PROFIL ABSOLVENTA

Kód a název: 26-43-M/004 Slaboproudá elektrotechnika

Dosažený stupeň vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Způsob ukončení a certifikace: Maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce

 

1. Výsledky vzdělávání 

1.1 Obecná úvodní část 

Absolvent studijního oboru Slaboproudá elektrotechnika získá potřebné vědomosti, dovednosti, postoje a návyky v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů, předmětů odborného základu a předmětů zvoleného zaměření. Poměr těchto předmětů je vyvážen a určen především stávající situací na trhu práce s výhledem na postupnou stabilizaci a prosperitu ekonomiky státu s respektováním růstu významu slaboproudé elektrotechniky ve všech oblastech života technologicky vyspělé společnosti.

Jeho odborná a mentální vyspělost odpovídá věku a dosaženému stupni vzdělání - úplnému střednímu odbornému v kontextu široce pojímaného občanství s důrazem na respektování demokratických principů společnosti založené na humanismu. Je připraven k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti s respektováním nutné složky harmonie s prostředím, s okolním světem a v neposlední řadě i sám se sebou.

Respektuje požadavky ochrany životního prostředí v komplexu ekonomických požadavků rozvíjející se společnosti.

Profil absolventa se vyznačuje uceleným komplexem vědomostí a dovedností, které jej činí způsobilým k výkonu činností velmi často vyžadovaných v rozmanitých pracovních souvislostech.

  

1.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

 Oblast jazykového vzdělávání žák umí:

-       užívat znalostí českého jazyka ve všech komunikativních situacích včetně vyjadřování o odborné problematice s využitím popisných, výkladových a úvahových postupů,

-       vypracovat a správně používat různé slohové formy,

-       užívat znalostí jednoho světového jazyka na úrovni běžné hovorové komunikace a dovednosti číst s porozuměním a s pomocí slovníků jednoduché odborné nebo populárně odborné texty a firemní literaturu,

-       aplikovat výpočetní techniku

 

Společenskovědní vzdělávání:

Absolvent umí:

-       orientovat se v současném, poměrně různorodém světě na základě vlastního rozboru objektivně získaných poznatků,

-       aplikovat poznatky principů fungování demokratické společnosti v kontextu světových dějin,

-       vytvářet si vlastní filozofické názory jako základ orientace při posuzování a hodnocení jevů společenského života,

-       zaujmout vlastní stanovisko k různým společenským problémům, diskutovat o něm, korigovat v diskusi své názory a postoje,

-       rozlišit dobro a zlo, pravdu a lež, právo a bezpráví,

-       kultivovat mezilidské vztahy,

-       uchovat touhu po poznávání a vlastním sebezdokonalování.

 

Matematické vzdělání

Absolvent umí:

-       aplikovat základní matematické poznatky získané během studia na střední škole,

-       vyjádřit své matematické myšlenky slovně i písemně,

-       matematizovat reálnou situaci v rámci řešení konkrétního problému jeho oboru (zaměření),

-       aplikovat získané matematické poznatky při řešení praktických problémům,

-       využívat různých matematických programů pro řešení odborných problémů,

-       využívat dostatečně rozvinutou prostorovou představivost.

Přírodovědné vzdělání

Absolvent umí:

-       aplikovat poznané přírodní zákony a jevy,

-       pracovat s laboratorní technikou při dodržování zásad bezpečné práce a ochrany svého zdraví a zdraví svých spolupracovníků,

-       aplikovat výpočetní techniku při zpracování údajů získaných např. pozorováním, laboratorními pokusy či jinými činnostmi.

 

Estetické vzdělávání

Absolvent umí:

-       aplikovat základní estetická kritéria při řešení technických problémů,

-       diskutovat o základních estetických kritériích.

 

Rozvoj tělesné kultury

Absolvent umí:

-       aplikovat správné poznatky z oblasti tělesné kultury v kontextu svého dalšího zaměstnání.

 

Výše uvedené dovednosti absolventa studijního oboru Slaboproudá elektrotechnika je třeba chápat komplexně, ne jako izolovaný výčet dovedností. V praktickém životě se tyto složky harmonicky sdružují a navenek se projevují v celkové osobnosti absolventa.

 

1.3 Základní odborné vzdělávání

Vědomosti a dovednosti jsou dány odbornými předměty, které tvoří základ povinného odborného základu a jsou součástí učebního plánu.

 Absolvent umí:

-       zobrazovat součásti elektronických přístrojů a zařízení,

-       vypracovat technickou dokumentaci,

-       zobrazovat funkční, přehledové, logická a montážní elektrická schémata a výrobní výkresy včetně využívání grafických podkladů při konstruování,

-       využívat efektivní programové produkty z oblasti CAD systémů,

-       aplikovat základní zákonitosti elektrických a magnetických jevů ve stejnosměrných a střídavých elektrických obvodech,

-       aplikovat základní zákonitosti elektromagnetického pole,

-       aplikovat základní poznatky o lineárních a nelineárních součástkách,

-       řešit jednoduché lineární a nelineární elektrické obvody s využitím různých metod,

-       analyzovat činnost jednoduchých elektronických analogových a číslicových obvodů,

