Charakteristika vzdělávacího programu

 

Kód a název: 26-46-M/001 

                     Obrazová a zvuková technika - technické zaměření

Vstupní předpoklady žáků

Do prvního ročníku čtyřletého denního studia jsou přijímáni žáci, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a úspěšně ukončili povinnou školní docházku v nejvyšším ročníku. Obor je vhodný pro hochy a dívky se zájmem o matematiku, fyziku, informatiku, fotografii a audiovizuální techniku.

Zdravotní způsobilost ke studiu posoudí lékař, který ji potvrdí na přihlášce ke studiu.

Délka vzdělávacího programu a forma studia

Studium oboru obrazová a zvuková technika - technické zaměření je čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia. Absolvent získává úplné střední odborné vzdělání.

 

1.      Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Studijní obor Obrazová a zvuková technika - technické zaměření je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků s uplatněním ve všech oblastech audiovizuální techniky. Jedná se o široké spektrum činností zabývajících se snímací a záznamovou technikou, zařízeními pro zpracování a prezentaci audiovizuálních pořadů. Absolvent je připravován k vykonávání vysoce kvalifikovaných činností, které souvisejí se zaváděním a instalací, provozem a údržbou televizních filmových a zvukových zařízení, s důrazem na aplikované využití výpočetní techniky (digitální zpracování zvukového a obrazového záznamu, počítačová animace, ekonomický software). Studijní obor připravuje též nadané žáky pro další studium na vyšších odborných školách a vysokých školách.

 

2.      Charakteristika obsahových složek

Charakteristika jednotlivých vzdělávacích složek je stanovena standardem středoškolského vzdělávání schváleného MŠMT ČR.

a) všeobecné vzdělání

Společenskovědní předměty jsou zejména zaměřeny na rozvíjení komunikativních dovedností žáka v mateřském a cizím jazyce, návyků zodpovědného občanskoprávního jednání a chování.

Matematicko-přírodovědné předměty jsou zaměřeny na získávání teoretických poznatků fyzikálních principů nutných ke studiu odborných předmětů, na rozvíjení logického myšlení, představivosti, pečlivosti, důslednosti a přesnosti.

Tělesná výchova je zaměřena na osvojení návyků pravidelné pohybové aktivity, plní funkci posilovací a relaxační.

b) odborné vzdělání

Obsah učiva vychází z požadavku co nejširšího uplatnění absolventa v elektrotechnické praxi, s důrazem na aplikaci v oblasti obrazové a zvukové techniky. Mezi výběrové předměty jsou zařazeny Technická chemie, Elektrotechnická měření, Zvuková technika, Televizní technika, Filmová technika a Technologie tvorby.

c) klíčové dovednosti

Realizace cílů v oblasti rozvoje klíčových dovedností znázorňuje tabulka Přehled začlenění klíčových dovedností.

 

3.      Organizace výuky

Teoretická výuka je doplněna praktickými cvičeními v laboratořích, odborných učebnách a dílnách školy a ve školním zvukovém a televizním studiu podle požadavků uvedených v učebních osnovách. Žák se v průběhu studia zúčastní praxe ve vybraných televizních a rozhlasových pracovištích.

4.      Metodické přístupy

Při volbě metod je třeba dávat přednost těm metodám, které aktivizují činnost žáka při výuce a podporují rozvoj logického myšlení (činnostnímu učení, problémové úlohy), umožňují mu chápat vnitřní souvislosti mezi jevy, provádět selekci informací, analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení; vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu.

Je třeba klást důraz na týmovou práci a vytvářet modelové situace odpovídající budoucím podmínkám praxe. Důraz je třeba klást i na samostatnou práci s využitím odborné literatury a získávání informací prostřednictvím moderních komunikačních prostředků

Personálně je třeba výuku zajišťovat aprobovanými, kvalitními učiteli, kteří jsou ochotni i nadstandardní práce se žáky. Dovedou motivovat žáky a prohlubovat jejich vztah ke zvolenému oboru. Dovedou vést žáky při dlouhodobých ročníkových pracích. Škola by měla mít napojení nejen na podniky a společnosti zabývající se jednotlivými oblastmi audiovizuální techniky a výroby, ale i na fakulty technických univerzit v regionu. Učitelský sbor a tedy i žáci mají styk s technickou praxí a je tedy u nich zcela neformálně realizováno spojení teorie s praxí, což je pro výchovu kvalitních techniků naprosto nezbytné.

 

5.      Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu

Při veškeré výuce je třeba dodržovat všechna příslušná ustanovení předpisů o ochraně zdraví při práci, dodržovat zásady hygieny práce a všechny příslušné bezpečnostní předpisy