Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 25. 6. 1996, čj. 21 709/96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje prvním ročníkem.

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

26-46-L/507 (26-97-6/04) Autoelektronika

 

Denní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

 

předmětů

1.

2.

Celkem

A. Všeobecné vzdělávací

15

14

29

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

4

Cizí jazyk

3

3

6

Nauka o společnosti

1

1

2

Matematika

3

2

5

Tělesná výchova

2

2

4

Fyzika

2

2

4

Obsluha osobních počítačů

2

2

4

 

 

 

 

B. Odborné předměty

18

19

37

 

 

 

 

Ekonomika

2

1

3

Autoelektronika

3-5

4

7-9

Elektrotechnika

2-4

1-3

3-7

Elektrotechnické měření

2/1

-

2

Automobily a příslušenství

1-3

2-4

3-7

Opravárenství a diagnostika

1-3

3

4-6

Technologická cvičení

3/3

6/6

9

Celkem

33

30

63

 

Poznámky:

1.      Učivo je ve všech předmětech rozvrženo v 1. ročníku do 33 týdnů a ve 2. ročníku do 30 týdnů. Zbývající čas se využívá na opakování učiva, jeho prohloubení a rozšíření.

2.      Ředitel školy má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých předmětů až do 10% počtu týdenních vyučovacích hodin určeného učebním plánem. Nesmí však být vypuštěn žádný vyučovací povinný předmět a nesmí být překročen stanovený celkový počet týdenních vyučovacích hodin.

3.      Výuku předmětu cizí jazyk je nutno zajistit tak, aby žák v případě, že absolvent výuku cizího jazyka již ve tříletém učební oboru, mohl na studium tohoto jazyka navázat. Žák může konat maturitní zkoušku z cizího jazyka, pokud absolvoval minimálně 12 týdenních hodin jeho studia, přičemž se mohou sčítat hodiny výuky cizího jazyka ve tříletém učebním oboru a v nástavbovém studu (včetně nepovinných), jedná-li se o stejný cizí jazyk.

4.      Při určování dotace hodin předmětů se stanoveným rozmezím hodin se vychází při konkretizaci učebního plánu ze zaměření absolvovaného učebního oboru.

 

 

 

 

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

 

předmětů

1.

2.

3.

Celkem

A. Všeobecné vzdělávací

7

7

8

22

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

1

1

2

4

Cizí jazyk

1

2

2

5

Nauka o společnosti

1

-

1

2

Matematika

2

2

2

6

Fyzika

1

1

-

2

Obsluha osobních počítačů

1

1

1

3

Základy práva

1

1

1

3

 

 

 

 

 

B. Odborné předměty

8

8

7

23

 

 

 

 

 

Ekonomika

2

1

-

3

Autoelektronika

1

2

1

4

Elektrotechnika

1

1

1

3

Elektrotechnické měření

1

1

1

3

Automobily a příslušenství

1

1

1

3

Opravárenství a diagnostika

1

1

1

3

Technologická cvičení

1

1

2

4

Celkem

15

15

15

45

 

Poznámky:

1.      Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si přizpůsobí vyučující v tematickém plánu vzhledem k počtu hodin uvedených v učebním plánu oboru přípravy. Tematické plány schvaluje ředitel školy.

2.      V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu musí každý vyučující:

a) průběžně probírat otázky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

b) soustavně dbát na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí

c) obsah předmětu aktualizovat v souladu s požadavky vzniklými důsledkem rozvoje  elektrotechniky a autoelektroniky a požadavky respektujícími situacemi na trhu práce.


 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

 

předmětů

1.

2.

3.

Celkem

A. Všeobecné vzdělávací

100

90

90

280

 

 

 

 

 

Český jazyk

20

20

20

60

Cizí jazyk

20

20

20

60

Nauka o společnosti

20

10

10

40

Matematika

20

20

20

60

Fyzika

10

10

10

30

Obsluha osobních počítačů

10

10

10

30

 

 

 

 

 

B. Odborné předměty

100

110

110

320

 

 

 

 

 

Ekonomika

10

10

-

20

Autoelektronika

20

20

20

60

Elektrotechnika

20

20

20

60

Elektrotechnické měření

10

10

10

30

Automobily a příslušenství

20

20

20

60

Opravárenství a diagnostika

10

10

20

40

Technologická cvičení

10

20

20

50

Celkem

200

200

200

600

         

 

Poznámky:

1.      Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si přizpůsobí vyučující v tematickém plánu vzhledem k počtu hodin uvedených v učebním plánu oboru přípravy. Tematické plány schvaluje ředitel školy.

2.      Počty konzultačních hodin jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku.

3.      V závěru každého pololetí se vykonávají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo (v jednom dni se mohou konat zkoušky maximálně ze tří předmětů). V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu musí každý vyučující:

a) průběžně probírat otázky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

b) soustavně dbát na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí

c) obsah předmětu aktualizovat v souladu s požadavky trhu práce a se změnami vzniklými důsledkem rozvoje elektrotechniky a autoelektroniky a požadavky respektujícími situaci na trhu práce.