Základní údaje

Délka přípravy:

a/ denní studium 2 roky
b/ večerní studium 3 roky
c/ dálkové studium 3 roky

Základní podmínky pro přijetí: Úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném tříletém učebním oboru

Způsob ukončení přípravy: Maturitní zkouška

Poskytované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání

Stručný popis oboru

Příprava pro kvalifikované práce v oblasti sdělovacích zařízení a systémů.

Zdravotní požadavky

Obor je určen pro hochy a dívky, splňující zdravotní požadavky pro montáž, údržbu a zajištění technického provozu telekomunikačních zařízení.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce. Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí postihovat jak předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i hygieny práce z hlediska pracovníka, řídícího činnost pracovního kolektivu.

V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, zvláště při vykonávání praktických a laboratorních cvičení. Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a) důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy
b) používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům
c) používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů
d) vykonání stanoveného dozoru.

Zařazení absolventů

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připravený vykonávat náročné pracovní činnosti v telekomunikacích.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku se mohou ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední odborné vzdělání.