MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 29.11. 1995 č.j. 25 283/95-23 s platností od 1. září 1995 počínaje prvním ročníkem


Učební plán studijního oboru
pro absolventy tříletých učebních oborů


26-45-L/503 (26-76-4) ZAŘÍZENÍ SDĚLOVACÍ TECHNIKY


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty 16 16 32
Český jazyk a literatura 3 3 6
Anglický jazyk 4 4 8
Základy společenských věd 1 1 2
Matematika 4 4 8
Fyzika 2 2 4
Tělesná výchova 2 2 4
Odborné předměty 16-17 16-17 32-34
Práce s počítačem 3 2 5
Elektrická měření 2/1 2/1 4/2
Elektronika 6/1 - 6/1
Telekomunikační systémy 2 6-8/2 8-10/2
Ekonomika a řízení 1-2 2 3-4
Psychologie - 2 2
Základy práva 1-2 1-2 2-4
Nepovinné předměty
Celkem 32-33 32-33 64-66


Poznámky:

1. U předmětů, kde je uveden počet hodin pod lomenou čarou, se jedná o počet hodin praktických cvičení z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin pro daný předmět. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin v souladu s platnými předpisy.

2. Počet hodin tělesné výchovy lze podle místních podmínek zvýšit o 1 hodinu týdně. Tato hodina se nepovažuje / z hlediska duševní hygieny žáků / za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu.

3. Výběr nepovinných vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele školy. Při výběru se přihlíží k profesionálním a osobním potřebám žáků a specifickým potřebám regionů. Ředitel SOU (ISŠ) schvaluje i jejich učební osnovu, vypracovanou předmětovou komisí.