Profil absolventa

 

Kód a název: 26-45-M/004 Digitální telekomunikační technika

Dosažený stupeň vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Způsob ukončení a certifikace: Maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce

 

1.      Výsledky vzdělávání

1.1 Obecná úvodní část

Absolvent studijního oboru Digitální telekomunikační technika je středoškolsky vzdělaný člověk se vzděláním všeobecným i odborným. Je připravován pro výkon odborných funkcí především v oblasti telekomunikační techniky a provozu.

1.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

K nejdůležitějším vlastnostem absolventa patří tyto schopnosti:

-         žák umí aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi,

-         žák umí samostatně řešit úkoly na pracovišti, pracovat v týmu, zvládnout organizaci a řízení pracovní skupiny,

-         žák umí samostatně myslet a pohotově rozhodovat,

-         žák umí získávat a využívat vědeckotechnické informace ve své práci, dále se vzdělávat,

-         žák je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací.

Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují vědomosti potřebné k:

-         pohotovému a kultivovanému používání mateřského jazyka v ústním i písemném projevu, dodržování jazykových norem, výstižnému a logicky správnému vyjadřování

-         samostatnému používání cizího jazyka na přiměřené úrovni včetně práce s odborným textem v tomto jazyce. Absolvent dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tematice.

-         poznání a pochopení společenské funkce umění a zejména literatury

-         poznání a pochopení historického vývoje naší země i světových  dějin

-         porozumění vybraných společenskovědních disciplín a vytvoření mravního a etického základu své osobnosti

-         -osvojení širokého základu středoškolské matematiky, poznání nejdůležitějších zákonů z fyziky a chemie včetně jejich aplikací v praxi. Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi; umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích. Uvědomuje si vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí a naopak.

1.3 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

V odborné složce přípravy má absolvent oboru Digitální telekomunikační technika následující vědomosti. dovednosti a postoje:

-         zná druhy technické dokumentace, má všeobecné vědomosti v oblasti normalizace a standardizace,

-         chápe základy elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikace včetně znalostí základních měřících elektrotechnických metod a technik,

-         zná vlastnosti speciálních obvodů a zařízení používaných při  analogovém a digitálním přenosu informací

-         má hluboké znalosti o výpočetní technice a ovládá práce s výpočetní technikou (práce s textovým editorem, tabulkovým procesorem, databázovými programy, příprava vstupních dat, základy programování, uplatnění výpočetní techniky ve specifických oblastech oboru ). Umí využívat počítače jako řídícího článku datových spojů,. umí využívat síťovou podporu, umí hledat informace pomocí Internetu po celém světě

-         umí se přesně technicky vyjadřovat v písemném a ústním projevu. ovládá práce s odbornou literaturou českou i zahraniční

-         rozumí základním pojmům a vztahům z ekonomiky podniku, informační soustavě a jejím oborům, metodám plánování a ekonomice práce.

-         Absolvent studijního oboru Digitální telekomunikační technika se umí orientovat v oblasti telekomunikačních systémů a techniky přenosu informací. Zná druhy, principy, vlastnosti a využití různých systémů pro přenos informací a kritéria pro výběr adekvátního systému v daných podmínkách. Zná a rozumí principům výroby a přenosu televizního a zvukového snímku. Umí aplikovat signálové procesory používané v datových cestách. Zná principy analogového zpracování elektrických signálů a jejich šíření. Umí využívat síťové podpory lokálních a veřejnoprávních sítí, takže se může uplatnit jako správce lokálních počítačových sítí v podniku.

2. Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent oboru digitální telekomunikační technika je po nástupní praxi a odpovídající době zapracování připraven pro výkon středních technicko-hospodářských funkci a pro výkon náročných technických činností v oblasti sdělovací techniky a jejího provozu.

Digitální telekomunikační technika - připravuje absolventy pro budoucí povolání v odpovídajících pracovních a společenských funkcích v oblasti techniky přenosu a zpracování informací, s orientací na využití výpočetní techniky ve sdělovací  technice (datové sítě, konstrukce, programování a provoz digitálních telekomunikačních prostředků).

Dosažená úroveň vzdělání absolventa studijního oboru Digitální telekomunikační technika mu umožňuje další studium na vysokých školách nebo vyšších odborných školách.