MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 29.11. 1995 č.j. 25 283/95-23 s platností od 1. září 1995 počínaje prvním ročníkem


Učební plán studijního oboru
pro absolventy tříletých učebních oborů


26-45-L/503 (26-76-4) ZAŘÍZENÍ SDĚLOVACÍ TECHNIKY


Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet konzultačních hodin v ročníku
1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty 100 100 100 300
Český jazyk a literatura 20 20 20 60
Anglický jazyk 30 30 30 90
Základy společenských věd 10 10 - 20
Matematika 20 30 40 90
Fyzika 20 10 10 40
Odborné předměty 100 100 100 300
Práce s počítačem 10 20 20 50
Elektrická měření 40/20 - 40/20
Elektronika 60/10 - 60/10
Telekomunikační systémy 90/20 90/20
Ekonomika a řízení - 30 30
Psychologie - - 15 15
Základy práva 15 - 15
Nepovinné předměty
Celkem 200 200 200 600


Poznámky:

1. Ve dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si přizpůsobí vyučující v tématickém plánu vzhledem k počtu hodin uvedených v učebním plánu oboru přípravy. Tematické plány učiva schvaluje ředitel školy.

2. Počty konzultačních hodin jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku.

3. V závěru každého pololetí se vykonávají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo ( každý den je možno vykonat nejvíce tři zkoušky ).

4. V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu musí každý vyučující:
a) průběžně probírat otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
b) soustavně dbát na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí
c) obsah předmětu aktualizovat v souladu s požadavky vzniklými důsledkem rozvoje elektrotechniky a elektroniky a požadavky respektujícími situaci na trhu práce.