PROFIL ABSOLVENTA  

 

Kód a název: 26 – 44 – M/001 Automatizační technika

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce

 

1.  Výsledky vzdělávání

 

1.1 Obecná úvodní část

Absolvent oboru Automatizační technika je připraven pro uplatnění v odpovídajících pracovních technickohospodářských funkcích. Jeho znalosti mu umožňují rychlou adaptaci na podmínky praxe a měnící se podmínky společenské reality.  Po odborné stránce je absolvent po nástupní praxi připraven vykonávat činnost středních technickohospodářských pracovníků.

Studijní obor automatizační technika připravuje absolventy mající přehled o automatizačních prostředcích používaných v současné době. Absolventy  znalé hardwarových a softwarových prostředků v automatizační technice a jejich použití v oblasti automatického ovládání a řízení. Široce pojatý elektrotechnický základ umožňuje absolventovi orientaci v elektronice, elektrotechnice a příbuzných elektrotechnických oborech nebo odborných oblastech.

Získané úplné střední odborné vzdělání umožňuje absolventovi věnovat se i podnikatelské činnosti. Je obeznámen se zásadami soukromého podnikání a ekonomickými i právními normami tak, aby mohl založit a vést podnik.

Dosažená úroveň vzdělání absolventovi  umožňuje další studium na vyšší nebo vysoké škole nebo může studovat v rámci různých forem dalšího vzdělávání dospělých. Osvojí si jeden světový jazyk se základy gramatiky a slovní zásobou potřebnou pro běžnou konverzaci i porozumění odborným cizojazyčným textům.

Významnou součástí profilu absolventa je jeho kulturní přehled, dobré společenské vystupování, písemný i ústní projev respektující jazykové normy, pozitivní vztah k umění s vypěstovaným návykem číst.

K nejdůležitějším osobnostním rysům absolventa patří schopnost samostatně myslet, rozvážně jednat, aplikovat získané vědomosti a dovednosti a samostatně řešit odborné problémy. Dokáže promyšleně dlouhodobě sledovat vytčený cíl. Soustavně získávat a osvojovat si nové poznatky a uplatňovat je ve vlastní práci.

 

1.2  Obecné vědomosti, dovednosti a postoje.

K nejdůležitějším žádoucím vlastnostem absolventa patří tyto schopnosti:  

-         žák umí aplikovat získané  vědomosti a dovednosti v praxi,

-         žák umí samostatně řešit úkoly na pracovišti, pracovat v týmu, zvládnout organizaci  a řízení  pracovní skupiny,

-         žák umí samostatně myslet a pohotově rozhodovat,

-         získávat a využívat vědeckotechnické informace ve své práci, dále se vzdělávat.

 

Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují vědomosti potřebné: 

-         k pohotovému, kultivovanému a správnému ústnímu i písemnému používání mateřského jazyka,

-         k samostatnému a přiměřenému jazykově správnému jednání v cizím jazyce,

-         k porozumění odbornému textu v cizím jazyce s využitím slovníku,

-         k poznání a pochopení společenské a umělecké funkce literatury a ostatních druhů

-         umění,

-         k poznání a pochopení historického vývoje naší země i světových dějin,

-         k porozumění vybraným společenskovědním disciplinám a vytvoření mravního a

      etického základu osobnosti,

-         k osvojení širokého základu středoškolské matematiky,

-         k poznání nejdůležitějších fyzikálního zákonů a chemických jevů, včetně aplikace

      těchto poznatků v praxi,

-         k rozvoji motorických a pohybových schopností,

 

Žák je veden k těmto postojům: 

-       zaujmout kritický postoj k různým typům řešení,

-       být  přístupný kritickým argumentům oponenta,

-       ke správným postojům k negativním jevům ve společnosti,

-       k negativním postojům k projevům rasismu, fašismu a komunismu,

-       respektování zásad a předpisů o bezpečnosti práce,

-       při výběru variant řešení technických problémů dbá na zásady zdravé ekologie, nedává přednost pouze ekonomickým hlediskům.

  

1.3  Odborné vědomosti, dovednosti a postoje 

V odborné přípravě musí absolvent získat vědomosti z oblasti:

-         obsluhy osobních počítačů a  možnostech jejich  využití ,

-         konstrukce, činnosti a programování jednočipových mikropočítačů a osobních počítačů,

-         kombinačních a sekvenčních obvodů,

-         snímačů elektrických a  neelektrických veličin,

-         činnosti základních elektronických obvodů,

-         měřící techniky,

-         konstrukce elektronických zařízení,

-         průmyslových automatů,

-         problematiky automatického řízení

-         realizace systému automatických zařízení,

-         vlastnosti členů regulačního obvodu a průběhy regulačního pochodu u spojité a nespojité regulace,

-         významu kybernetiky v automatizaci,

-         nasazení výpočetní techniky v automatizovaných systémech řízení.

