CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kód a název vzdělávacího programu:  

Kmenový obor:

2645L Telekomunikace

Studijní obor:

26-45-L/005 (26-97-4/14)

 

Telekomunikační mechanik

 

Vstupní předpoklady žáků 

Do prvního ročníku čtyřletého denního studia jsou přijímáni žáci a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a kritéria přijímacího řízení. Obor je vhodný pro hochy a dívky se zájmem o telekomunikační techniku, telekomunikační služby a výpočetní techniku.

Zdravotní  způsobilost  ke  studiu  posoudí  lékař, který ji potvrdí na přihlášce ke studiu.

 

Délka vzdělávacího programu a forma studia

Studium oboru telekomunikační mechanik je čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia.

 

1. Pojetí a cíle vzdělávacího programu 

Studijní obor telekomunikační mechanik je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků s uplatněním ve všech oblastech telekomunikační techniky a telekomunikačních služeb. Jedná se o široké spektrum činností zabývajících se telekomunikační technikou a přenosem informací. Absolvent je připravován k vykonávání vysoce kvalifikovaných činností, které souvisejí se  zaváděním a instalací, provozem, obsluhou a prodejem nejrůznějších druhů  techniky a služeb, které nabízejí telekomunikace. 

Absolventi jsou připravováni s důrazem na aplikované využití výpočetní techniky. Pojetí  studijního  oboru  umožňuje  absolventům  další studium na vyšších odborných a vysokých školách. 

 

2. Charakteristika obsahových složek 

Charakteristika jednotlivých vzdělávacích složek je stanovena Standardem středoškolského vzdělávání schváleného MŠMT ČR.

  

a/ všeobecné vzdělání 

Společenskovědní předměty jsou zejména zaměřeny  na rozvíjení komunikativních dovedností žáka v mateřském i cizím jazyce, návyků zodpovědného občanskoprávního jednání a chování.

Matematicko-přírodovědné předměty jsou zaměřeny na získávání teoretických poznatků fyzikálních principů nutných pro studium odborných předmětů, na rozvíjení logického myšlení, představivosti, pečlivosti, důslednosti a přesnosti.

Tělesná výchova je zaměřena na osvojení návyků pravidelné pohybové aktivity, plní funkci posilovací a relaxační.  

 

b/ odborné vzdělání 

Obsah učiva vychází z požadavku uplatnění absolventa v telekomunikační praxi s důrazem na moderní komunikační systémy a služby. Důraz se klade především na teoretické základy elektrotechniky a elektroniky aplikované do oblasti telekomunikací.

Po společné části přípravy, ve které žák získá základní vědomosti a dovednosti o celé oblasti telekomunikací, je možno přípravu v rámci vzdělávacího programu orientovat s ohledem na další vývoj oboru a potřeby regionu.

  

c/ klíčové dovednosti 

Při výuce je třeba dbát především na rozvoj dovedností řešit problémy a problémové situace, dovednosti využívat informační technologie a využívat dovedností pracovat s informacemi.

Realizace cílů v oblasti rozvoje klíčových dovedností znázorňuje tabulka Přehled začlenění klíčových dovedností.

  

3. Organizace výuky 

Jedná se o čtyřleté denní studium, zakončené maturitní zkouškou. Teoretická výuka je doplněna praktickými cvičeními v odborných učebnách, laboratořích a dílnách odborného výcviku školy podle rozpracovaného učebního plánu. Žák se dle možností v průběhu studia zúčastní praxe ve vybraných podnicích regionu majících vztah k oboru.  

 

4. Metodické přístupy 

Při volbě metod je třeba omezit popisný způsob výuky a dávat přednost problémovým úlohám, které rozvíjí pracovní iniciativu žáků a činnostní stránku učení. Je třeba klást důraz na týmovou práci a vytvářet modelové situace, odpovídající budoucím podmínkám praxe.

Důraz je třeba klást na samostatnou práci s využitím odborné literatury a získávání informací prostřednictvím moderních komunikačních prostředků. Je třeba podporovat rozvoj logického myšlení a využívání prostředků měřící a výpočetní techniky. 

 

5. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu. 

Při veškeré výuce je třeba dodržovat všechna příslušná ustanovení předpisů o ochraně zdraví při práci, dodržovat zásady hygieny práce a všechny příslušné bezpečnostní předpisy.

  

6. Standardy materiálního a personálního zabezpečení výuky 

Pro zajištění výuky oboru telekomunikační mechanik je kromě standardního vybavení školy pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů potřeba dalšího materiálního vybavení, jak pro teoretickou výuku tak i pro odborný výcvik. Jedná se zvláště o laboratoř měření vybavenou měřícími přístroji používanými v telekomunikační technice, laboratoře a dílny pro výuku metalických a optických vedení včetně strukturovaných sítí. Dílny pro výuku koncových telekomunikačních zařízení a pro výuku zabezpečovací techniky. Výpočetní technika, zejména v předmětu odborný výcvik, vyžaduje vybavení softwarem používaným v telekomunikacích při programování koncových zařízení, zkoušení a diagnostice poruch. Výuka elektroniky, jak v teoretické části, tak i v praktické přípravě musí mít k dispozici trenažéry pro demonstraci jednotlivých elektronických obvodů včetně speciálně vybavených pracovišť pro jejich zapojování, měření a oživování. Nezbytné je i vybavení dílny tzv. základních prací – svěráky, vrtačky, brusky, soustruh apod.. Samostatným problémem je vybavení učeben výpočetní technikou, která je základním předpokladem zvládnutí oboru, včetně kvalitního připojení k Internetu.

Personálně je třeba výuku zajišťovat aprobovanými učiteli všeobecně vzdělávacích předmětů, odbornými učiteli s přehledem o současných požadavcích praxe a zkušenými mistry odborné výchovy, kteří dovedou motivovat žáky a prohlubovat jejich vztah ke zvolenému oboru. Škola musí mít napojení na podniky a firmy zabývající se různými oblastmi telekomunikační techniky a služeb. Kontakt pedagogů a žáků s praktickým provozem telekomunikačních firem je jednou z důležitých podmínek kvalitní výuky.