MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 29.11. 1995 č.j. 25 283/95-23 s platností od 1. září 1995 počínaje prvním ročníkem


Učební plán studijního oboru
pro absolventy tříletých učebních oborů


26-45-L/503 (26-76-4) ZAŘÍZENÍ SDĚLOVACÍ TECHNIKY


Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty 8 7 7 22
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Anglický jazyk 2 2 2 6
Základy společenských věd 1 - - 1
Matematika 2 2 2 6
Fyzika 1 1 1 3
Odborné předměty 7 8 8 23
Práce s počítačem 1 1 2 4
Elektrická měření 3/1,5 - 3
Elektronika 5/1 - 5
Telekomunikační systémy 1 6/2 7/2
Ekonomika a řízení - 2 2
Psychologie - - 1 1
Základy práva - 1 - 1
Nepovinné předměty
Celkem 15 15 15 45


Poznámky:

1. Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si přizpůsobí vyučující v tématickém plánu vzhledem k počtu hodin uvedených v učebním plánu oboru přípravy. Tematické plány učiva schvaluje ředitel školy.

2. Každý předmět se ukončuje zkouškou. Konání zkoušek stanovují příslušné předpisy. Každý den je možno vykonat nejvíce tři zkoušky.

3. V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu musí každý vyučující:
a) průběžně probírat otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
b) soustavně dbát na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí
c) obsah předmětu aktualizovat v souladu s požadavky vzniklými důsledkem rozvoje elektrotechniky a elektroniky a požadavky respektujícími situaci na trhu práce.