MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 8. 9.1999, č. j. 28 026 / 99-23 s platností od 1. září 1999 počínaje prvním ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN

 

Kmenový obor: 2643M   Elektronika

Studijní obor:  26-43M/004 (6-65-6)

                      Slaboproudá elektrotechnika

 

Denní a dálkové studium absolventů základní školy

 

 

denní studium

dálkové studium

Kategorie a název

 

Celkový počet

Celkový počet

vyučovacích  předmětů

 

hodin

hodin

 

 

130 – 132

1040

1. Všeobecně vzdělávací

 

58 – 59

350

Základní

 

52

350

Český jazyk a literatura

CJL

10

90

Cizí jazyk

CIJ

12

100

Matematika

MAT

12

100

Občanská nauka

OBN

3

20

Dějepis

DEJ

2

0

Fyzika

FYZ

3

40

Chemie

CHE

2

0

Tělesná výchova

TEV

8

0

Výběrové

 

6 – 7

0

 

 

 

 

2. Odborné

 

72 – 73

690

Základní

 

46

405

Technické kreslení

TEK

3

20

Základy elektrotechniky

ZAE

7

50

Elektronika

ELT

4

60

Elektrotechnologie

ELE

2

25

Výpočetní technika

VYT

5

40

Elektrotechnická měření

ELM

9

100

Ekonomika

EKO

3

30

Číslicová technika

CIT

2

20

Mikroprocesorová technika

MIT

2

60

Praxe

PRA

9

0

Výběrové

 

26 – 27

285

 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu

1.      Výše uvedený učební plán je zpracován rámcově, bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků. Škola musí tento učební plán rozpracovat podle konkrétních podmínek a zde uvedených zásad  do čtyř ročníků. Takto konkretizovaný učební plán pak platí pro žáky po celou dobu studia. Cílem je umožnit pružnější profilaci absolventa podle podmínek školy, potřeb regionu, vývoje oboru, zájmu a schopností žáků. Škola rovněž může převzít dále uvedený doporučený učební plán, zpracovaný v rámci těchto učebních dokumentů.

2.      Předměty označené jako základní a jejich hodinové dotace představují minimální, povinný  základ studijního oboru slaboproudá elektrotechnika, který je pro všechny školy závazný.

3.      Hodinové dotace základních předmětů jsou chápány jako minimální dotace. Hodinové dotace výběrových předmětů ředitel využije v souladu s koncepcí profilu absolventa školy k zařazení výběrových předmětů a ke zvýšení dotace předmětů základních. Dopracovaný učební plán je součástí povinné dokumentace školy. Při dopracování rámcového učebního plánu je třeba dbát na časovou a obsahovou koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty. Celkový týdenní počet hodin nesmí být překročen.

4.      Učební osnovy předmětů učebního plánu může ředitel školy upravit až do 30% obsahu s ohledem na nové technologie, modernizaci oboru, podmínky regionu a požadavky sociálních partnerů.

5.      Pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů se využívají platné učební osnovy pro SOŠ.

6.      Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil v základní škole.

7.      Nepovinné vyučovací předměty i jejich obsah zpracují předmětové komise a schválí ředitel školy. Žák se může v jednom školním roce přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů, popř. do tří, jsou-li jedním z nich sportovní hry nebo řízení motorových vozidel.

8.      Výběrové předměty mohou být sestaveny do bloků, které tvoří zaměření studijního oboru. Tato zaměření lze uvádět v pedagogické dokumentaci školy a na vysvědčení. Učební osnovy výběrových předmětů, pokud nejsou součástí těchto učebních dokumentů, vypracované  příslušnými předmětovými komisemi a  schválené ředitelem školy, jsou povinnou dokumentací školy.

9.      Počet vyučovacích hodin cvičení není v učebním plánu uveden. Rozsah cvičení ve vyučovacích předmětech se řídí charakterem vyučovacího předmětu. Při cvičeních se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy o BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy o BOZP, hygienické předpisy apod., určí ji ředitel školy podle platných předpisů MŠMT ČR a finančních možností školy.

10.  Součástí předmětu praxe jsou čtyři týdny souvislé praxe, rozdělené do dvou ročníků, zpravidla do druhého a třetího. Tuto souvislou praxi vykonají žáci v podnicích, na smluvně zajištěných pracovištích.

11.  V rámci časové rezervy může škola organizovat v prvním až třetím ročníku týdenní lyžařský výcvikový kurz a sportovně turistický kurz. Celková doba trvání kurzů nesmí přesáhnout dva týdny za výše uvedené období.

12.  V dálkovém studiu se vyučuje podle učebního plánu dálkového studia a osnov denního studia. Tematické plány schvaluje ředitel školy. Počty konzultačních hodin mohou být upraveny maximálně do 10 %. Na konci každého pololetí se vždy z každého předmětu  koná zkouška. V jednom dni mohou být nejvýše tři zkoušky.

13.  V průběhu dálkového studia škola zajistí pro žáky jednotýdenní soustředění k získání praktických dovedností, zejména v elektrotechnických měřeních.

14.  Žáci dálkového studia, kteří nemají pracovní zkušenosti ve studovaném nebo příbuzném oboru jsou povinni, po projednání se školou,  absolvovat v průběhu studia 4 týdny praxe, umožňující jim získat základní znalosti a dovednosti odpovídacího odborného charakteru.

 

Dále je uveden doporučený rozpracovaný učební plán, včetně příkladu možných konkretizací zaměření přípravy. Tento učební plán není závazný, škola ho využije, pokud si nezpracovává svůj konkretizovaný učební plán.

 

 

DOPORUČENÝ UČEBNÍ PLÁN

 

Kmenový obor:

2643M  Elektronika

Studijní obor:

26-43-M/004 (26-65-6)

 

Slaboproudá elektrotechnika

 

Denní studium absolventů základní školy

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet  týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

Celkem

 

1.

2.

3.

4.

 

1. Všeobecně vzdělávací

 

 

 

 

 

Základní

19

16

11

12

58

   Český jazyk a literatura        

3

2

2

3

10

   Cizí jazyk

3

3

3

3

12

   Občanská nauka

-

1

1

1

3

   Dějepis                                         

2

1

-

-

3

   Matematika               

5

4

3

3

15

   Fyzika

2

2

-

-

4

   Chemie

2

1

-

-

3

   Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

 

 

 

 

 

2. Odborné

 

 

 

 

 

Základní

13

17

10

8

48

   Technické kreslení

3

-

-

-

3

   Základy elektrotechniky

4

3

-

-

7

   Elektronika

-

4

-

-

4

   Výpočetní technika

3

2

-

-

5

   Elektrotechnologie

-

2

-

-

2

   Elektrotechnická měření

-

-

4

5

9

   Ekonomika

-

-

-

3

3

   Číslicová technika

-

3

-

-

3

   Mikroprocesorová technika

 

 

3

 

3

   Praxe

3

3

3

-

9

Výběrové

-

-

12

12

24

Celkem hodin týdně

32

33

33

32

130


Příklad výběrových předmětů:

 
Názvy vyučovacích předmětů

Počet  týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

4.

 

Elektronika

-

-

2

2

4

Elektronické počítače

-

-

4

5

9

Automatizace

-

-

2

3

5

Silnoproudá zařízení

-

-

2

-

2

Automatizační cvičení

-

-

2

2

4

Celkem hodin týdně

-

-

12

12

24