe.

Hlavním cílem teoretické výuky je získání potřebných vědomostí v daném předmětu s důrazem na jejich praktické využití.

Hlavním cílem praktických cvičení je získání potřebných dovedností, návyků a postojů z hlediska daného předmětu. V maximální míře je zapojena výpočetní technika s potřebným programovým vybavením. Důraz je kladen na problémová řešení s využitím různých zdrojů informací a následným vypracováním vhodné zprávy či protokolu. Žáci jsou vedeni k samostatné volbě postupu, pramene a formy zpracování při dodržení daných zásad.

Hlavním cílem krátké odborné praxe je seznámení se s pracovním prostředím konkrétní firmy či podniku. V neposlední řadě jde o získání nových poznatků, a to především při práci na technickém vybavení, které škola nemůže žákům zajistit. Tato praxe může mít i silný motivační charakter v případě, že se žák dostane do kvalitního pracovního týmu. V neposlední řadě slouží jako důležitá zpětná vazba mezi školou a praxí (žáci mohou porovnávat).

První a druhý ročník se vyznačují společnou předmětovou skladbou.

Cílem je:

-       srovnání vstupních znalostí žáků z různých škol,

-       získání správných studijních návyků vyplývajících z větší náročnosti středoškolského studia,

-       zvládnutí základního programového vybavení pro další využití v řadě předmětů (textový editor, databáze, tabulkový kalkulátor),

-       postupná orientace v nabízených zaměřeních podáváním potřebných informací žákům a rodičům tak, aby bylo možné volit vhodné zaměření z hlediska různých kritérií (zájmy žáka, stavu trhu práce v místě bydliště atd.),

-       zvládnutí základu bezpečnosti práce při činnostech na elektrickém zařízení,

-       zvyšování vlastního podílu žáka na volbě další studijní cesty.

 

Poznámka:

Při vhodné skladbě výběrových předmětů je možné zahájit odborné zaměření již ve druhém ročníku.

Třetí ročník se vyznačuje nástupem specializačních předmětů, které tvoří základ zvoleného odborného zaměření podle volby na konci předchozího ročníku. V tomto zaměření pak dokončují studium. Z hlediska předmětové skladby je hlavním cílem zvládnout větší podíl odborných předmětů než tomu bylo v předchozích dvou ročnících.

Čtvrtý ročník se vyznačuje prohlubováním učiva nosných předmětů daného odborného zaměření s cílem úspěšného zvládnutí maturitní zkoušky jako závěrečné komplexní zkoušky. Hlavním cílem je posilování mezipředmětových vztahů s výrazným podílem syntézy dílčích poznatků při řešení konkrétních problémů.

 

4. Metodické přístupy

Metodické přístupy jsou úměrné mentálnímu zrání žáka v průběhu celého studia. V prvním ročníku jsou použity metody s výraznou rolí učitele jako řídícího členu vyučovacího procesu. V následujících ročnících jsou použity metody charakteru kontrolního; hlavní důraz je kladen na samostatnou práci žáka a mají spíše zpětnovazební charakter. Zvyšuje se podíl vlastních prací a vlastního způsobu získávání potřebných informací.

Zvolené metody vedou k motivaci žáků pro další profesní vzdělávání bez výrazného donucovacího vlivu okolí. Žáci pracují s různými zdroji informací.

V posledních dvou ročnících volí učitelé vhodné formy projektové formy výuky (konstrukční cvičení, ročníkové práce atd.), kdy dochází k syntéze řady vědomostí a dovedností dílčích předmětů. 

V průběhu studia dochází k omezení popisných způsobů výuky a důraz je kladen na rozvíjení vlastní iniciativy žáků a jejich aktivního zapojení do vyučovacího procesu.

Praktická cvičení jsou zaměřena na ověřování teoretických poznatků, rozvíjení induktivních metod výuky a v neposlední řadě na modelování očekávaných situací odborné praxe.

Všechny používané metody jsou podporovány využitím výpočetní techniky a využitím odborné literatury se snahou orientovat žáky také na cizojazyčnou literaturu.

 

5. Další specifické požadavky 

Další specifické požadavky vyplývají z daného zaměření a jsou důležité z hlediska stávajícího trendu růstu počtu dětí s různými dysfunkcemi. V některých případech může být určité zaměření nevhodné pro dysfunkční děti v jiných případech naopak velmi vhodné a mnohdy jediná možnost, jak mohou takto postižené děti získat úplné střední odborné vzdělání. Vše je dáno zvoleným zaměřením, které škola sestaví v rámci daného učebního plánu.