CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

1. Základní údaje

Délka přípravy: a) denní studium 2 roky

                         b) večerní studium 3 roky 

                         c) dálkové studium 3 roky

Učební obor je určen pro: hochy a dívky

Podmínky pro přijetí:: úspěšné vykonání závěrečné zkoušky

Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška

Poskytované vzdělání: úplné střední odborné vzdělání

 

2. Stručný popis oboru

Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebních oboru. Toto prohloubení a rozšíření je zaměřeno na autoelektroniku v automobilech a moderní diagnostickou techniku.

 

3. Profil absolventa studijního oboru

Po ukončení přípravy ve studijním oboru absolvent ovládá používání měřicích přístrojů elektronického i mechanického charakteru. Umí řídit údržbu, seřizování a složité opravy elektrického příslušenství motorových vozidel. Podle vlastní volby používá prostředky a měřicí techniku. Umí pracovat s příslušnou diagnostickou technikou. Rozumí konstrukci a funkci zařízení, které udržuje a opravuje. Podle technické dokumentace je schopen nahrazovat jednotlivé elektronické prvky jejich ekvivalenty.

Absolvent je připraven tak, že je schopen provádět základní autoopravárenské úkony, technické prohlídky i kontroly a po příslušné praxi provádět diagnostiku a opravy jednotlivých agregátů automobilů s ohledem na jejich elektrickou a elektronickou výzbroj. Profil absolventa dotváří škola podle potřeb praxe. Při výuce spolupracuje se značkovými opravami, které se podílejí i na metodické přípravě výuky, jejím materiálním zabezpečení a zejména na praktické přípravě žáků přímo v jejich servisech.

4. Zdravotní požadavky

Obor je určen pro studující splňující požadavky pro elektrotechnickou výrobu a služby.

 

5. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet s platných právních předpisů – zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí postihovat jak předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i hygieny práce z hlediska pracovníka, řídícího činnost pracovního kolektivu.

V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, zvláště při vykonávání praktických a laboratorních cvičení.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a)      důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy

b)      používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům

c)      používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů

d)      vykonávání stanoveného dozoru.

 

6. Uplatnění absolventů

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven vykonávat pracovní činnosti při montáži, údržbě a opravách elektrické instalace, zařízení automobilů, zejména pak v diagnostických a opravárenských střediscích autoservisů, případně na stanicích technické kontroly. V souladu s délkou odborné praxe může být zařazen jak do dělnických, tak i technických profesí ve sféře služeb.

 

7. Možnosti dalšího vzdělávání

Po úspěšném složení maturitní zkoušky mají absolventi možnost se ucházet o studium na vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi středních škol.