-       aplikovat znalosti z oblasti impulsové techniky,

-       orientovat se v hardwarové konfiguraci počítačů třídy PC,

-       aplikovat poznatky z oblasti počítačových periferií,

-       aplikovat poznatky z oblasti algoritmizace při řešení různých problémů pomocí výpočetní techniky,

-       aktivně pracovat s textovým editorem,

-       aktivně pracovat s tabulkovým kalkulátorem,

-       aktivně pracovat s databázovým programem,

-       prakticky aplikovat vhodný vyšší programovací jazyk,

-       vyhledávat v katalozích různých výrobců vhodné stavební komponenty elektronických obvodů,

-       aplikovat základní poznatky z oblasti konstrukce elektronických zařízení,

-       vyhledávat závadu pomocí jednoduchých diagnostických metod,

-       aplikovat získané vědomosti při práci na odborném pracovišti, a to včetně zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví,

-       aplikovat poznatky z oblasti booleovské algebry při řešení praktických problémů,

-       navrhnout jednoduché asynchronní a synchronní číslicové obvody na základě zadání problému,

-       aplikovat poznatky z oblasti práce s měřící a výpočetní technikou včetně jejich vzájemné provázanosti,

-       navrhnout vhodnou měřící metodu pro měření na elektronických obvodech různých zařízení,

-       změřit potřebné parametry a charakteristiky různých elektronických zařízení,

-       vypracovat odpovídající protokol s vyhodnocením dosažených výsledků,

-       zvládá základní pojmy a vztahy z oblasti tržní ekonomiky,

-       aplikovat základní ekonomické pojmy.

 

1.4 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje jsou formovány především daným zaměřením, které škola zvolí. Tato část musí být dopracována tou kterou školou právě na základě struktury volitelných předmětů. Předměty povinného odborného základu plní jisto pilotní funkci v učebním plánu.  

Absolvent umí:

-       řešit složitější elektronické obvody,

-       využívat vhodných počítačových programů pro simulaci a analýzu činnosti jednoduchých analogových a číslicových elektronických obvodů,

-       navrhnout jednoduchý elektronický analogový a číslicový obvod,

-       navrhnout plošný spoj pro daný elektronický obvod, vyrobit, osadit a oživit,

-       aplikovat vhodný počítačový program pro návrh plošných spojů,

-       řešit obvody technologií plošné montáže

-       na základě znalosti základních elektronických obvodů sestavovat složitější zapojení, popsat jejich činnost a vyřešit některé problémy z oblasti syntézy obvodů,

-       popsat činnost základního typu jednočipového mikropočítače

-       navrhnout vhodnou obvodovou strukturu pro řízení jednočipovým mikropočítačem,

-       prakticky zpracovat do programové podoby zadání pro řízení na bázi jednočipového mikropočítače,

-       aplikovat poznatky z oblasti elektrotechnických materiálů při řešení praktických problémů,

-       využít poznatky z oblasti technologie základních prvků součástkové základny při návrhu elektronických obvodů,

-       programovat jednoduché úlohy pomocí programovatelných logických polí,

-       k měření různých veličin použít automatizované měřící systémy,

-       výsledky měření zpracovat formou laboratorního protokolu za použití výpočetní techniky,

-       správně interpretovat naměřené výsledky,

-       základní práce při tvorbě HTML stránek,

-       provádět jednoduché úkony při správě počítačové sítě,

-       popsat hardwarové složení počítače, provést sestavení počítače a základní systémové úkoly, 

 

2. Možnosti uplatnění absolventa  

Možnosti uplatnění absolventa jsou dány především zvoleným odborným zaměřením a budou doplněny školou na základě toho kterého zaměření.

Jeho uplatnění je možné na těch pracovištích, kde je dominantní problematika slaboproudé elektrotechniky.

 Absolvent tohoto oboru může pracovat přímo v oblasti: 

-       aplikačního software (textové editory, tabulkové kalkulátory, databázové systémy),

-       tvorby jednoduchého programového vybavení ve vyšším programovacím jazyce,

-       diagnostiky jednoduchých elektronických zařízení,

-       na místě počítačových techniků při sestavování, oživování a diagnostice počítačů třídy PC,

-       tvorby technického a programového vybavení využívajícího jednočipových mikroprocesorů,

-       vývoje slaboproudých zařízení,

-       servisu slaboproudých zařízení.  

         Po odborné stránce je absolvent připraven, po absolvování nástupní praxe, vykonávat činnost středních technickohospodářských pracovníků. Získané úplné střední odborné vzdělání mu umožňuje věnovat se i podnikatelské činnosti. Dosažená úroveň vzdělání mu umožňuje další studium na vyšší nebo vysoké škole nebo v rámci různých forem dalšího vzdělávání dospělých.

         Absolvent studijního oboru Slaboproudá elektrotechnika je připraven pro uplatnění v odpovídajících pracovních technickohospodářských funkcích. Jeho znalosti mu umožňují rychlou adaptaci na podmínky praxe a měnící se podmínky společenské reality. Toto vzdělání umožňuje absolventovi dále prohlubovat svoji specializaci různými formami studia. 

         Absolvent je schopen pokračovat v dalším studiu na odpovídající vysoké nebo vyšší odborné škole.