MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 8. 9. 1999, č. j. 28 027 / 99 – 23  s platností od 1. září 1999 počínaje prvním ročníkem

 

Učební plán

 

Kmenový obor:            2645M Telekomunikace

Studijní obor:               26-45-M/004 (37-49-6/00)

Digitální telekomunikační technika

 

Denní studium absolventů základní školy

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týden. vyuč. hodin pro
 1. až 4. ročník

A. Povinné vyučovací předměty

132

1. Předměty povinného základu

107

Český jazyk a literatura

12

Cizí jazyk

12

Dějepis

2

Občanská nauka

4

Tělesná výchova

8

Matematika

16

Fyzika

5

Chemie

3

Technické kreslení

4

Výpočetní technika

7

Základy elektrotechniky

5

Elektronika

6

Digitální technika

6

Praxe

9

Ekonomika

3

Elektrotechnická měření

5

2. Výběrové předměty

23

3. Volitelné předměty

2

Poznámky k učebnímu plánu

1.      Výše uvedený učební plán je zpracován rámcově, bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků. Škola musí tento učební plán rozpracovat podle konkrétních podmínek a zde uvedených zásad  do čtyř ročníků. Takto konkretizovaný učební plán pak platí pro žáky po celou dobu studia. Cílem je umožnit pružnější profilaci absolventa podle podmínek školy, potřeb regionu, vývoje oboru, zájmu a schopností žáků. Škola rovněž může převzít dále uvedený doporučený učební plán, zpracovaný v rámci těchto učebních dokumentů.

2.      Předměty označené jako základní a jejich hodinové dotace představují minimální, povinný  základ studijního oboru, který je pro všechny školy závazný.

3.      Hodinové dotace základních předmětů jsou chápány jako minimální dotace. Hodinové dotace výběrových předmětů ředitel využije v souladu s koncepcí profilu absolventa školy k zařazení výběrových předmětů a ke zvýšení dotace předmětů základních. Dopracovaný učební plán je součástí povinné dokumentace školy. Při dopracování rámcového učebního plánu je třeba dbát na časovou a obsahovou koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty.

4.      Volitelný předmět si žák vybírá podle svého zájmu z nabídky volitelných předmětů, kterou připraví škola.

5.      Učební osnovy předmětů učebního plánu může ředitel školy upravit do 30% obsahu s ohledem na nové technologie, modernizaci oboru, podmínky regionu a požadavky sociálních partnerů.

6.      Pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů se využívají platné učební osnovy pro SOŠ nebo pro technické lyceum.

7.      Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil v základní škole.

8.      Nepovinné vyučovací předměty i jejich obsah zpracují předmětové komise a schválí ředitel školy. Žák se může v jednom školním roce přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů, popř. do tří, jsou-li jedním z nich sportovní hry nebo řízení motorových vozidel.

9.      Výběrové předměty mohou být sestaveny do bloků, které tvoří zaměření studijního oboru. Tato zaměření lze uvádět v pedagogické dokumentaci školy a na vysvědčení. Učební osnovy výběrových předmětů, pokud nejsou součástí těchto učebních dokumentů, vypracované  příslušnými předmětovými komisemi a  schválené ředitelem školy, jsou povinnou dokumentací školy.

10.  Počet vyučovacích hodin cvičení není v učebním plánu uveden. Rozsah cvičení ve vyučovacích předmětech se řídí charakterem vyučovacího předmětu. Při cvičeních se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy o BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy o BOZP, hygienické předpisy apod., určí ji ředitel školy podle platných předpisů MŠMT ČR a finančních možností školy.

11.  Součástí předmětu praxe jsou čtyři týdny souvislé praxe, rozdělené do dvou ročníků, zpravidla do druhého a třetího. Tuto souvislou praxi vykonají žáci v podnicích, na smluvně zajištěných pracovištích. V rámci této praxe lze zařadit i specifickou odbornou činnost, vyplývající z profilu absolventa (dlouhodobá ročníková práce, studentská odborná práce, exteriérová cvičení, projektová činnost).

12.  V rámci časové rezervy škola může organizovat v prvním až třetím ročníku týdenní lyžařský výcvikový kurz a sportovně turistický kurz. Celková doba trvání kurzů nesmí přesáhnout dva týdny za výše uvedené období.

 

Dále je uveden doporučený rozpracovaný učební plán. Tento učební plán není závazný, škola ho využije, pokud si nezpracovává svůj konkretizovaný učební plán.

 

 

 

DOPORUČENÝ UČEBNÍ PLÁN

 

Kmenový obor:            2645M Telekomunikace

Studijní obor:               26-45-M/004 (37-49-6/00)

Digitální telekomunikační technika  

Denní studium absolventů základní školy

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týden. vyuč. hodin v ročníku

Celkem

1.

2

3

4

A. Povinné vyučovací předměty

33

33

33

33

132

1. Předměty povinného základu

33

31

25

20

109

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Dějepis

2

2

 

 

4

Občanská nauka

 

 

2

2

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Matematika

5

4

3

4

16

Fyzika

3

2

 

 

5

Chemie

3

 

 

 

3

Technické kreslení

4

 

 

 

4

Výpočetní technika

3

2

2

 

7

Základy elektrotechniky

5

 

 

 

5

Elektronika

 

6

 

 

6

Digitální technika

 

4

2

 

6

Praxe

 

3

3

3

9

Ekonomika

 

 

 

3

3

Elektrotechnická měření

 

 

5

 

5

2. Výběrové předměty

 

2

8

11

21

Technická fyzika

 

 

2

 

2

Technická chemie

 

2

 

 

2

Telekomunikační systémy

 

 

3

5

8

Technika přenosu signálu

 

 

3

3

6

Datové sítě

 

 

 

3

3

3. Volitelné předměty

 

 

 

2

2