 

Žák umí:

-         pracovat s textovým editorem,

-         pracovat s tabulkovým procesorem,

-         pracovat s databázovým programem,

-         programovat v jednom vyšším programovacím jazyku,

-         pracovat se systémem počítačového projektování (CAD),

-         navrhovat jednoduché kombinační a sekvenční obvody,

-         navrhnout jednoduchý elektronický obvod včetně jeho zhotovení,

-         programovat jednočipové mikropočítače,

-         navrhnout připojení snímače k počítači,

-         navrhnout vhodnou měřící metodu včetně přístrojového vybavení.

-         řešit zapojení regulačních obvodů,

-         stanovit nejdůležitější složky vnějšího popisu systémů regulačního obvodu,

-         aplikovat základní principy řízení,

-         přiřadit k základním typům regulovaných soustav vhodný typ regulátoru,

-         zvolit základní parametry číslicového systému řízení,

-         posoudit vlastnosti základních typů regulovaných soustav a z toho odvodit očekávané chování soustavy,

-         zvolit vhodnou měřící metodu včetně měřících přístrojů při diagnostice závad regulačního obvodu,

-         dodržovat bezpečnostní předpisy při obsluze elektrických zařízení.

-         zvolit vhodnou měřící metodu a přístroje pro diagnostiku závad elektronického zařízení,

-         řešit základní obvody ss a st proudu,

-         na základě teoretických znalostí řešit problémy z elektrotechnické praxe,

-         navrhovat základní obvody pro zpracování elektrických signálů,

-         využívat součástkovou základnu při konstrukci základních elektronických zařízení,

-         číst ve schématech používaných spojovacích zařízení

-         orientovat se ve vhodných způsobech přenosu elektrických signálů,

-         principiálně obsluhovat spojovací a přenosová zařízení,

-         dodržovat bezpečnostní předpisy při obsluze elektrických zařízení,

-         navrhnout vhodnou měřící metodu včetně měřícího zařízení,

-         samostatně měřit a vyhodnocovat výsledky měření,

-         přenášet informace na větší vzdálenosti pomocí dostupného technického zařízení.

 

Absolvent s jistotou ovládá  odbornou terminologii typickou pro automatizační techniku a elektrotechniku a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů. Dovede rovněž  pracovat s odbornou literaturou a využívat  nových poznatků.

 

Odborné postoje jsou vytvářeny v průběhu celého studia a jsou to především: 

-         zájem o odbornou problematiku,

-         preference ekologických hledisek při řešení technických problémů před hledisky čistě pragmatickými,

-         postoje k bezpečnosti práce na pracovišti

  

Možnosti uplatnění absolventa

             Studijní obor automatizační technika připravuje žáky pro činnosti středních technickohospodářských pracovníků v oblasti výroby, montáže, provozu, vývoje a údržby dílčích automatizačních prostředků a celých systémů automatických zařízení pro řízení výrobních i nevýrobních procesů. Jde o činnosti, které zajišťují komplexně tento obor ve v  šech jeho fázích od výzkumu až po výrobu a montáž, včetně jejich operativního řízení.

 Po nástupní praxi a odpovídající době zapracování je absolvent připraven pro: 

-         výkon středních technickohospodářských funkcí v podnicích s produkcí prostředků automatizační techniky

-         vykonávání technických činností v podnicích a firmách opírajících své výrobní technologie o automatizační techniku

-         projekční činnosti v podnicích zabývajících se nasazováním prostředků automatizační techniky

-         instalaci a testování hardwarových a softwarových prostředků automatizační techniky, včetně osobních počítačů, mikrokontrolerů a programovatelných automatů a programování těchto zařízení

-         práci na tvorbě aplikačního software,

-         technickou činnost při sestavování, oživování a diagnostice automatických systémů a počítačů,

-         tvorbu technického a programového vybavení využívajícího jednočipových mikroprocesorů,

-         práci při vývoji slaboproudých zařízení řízených počítačem,

-         servisní činnost v oblasti výpočetní techniky.

 

            Absolvent je rovněž připraven pro studium na vyšších a vysokých školách, zejména s elektrotechnickým zaměřením.