MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 4. 10. 1999, č.j.  29 162 / 99-23  s platností od 1. září 1999 počínaje prvním ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN

 

Kmenový obor:   2644M Automatizace

Studijní obor:       26-44-M/001 Automatizační technika

Denní studium absolventů základní školy

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích

hodin v ročníku

 

Celkem 

 

1.

2.

3.

4.

 

1. Všeobecně vzdělávací

 

 

 

 

 

Základní

19

16

11

12

58

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis 

2

1

-

-

3

Matematika

5

4

3

3

15

Fyzika

2

2

-

-

4

Chemie

2

1

-

-

3

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

 

 

 

 

 

2. Odborné

 

 

 

 

 

Základní

13

17

12

10

52

Technická dokumentace

3

-

-

-

3

Strojnictví

-

2

-

-

2

Základy elektrotechniky

4

3

-

-

7

Elektrotechnologie

-

1

-

-

1

Výpočetní technika

3

2

-

-

5

Číslicová technika

-

3

-

-

3

Elektronika

-

3

3

3

9

Elektrotechnická měření

-

-

4

4

8

Silnoproudá zařízení

-

-

2

-

2

Ekonomika

-

-

-

3

3

Praxe

3

3

3

-

9

Výběrové

0

0

10

10

20

 

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

32

33

33

32

130

             

 Příklady výběrových předmětů

Automatizační technika

-

-

2

4

6

Automatizační cvičení

-

-

2

2

4

Mikroprocesorová technika

-

-

4/2

-

4

Počítačové aplikace

-

-

-

2/2

2

Seminář z fyziky

-

-

0 – 2

0 – 2

0 – 4

Seminář z matematiky

-

-

0 – 2

0 – 2

0 – 4

Seminář z ekonomiky

-

-

0 – 2

0 – 2

0 – 4

Stroje a zařízení

-

-

0 – 2

0 – 2

0 – 4

  

UČEBNÍ PLÁN

Kmenový obor:2644M Automatizace

Studijní obor:   26-44-M/001 Automatizační technika

Dálkové pětileté studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

1. Všeobecně vzdělávací

 

 

 

 

 

 

Základní

150

70

50

50

50

370

Český jazyk a literatura

30

10

10

20

20

90

Cizí jazyk

20

20

20

20

20

100

Občanská nauka

10

10

-

-

-

20

Dějepis

10

-

-

-

-

10

Matematika

30

30

20

10

10

100

Fyzika

40

-

-

-

-

40

Chemie

10

-

-

-

-

10

 

 

 

 

 

 

 

2. Odborné

 

 

 

 

 

 

Základní

60

140

120

80

60

460

Technická dokumentace

10

-

-

-

-

10

Strojnictví

-

35

-

-

-

35

Základy elektrotechniky

50

-

-

-

-

50

Elektrotechnologie

-

25

-

-

-

25

    Výpočetní technika

-

40

-

-

-

40

Číslicová technika

-

-

20

-

-

20

Elektronika

-

40

30

20

-

90

Elektrotechnická měření

-

-

30

20

30

80

Silnoproudá zařízení

-

-

-

20

-

20

Ekonomika

-

-

-

-

30

30

Mikroprocesorová technika

-

-

40

20

-

60

Výběrové

0

0

40

80

90

210

Celkem hodin týdně

210

210

210

210

200

1040

 

 

 

 

 

 

 

Příklady výběrových předmětů

 

 

 

 

 

 

Automatizační technika

-

-

40

40

40

120

Automatizační cvičení

-

-

-

40

30

70

Počítačové aplikace

-

-

-

-

20

20

 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu

1.     Učební plán může ředitel školy na základě doporučení předmětových komisí upravit až do 10% hodinové dotace v daném ročníku, přitom žádný předmět nesmí být zrušen a nesmí být překročen celkový počet týdenních hodin. Osnovy jednotlivých vyučovacích předmětů může ředitel školy upravit do 30% obsahu s ohledem na nové technologie, modernizaci oboru, podmínky regionu a požadavky sociálních partnerů.

2.     Pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů se využívají platné učební osnovy pro SOŠ.

3.     Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil v základní škole.

4.     Učební osnovy výběrových předmětů, pokud nejsou součástí těchto učebních dokumentů, vypracované příslušnými předmětovými komisemi a schválené ředitelem školy, jsou povinnou dokumentací školy. Hodinové dotace pro výběrové předměty lze využít i pro posílení základních vyučovacích předmětů.

5.     Nepovinné vyučovací předměty i jejich obsah zpracují předmětové komise a schválí ředitel školy. Žák se může v jednom školním roce přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů, popř. do tří, jsou-li jedním z nich sportovní hry nebo řízení motorových vozidel.

6.     Počet vyučovacích hodin cvičení není v učebním plánu uveden. Rozsah cvičení ve vyučovacích předmětech se řídí charakterem vyučovacího předmětu. Při cvičeních se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy o BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy o BOZP, hygienické předpisy apod., určí ji ředitel školy podle platných předpisů MŠMT ČR a finančních možností školy.

7.     Součástí předmětu praxe jsou čtyři týdny souvislé praxe, rozdělené do dvou ročníků, zpravidla do druhého a třetího. Tuto souvislou praxi vykonají žáci v podnicích, na smluvně zajištěných pracovištích.

8.     V rámci časové rezervy může škola organizovat v prvním až třetím ročníku týdenní lyžařský výcvikový kurz a sportovně turistický kurz. Celková doba trvání kurzů nesmí přesáhnout dva týdny za výše uvedené období.

9.     V dálkovém studiu se vyučuje podle učebního plánu dálkového studia a osnov denního studia. Tematické plány schvaluje ředitel školy. Počty konzultačních hodin mohou být upraveny maximálně do 10 %. Na konci každého pololetí se vždy z každého předmětu  koná zkouška. V jednom dni mohou být nejvýše tři zkoušky.

10. V průběhu dálkového studia škola zajistí pro žáky jednotýdenní soustředění k získání praktických dovedností, zejména v elektrotechnických měřeních.

11. Žáci dálkového studia, kteří nemají pracovní zkušenosti ve studovaném nebo příbuzném oboru jsou povinni, po projednání se školou,  absolvovat v průběhu studia 4 týdny praxe, umožňující jim získat základní znalosti a dovednosti odpovídacího odborného charakteru.