MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 23. 4. 2001, čj. 16 213 / 2001-23 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem

 

  

UČEBNÍ PLÁN  

 

Kmenový obor:

2645L Telekomunikace

Studijní obor:

26-45-L/005 (26-97-4/14)

 

Telekomunikační mechanik

 

Denní studium absolventů základní školy

 Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Celkový počet týden. vyuč. hodin pro

1. až 4.ročník

  POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

 

a)Základní   

114

   Všeobecně vzdělávací

53

   Český jazyk a literatura

10

   Cizí jazyk

12

   Matematika

12

   Občanská nauka

3

   Dějepis

2

   Fyzika

4

   Chemie

2

   Tělesná výchova

8

   Odborné

61

   Základy elektrotechniky

5

   Technická dokumentace

2

   Elektronika

5

   Digitální technika

4

   Výpočetní technika

5

   Telekomunikační technika

6

   Přenosová technika

3

   Elektrická měření

5

   Ekonomika

3

   Odborný výcvik

27

b)Výběrové

14

   Celkem hodin týdně

132

 

 Poznámky k učebnímu plánu: 

1.        Výše uvedený učební plán je zpracován rámcově, bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků. Škola musí tento učební plán dopracovat sama podle konkrétních podmínek do čtyř ročníků. Takto konkretizovaný učební plán pak platí pro žáky po celou dobu studia. Škola rovněž může převzít dále uvedený doporučený učební plán, zpracovaný v rámci těchto učebních dokumentů. 

2.      Základní předměty (a) představují základ vzdělání studijního oboru - jsou v nich zahrnuty předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Tyto předměty představují minimální povinný základ studijního oboru Telekomunikační mechanik, který je pro všechny školy závazný. 

3.       Zařazení výběrových předmětů (b), stanovení pojetí, obsahu, struktury a rozsahu těchto předmětů je plně v kompetenci školy. Učební osnovy zpracované vyučujícími nebo příslušnými předmětovými komisemi schvaluje ředitel školy. Zpracováním učebních osnov se rozumí zpracování učebních osnov ve standardním provedení (základní informace, pojetí vyučovacího předmětu, rozpis učiva, schválení ředitelem školy) pro výběrové vyučovací předměty a konkretizace učebních osnov odborných předmětů. Jako výběrové předměty je možné zařadit např. předměty ekonomika, laboratorní cvičení nebo jakýkoliv předmět, který škola sama koncipuje a obsah nového výběrového předmětu považuje za účelné z odborného hlediska zařadit do vzdělávacího programu. Hodiny stanovené pro výběrové předměty lze použít k posílení hodinové dotace některých základních předmětů (a) - o využití této hodinové dotace rozhoduje ředitel školy. 

4.      Učební plán může ředitel školy upravit až do výše 10% hodinové dotace, přitom žádný základní předmět nesmí být zrušen a nesmí být překročen celkový počet týdenních vyučovacích hodin.

5.      Učební osnovy vyučovacích předmětů může ředitel školy na základě doporučení předmětových komisí upravit až do 30 % obsahu s ohledem na nové technologie, modernizaci oboru, podmínek v regionu a požadavky sociálních partnerů. Pořadí probíraných tematických celků lze měnit, avšak je nutné respektovat mezipředmětové vazby a logickou posloupnost výkladu učiva. Změny navrhuje předmětová komise a schvaluje ředitel školy.

 

6.      Pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů se využívají platné učební osnovy pro SOŠ. Předmět Ekonomika se vyučuje podle aktuální učební osnovy pro neekonomické obory SOŠ.

 

7.      Výběrové předměty mohou být sestaveny do bloků, které mohou vytvořit zaměření studijního oboru. Tato zaměření lze uvádět v pedagogické dokumentaci školy a na vysvědčení. Učební osnovy výběrových předmětů schválené ředitelem školy jsou povinnou dokumentací školy.

 

8.      Počet vyučovacích hodin cvičení není v učebním plánu uveden. Rozsah cvičení ve vyučovacích předmětech se řídí charakterem vyučovacího předmětu. Při cvičeních se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy o BOZP, hygienické předpisy apod., určí ji ředitel školy podle platných předpisů MŠMT ČR a finančních možností školy.

 

9.      V rámci časové rezervy může škola organizovat v prvním až třetím ročníku týdenní lyžařský výcvikový kurz a sportovně turistický kurz. Celková doba trvání kurzu nesmí přesáhnout dva týdny za výše uvedené období. 

 

Dále je uveden příklad doporučeného rozpracovaného učebního plánu. Tento učební plán není závazný, škola jej využije, pokud si nezpracovává svůj učební plán

 

 

DOPORUČENÝ UČEBNÍ PLÁN

 

Kmenový obor:

2645L Telekomunikace

Učební obor:

26-45-L/005 (26-97-4/14)

 

Telekomunikační mechanik

 

Denní studium absolventů základní školy

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

  Počet týden. vyuč. hodin v ročníku

 

Celkem

1.

2.

3.

4.

 Všeobecně vzdělávací

19

14

11

12

56

   Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

   Anglický jazyk

3

3

3

3

12

   Matematika

5

4

3

3

15

   Občanská nauka

-

1

1

1

3

   Dějepis

2

-

-

-

2

   Fyzika

2

2

-

-

4

   Chemie

2

-

-

-

2

   Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 Odborné

14

19

22

21

76

   Základy elektrotechniky

4

3

-

-

7

   Technická dokumentace

2

-

-

-

2

   Elektronika

-

3

2

-

5

   Digitální technika

-

-

4

-

4

   Výpočetní technika

2

1

2

2

7

   Telekomunikační technika

-

3

3

3

9

   Přenosová technika

-

-

2

4

6

   Elektrická měření

-

2

2

2

6

   Ekonomika

-

-

-

3

3

   Odborný výcvik

6

7

7

7

27

   Celkem hodin týdně

33

33

33

33

132