Profil absolventa

 

Kód a název:    26-46-M/001 

                        Obrazová a zvuková technika - technologickoorganizační zaměření

Dosažený stupeň vzdělání:   Úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Způsob ukončení a certifikace:    Maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce

 

1.      Výsledky vzdělávání

1.1 Obecná úvodní část

Absolvent studijního oboru Obrazová a zvuková technika - technologicko organizační zaměření je středoškolsky vzdělaný člověk se vzděláním všeobecným i odborným. Je připravován pro výkon odborných funkcí především v oblasti zvukové, televizní a filmové tvorby a výroby.

1.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

K nejdůležitějším žádoucím vlastnostem absolventa patří tyto schopnosti:

-         žák umí aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi,

-         žák umí samostatně řešit úkoly na pracovišti, pracovat v týmu, zvládnout organizaci a řízení pracovní skupiny,

-         žák umí samostatně myslet a pohotově rozhodovat,

-         žák umí získávat a využívat vědeckotechnické informace ve své práci, dále se vzdělávat,

-         žák je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací.

Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují vědomosti potřebné k:

-         pohotovému a kultivovanému používání mateřského jazyka v ústním i písemném projevu, dodržování jazykových norem, výstižnému a logicky správnému vyjadřování

-         samostatnému používání cizího jazyka na přiměřené úrovni včetně práce s odborným textem v tomto jazyce Absolvent dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tematice.

-         poznání a pochopení společenské funkce umění a zejména literatury. Absolvent je veden k pozitivnímu vztahu k umění a kultuře. Má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (divadla. koncerty, výstavy...). Chápe základní rozdíl mezi umělecky hodnotným dílem a brakem.

-         poznání a pochopení historického vývoje naší země i světových dějin

-         porozumění vybraných společenskovědních disciplín a vytvoření mravního a etického základu své osobnosti

-         osvojení širokého základu středoškolské matematiky, poznání nejdůležitějších zákonů z fyziky a chemie včetně jejich aplikací v praxi. Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi; umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích. Uvědomuje si vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí a naopak.

1.3 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

V odborné složce přípravy má absolvent oboru Obrazová a zvuková technika - technologicko organizační zaměření následující vědomosti, dovednosti a postoje:

-    zná druhy technické dokumentace, má všeobecné vědomosti v oblasti normalizace a standardizace,

-    zná principy zobrazovacích metod, které lze uplatnit v animační tvorbě a počítačové animaci,

-    chápe základy elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikace,

-    zná vlastnosti zařízení používaných při analogovém a digitálním zpracování informací,

-    zná základy fotografických technik,

-    orientuje se v dějinách umění, filmu, televize a rozhlasu. Zná základní principy obrazové a zvukové tvorby,

-    má hluboké znalosti o výpočetní technice a ovládá práce s výpočetní technikou (práce s textovým editorem, tabulkovým procesorem,  databázovými programy, příprava vstupních dat, základy programování, uplatnění výpočetní techniky ve specifických oblastech oboru ),

-    umí využívat počítače jako řídícího článku datových spojů, umí využívat síťovou podporu, umí hledat informace pomocí Internetu,

-    umí se přesně technicky vyjadřovat v písemném a ústním projevu. ovládá práce s odbornou literaturou českou i zahraniční,

-    rozumí základním pojmům a vztahům z ekonomiky podniku, informační soustavě a jejím oborům, metodám plánování a ekonomice práce,

-    zná základy účetnictví.

 

Absolvent studijního oboru Obrazová a zvuková technika - technologicko organizační zaměření se umí orientovat v problematice činnosti filmových, rozhlasových, televizních a dalších audiovizuálních studií, v organizační, ekonomické a administrativní problematice výroby programů a jejich distribuci. Absolvent zná technické principy činnosti a obsluhu audiovizuálních zařízení a systémů a problematiku technického zpracování programového materiálu. V oblasti programové tvorby zná současné umělecké směry v kinematografii i televizi a zná hlavní zásady umělecko tvůrčí činnosti. V oblasti organizace a technologie programové tvorby umí sestavit technický scénář, zná organizaci práce v natáčecím štábu od přípravných prací před natáčením až po práce dokončovací.

2. Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent oboru obrazová a zvuková technika - technologickoorganizační zaměření je po nástupní praxi a odpovídající době zapracování připraven pro výkon středních technicko-hospodářských funkci a pro výkon náročných technických činností ve oblastech audiovizuální tvorby a výroby.

Obrazová a zvuková technika - technologicko organizační zaměření - připravuje pracovníky výrobních štábů filmových, televizních a rozhlasových pořadů, kteří jsou způsobilí pracovat jako střední odborníci v organizaci a produkci obrazových a zvukových programů včetně filmového natáčení. Absolventi budou převážně pracovat ve funkci technicko - organizačních, programově - provozních a výrobně - ekonomických pracovníků při přípravě výroby, vlastní výrobě (natáčení), zpracování a distribuci, vysílání nebo jiné prezentaci televizních, filmových, rozhlasových a dalších typů audiovizuálních pořadů a děl. Zvlášť odborně zdatní absolventi se po potřebné praxi uplatní přímo ve funkcích asistentů výrobních a uměleckých profesí (asistenti produkce, režie, střihu, kameramana, scény, skript ap.). Absolventi se kromě toho uplatňují i jako vedoucí větších kin.

Dosažená úroveň vzdělání absolventa studijního oboru Obrazová a zvuková technika - technologickoorganizační zaměření mu umožňuje další studium na vysokých školách nebo vyšších odborných školách.