Charakteristika vzdělávacího programu

 

Kód a název vzdělávacího programu: 26-45-M/004 Digitální telekomunikační technika

 

Vstupní předpoklady žáků

Do prvního ročníku čtyřletého denního studia jsou přijímáni žáci, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a úspěšně ukončili povinnou školní docházku v nejvyšším ročníku. Obor je vhodný pro hochy a dívky se zájmem o matematiku, fyziku, informatiku.

Zdravotní způsobilost ke studiu posoudí lékař, který ji potvrdí na přihlášce ke studiu.

Délka vzdělávacího programu a forma studia

Studium oboru digitální telekomunikační technika je čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia. Absolvent získává úplné střední odborné vzdělání.

 

1.      Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Studijní obor Digitální telekomunikační technika je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků s uplatněním ve všech oblastech telekomunikační techniky, radiotechniky a družicových spojů. Jedná se o široké spektrum činností zabývajících se telekomunikační technikou, informačními systémy a přenosem digitalizovaných signálů. Absolvent je připravován k vykonávání vysoce kvalifikovaných činností, které souvisejí se zaváděním a instalací, provozem a údržbou přenosových zařízení, telefonních, datových, radiomobilních, radioreléových, družicových, televizních a zvukových zařízení. Absolventi jsou připravováni pro praxi, s důrazem na aplikované využití výpočetní techniky (datové sítě, programování digitálních ústředen). Studijní obor připravuje též nadané žáky pro další studium na vyšších odborných školách a vysokých školách.

 

2.      Charakteristika obsahových složek

Charakteristika jednotlivých vzdělávacích složek je stanovena standardem středoškolského vzdělávání schváleného MŠMT ČR.

a) všeobecné vzdělání

Společenskovědní předměty jsou zejména zaměřeny na rozvíjení komunikativních dovedností žáka v mateřském a cizím jazyce, návyků zodpovědného občanskoprávního jednání a chování.

Matematicko-přírodovědné předměty jsou zaměřeny na získávání teoretických poznatků fyzikálních principů nutných ke studiu odborných předmětů, na rozvíjení logického myšlení, představivosti, pečlivosti, důslednosti a přesnosti.

Tělesná výchova je zaměřena na osvojení návyků pravidelné pohybové aktivity, plní funkci posilovací a relaxační.

b) odborné vzdělání

Obsah učiva vychází z požadavku uplatnění absolventa v elektrotechnické praxi s důrazem na moderní telekomunikační systémy a digitální přenos informací. Mezi profilové předměty se řadí Elektrotechnická měření, Telekomunikační systémy, Technika přenosu signálu a Datové sítě.

c) klíčové dovednosti

Realizace cílů v oblasti rozvoje klíčových dovedností znázorňuje tabulka Přehled začlenění klíčových dovedností.

 

3.      Organizace výuky

Teoretická výuka je doplněna praktickými cvičeními v laboratořích, odborných učebnách a dílnách školy podle požadavků uvedených v učebních osnovách. Žák se v průběhu studia zúčastní praxe ve vybraných podnicích majících vztah k oboru.

 

4.      Metodické přístupy

Při volbě metod je třeba dávat přednost těm metodám, které aktivizují činnost žáka při výuce a podporují rozvoj logického myšlení (činnostnímu učení, problémové úlohy), umožňují mu chápat vnitřní souvislosti mezi jevy, provádět selekci informací, analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení; vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu.

Je třeba klást důraz na týmovou práci a vytvářet modelové situace odpovídající budoucím podmínkám praxe. Důraz je třeba klást i na samostatnou práci s využitím odborné literatury a získávání informací prostřednictvím moderních komunikačních prostředků

 

5.      Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu

Při veškeré výuce je třeba dodržovat všechna příslušná ustanovení předpisů o ochraně zdraví při práci, dodržovat zásady hygieny práce a všechny příslušné bezpečnostní předpisy.

 

6.      Standardy materiálního a personální zabezpečení výuky

Pro zajištění výuky oboru Digitální telekomunikační technika ( jedné třídy) je kromě standardního vybavení školy pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů potřeba dalšího materiálního vybavení školy. Jde zejména o samostatnou laboratoř pro výuku cvičení Základů elektrotechniky a Elektroniky (16 míst), která musí být technicky vybavena moderními měřícími přístroji, výpočetní a tiskárenskou  technikou se  specielní  softwarem . Předmět Výpočetní technika musí být zajištěn kromě standardních učeben také speciální učebnou s počítači vhodnými pro výuku moderních licencovaných grafických programů v počtu alespoň 16 pracovišť. Počítače musí být vhodně doplněny speciálními kartami pro komunikaci s dalšími zařízeními (měřící přístroje, mikroprocesorová technika)

Digitální telekomunikační technika vyžaduje speciální laboratoř pro výuku praktických cvičení Telekomunikačních systémů, vybavenou pobočkovými ústřednami stávajícího stupně technického vývoje, faxy, modemy a možností připojení na veřejnoprávní datovou síť, Laboratoř přenosové techniky, vybavenou pro měření v oblasti radiových vln a optických kabelů. . Elektrotechnické laboratoře a konstrukční dílna pro praktickou výuku Pracoviště musí být vybavena pro 10 až 16 žáků a každé musí obsahovat elektronické stabilizované zdroje napětí a proudu, osciloskop, generátory sinusových a nesinusových průběhů, vhodné elektronické voltmetry a ampérmetry, čítače, počítač s měřicí kartou, vhodný licencovaný software, propojovací měřící vodiče, zpracovaný plán měřicích úloh a počty jejich variant. Dílenské vybavení – soustruhy, frézy, vrtačky, ohýbačky, páječky, brusky, specielní přípravky pro výuku elektroinstalace apod.

Je nutné, aby studenti měli možnost v průběhu studia navštěvovat profesionální pracoviště, ve 4.ročníku jednou týdně. Povolení a režim práce v odborných firmách zajišťuje škola na základě oboustranně podepsané dohody o spolupráci s konkrétním podnikem či organizací.

Připojení na světové počítačové sítě je samozřejmostí na všech počítačích v odborných učebnách (nejen Výpočetní techniky) a to připojení prostřednictvím pevných linek

Personálně je třeba výuku zajišťovat aprobovanými, kvalitními učiteli, kteří jsou ochotni i nadstandardní práce se žáky. Dovedou motivovat žáky a prohlubovat jejich vztah ke zvolenému oboru. Dovedou vést žáky při dlouhodobých ročníkových pracích. Škola by měla mít napojení nejen na podniky zabývající se jednotlivými oblastmi telekomunikační techniky, ale i na fakulty technických univerzit v regionu. Učitelský sbor a tedy i žáci mají styk s technickou praxí a je tedy u nich zcela neformálně realizováno spojení teorie s praxí, což je pro výchovu kvalitních techniků naprosto nezbytné.