CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kód a název vzdělávacího programu:  26-44-M/001 Automatizační technika

 

Vstupní předpoklady žáků:  

            Do prvního ročníku denního čtyřletého studia jsou přijímáni žáci z devátých tříd nebo  z tříd víceletých gymnázií, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Podmínkou je úspěšné zakončení deváté třídy základní školy, nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií.

            Do prvního ročníku pětiletého dálkového studia jsou přijímáni především absolventi učebních oborů,  popřípadě škol jiného odborného zaměření.

Zdravotní způsobilost ke studiu posoudí dorostový lékař.

 

Délka vzdělávacího programu a forma studia:

Vzdělávací program je koncipován jako čtyřleté denní nebo pětileté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou.

 

1. Pojetí a cíle vzdělávacího programu

                Studijní obor automatizace poskytuje absolventům úplné střední odborné vzdělání  zaměřené na aplikaci získaných vědomostí v oblastech řízení a automatizace - technologických procesů, laboratorních měření, projektové a předprojektové přípravy výroby. Důraz je kladen především na propojení hardwarových a softwarových komponentů v jeden funkční celek. Široce koncipovaný přírodovědný základ a struktura odborných předmětů poskytuje specializovanému absolventu přehled o významné části elektrotechnického oboru, diagnostice, řízení a umožňuje mu chápat problematiku v širokých souvislostech. Tato skutečnost mu také poskytuje značnou variabilitu v uplatnění se na trhu práce. Důraz je rovněž kladen na ústní a písemný projev v mateřském a v jednom světovém jazyce, dále na orientaci v současném ekonomickém dění. Rozvíjeny jsou rovněž návyky ke zvýšení tělesné zdatnosti a k upevňování zdraví.

 

2. Charakteristika obsahových složek

 a/ všeobecné vzdělávání

            Společenskovědní předměty jsou zaměřeny na rozvíjení komunikativních schopností žáka v mateřském a jednom světovém jazyce, osvojení si poznatků literatury, historie, základů filozofie, vytvoření návyků zodpovědného občanskoprávního chování, bez sociálně patologických jevů. V českém jazyce a literatuře je preferována oblast komunikativní. V cizím jazyce je zdůrazňována schopnost hovořit o vybraných tématech a orientovat se v cizojazyčném odborném textu.

            Přírodovědné předměty jsou zaměřeny na získávání teoretických poznatků nutných pro studium odborných předmětů a na rozvíjení logického myšlení, představivosti, pečlivosti a přesnosti. Učivo chemie zahrnuje také základy ekologie. Ochrana životního prostředí prostupuje nenásilně všemi předměty.

            Tělesná výchova je zaměřována na osvojení si návyku pravidelné pohybové aktivity jako předpokladu pro zachování tělesného a duševního zdraví. Plní funkci posilovací a relaxační.

 

b/ odborné vzdělávání

            Odborné předměty rozhodujícím způsobem ovlivňují profil absolventa a jeho budoucí pracovní uplatnění. Mají část společnou všem zaměřením studijního oboru a část specifickou podle zaměření. Společné odborné předměty poskytují absolventu široký přehled o elektrotechnickém a strojírenském oboru. Odborné předměty dle zaměření směřují absolventa do specifické oblasti. Tyto předměty jsou povinné a navštěvují je všichni žáci. Další skupinu tvoří výběrové předměty, kterými se dotváří profil žáka podle oblasti působení po ukončení střední školy.

            Odborné předměty společné poskytují vědomosti z oblasti technického zobrazování, funkčních principů strojů a zařízení, vlastností materiálů, jejich řízení a zkoušení, slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky, číslicové techniky, elektrotechnických měření a dílenské praxe. Podporují rozvoj logického myšlení, představivosti, zodpovědného přístupu k práci, pečlivosti, manuální zručnosti a specifických praktických dovedností. Studenti se naučí pracovat s počítačem nejen uživatelským způsobem, ale zvládnou i tvorbu vlastního software zaměřeného na použití počítače v grafických aplikacích, v řízení a diagnostice periferních zařízení.  Zvláštní postavení má předmět  ekonomika, který poskytuje vědomosti o ekonomicko-sociálních zákonech, účetnictví, kalkulacích, praktikách managementu a marketingu.

            V každém odborném předmětu je zařazena úvodní stať  popisující metody přístupů k novým informacím, informační zdroje a metodiku učení se příslušnému předmětu.

 

c/ klíčové dovednosti

I.          Komunikativní dovednosti

II.       Personální a interpersonální dovednosti

III.     Dovednosti řešit problémy a problémové situace

IV.    Numerické aplikace

V.       Dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi

 

3.  Organizace výuky

            Studium je denní čtyřleté, nebo dálkové pětileté a je zakončeno maturitní zkouškou. Maturitní zkouška opravňuje absolventa ke studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole.

            Absolventi, kteří nastoupí do zaměstnání, mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole v jiné formě než denní. Dále se mohou vzdělávat v rámci různých krátkodobých školení a kurzů, kde mohou získat užší specializaci, než získali v rámci zaměření na škole.

 

4. Metodické přístupy

            Ve výchovně-vzdělávací práci se omezují popisné metody. Přednost je dávána problémovým metodám, které umožňují rozvíjet pracovní aktivitu a specifické dovednosti. Soustavně jsou vytvářeny modelové situace, které odpovídají budoucímu uplatnění absolventů.  Žákům je vytvářen prostor pro samostatné řešení zadaných problémů s využitím školních laboratoří a dílen, jsou vedeni k používání odborné literatury. Osvojování si encyklopedických znalostí je nahrazeno moderními postupy hledání v informačních zdrojích. To vytváří předpoklady pro samostatné vzdělávání se při respektování norem a bezpečnostních předpisů. Formy výchovně-vzdělávací práce závisí na vyučovacím předmětu a jeho obsahu. Výuka je doplňována exkursemi.