Profil absolventa

 

Kód a název:    26-46-M/001 

                        Obrazová a zvuková technika - technické zaměření

Dosažený stupeň vzdělání:   Úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Způsob ukončení a certifikace:    Maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce

 

1.      Výsledky vzdělávání

1.1 Obecná úvodní část

Absolvent studijního oboru Obrazová a zvuková technika - technické zaměření je středoškolsky vzdělaný člověk se vzděláním všeobecným i odborným. Je připravován pro výkon odborných funkcí především v oblasti zvukové, televizní a filmové techniky a provozu.

1.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

K nejdůležitějším žádoucím vlastnostem absolventa patří tyto schopnosti:

-         žák umí aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi,

-         žák umí samostatně řešit úkoly na pracovišti, pracovat v týmu, zvládnout organizaci a řízení pracovní skupiny,

-         žák umí samostatně myslet a pohotově rozhodovat,

-         žák umí získávat a využívat vědeckotechnické informace ve své práci, dále se vzdělávat,

-         žák je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací.

Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují vědomosti potřebné k:

-         pohotovému a kultivovanému používání mateřského jazyka v ústním i písemném projevu, dodržování jazykových norem, výstižnému a logicky správnému vyjadřování

-         samostatnému používání cizího jazyka na přiměřené úrovni včetně práce s odborným textem v tomto jazyce Absolvent dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tematice.

-         poznání a pochopení společenské funkce umění a zejména literatury. Absolvent je veden k pozitivnímu vztahu k umění a kultuře. Má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (divadla. koncerty, výstavy...). Chápe základní rozdíl mezi umělecky hodnotným dílem a brakem.

-         poznání a pochopení historického vývoje naší země i světových dějin

-         porozumění vybraných společenskovědních disciplín a vytvoření mravního a etického základu své osobnosti

-         osvojení širokého základu středoškolské matematiky, poznání nejdůležitějších zákonů z fyziky a chemie včetně jejich aplikací v praxi. Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi; umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích. Uvědomuje si vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí a naopak.

1.3 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

V odborné složce přípravy má absolvent oboru Obrazová a zvuková technika - technické zaměření následující vědomosti. dovednosti a postoje:

-         zná druhy technické dokumentace, má všeobecné vědomosti v oblasti normalizace a standardizace,

-         chápe základy elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikace včetně znalostí základních měřících elektrotechnických metod a technik,

-         zná vlastnosti speciálních obvodů a zařízení používaných při analogovém a digitálním zpracování informací,

-         zná základy fotografických technik,

-         zná principy a metody technologie obrazové a zvukové tvorby,

-         má hluboké znalosti o výpočetní technice a ovládá práce s výpočetní technikou (práce s textovým editorem, tabulkovým procesorem, databázovými programy, příprava vstupních dat, základy programování, uplatnění výpočetní techniky ve specifických oblastech oboru)

-         umí využívat počítače jako řídícího článku datových spojů, umí využívat síťovou podporu,

-         umí hledat informace pomocí Internetu po celém světě

-         umí se přesně technicky vyjadřovat v písemném a ústním projevu. ovládá práce s odbornou literaturou českou i zahraniční

-         rozumí základním pojmům a vztahům z ekonomiky podniku, informační soustavě a jejím oborům, metodám plánování a ekonomice práce.

Absolvent studijního oboru Obrazová a zvuková technika - technické zaměření se umí orientovat v oblasti filmu, videa, televize a rozhlasu jak v oblasti programové tvorby, tak zejména ve zvukové, televizní a filmové technice. Absolvent zná vlastnosti a druhy záznamových nosičů jak pro záznam a reprodukci obrazu, tak pro záznam a reprodukci zvuku v systémech používaných ve filmu, videu a v televizi, zná technická zařízení a jejich provozních vlastností, tj. záznamová a reprodukční zařízení pro obraz a zvuk ( kamery a snímací objektivy, mikrofony, magnetofony, technika synchronizace obrazu a zvuku, elektronická triková a režijní zařízení, promítací stroje, apod.). Umí obsluhovat všechna tato zařízení, provádět jejich údržbu, opravy a měření technických parametrů. Zná vliv technických parametrů na výslednou kvalitu reprodukovaného obrazu a zvuku.

2. Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent oboru obrazová a zvuková technika - technické zaměření je po nástupní praxi a odpovídající době zapracování připraven pro výkon středních technicko-hospodářských funkci a pro výkon náročných technických činností ve všech oblastech audiovizuální techniky a jejího provozu.

Obrazová a zvuková technika - technické zaměření - připravuje technické pracovníky pro specializovaná pracoviště audiovizuálních studií, kteří jsou způsobilí pracovat jako střední technici pro měření, provoz a údržbu studiových zařízení sloužících ke snímání, záznamu, přenosu a reprodukci obrazu a zvuku ( kamerový technik, technik záznamu, zvukový technik, asistent zvuku, střihač zvuku, technik-operátor střihu obrazových záznamů, technik vysílání atp.), při natáčení, zpracování a prezentaci televizních, filmových, rozhlasových a dalších typů audiovizuálních pořadů a děl. Odborně zdatní absolventi se po potřebné praxi též uplatní jako pracovníci technického servisu při nastavovaní, udržování a kontrole obrazových, zvukových a automatizačních zařízení a systémů.

Dosažená úroveň vzdělání absolventa studijního oboru obrazová a zvuková technika - technické zaměření mu umožňuje další studium na vysokých školách nebo vyšších odborných školách.