Profil absolventa studijního oboru:

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky má absolvent komplexní vědomosti o technologii sdělovací techniky a o stavbě zařízení sdělovací techniky.

Absolvent se seznámí s činnostmi, které souvisejí se stavbou, technickým provozem a výrobou telekomunikačních zařízení, hlavně vyšších generací.Umí pracovat s odbornou literaturou a příslušnými druhy dokumentace. Ovládá opravy jednoduchých i složitých elektronických zařízení, provozní měření a jejich vyhodnocování. Samostatně čte montážní elektrotechnická schémata a časové diagramy, podle nichž se orientuje v telekomunikačních zařízeních, je schopen určit správný postup při oživování funkčních celků elektronických zařízení. Zná systémy spojovacích a přenosových zařízeních, princip nových technických prostředků a technologických postupů vyšších generací ve sdělovací technice.

Ovládá základní principy měření ve sdělovací technice.Umí při své práci používat výpočetní techniku.Ovládá měřicí přístroje a měřicí metody při využití prostředků výpočetní techniky. Dále využívat výpočetní techniky pro řízení technologických sdělovacích procesů včetně sledování bezporuchových stavů telekomunikační sítě. Absolvent se umí jazykově správně vyjadřovat v běžných sociálních, administrativních a odborných situacích. Dokáže se vyjadřovat v cizím jazyce v běžných situacích společenského nebo pracovního styku.