CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

  

Kód a název vzdělávacího programu:           

Kmenový obor:

 

26-46-M Aplikovaná elektronika

 Studijní obor:

 

26-46-M/003

 

 

Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě

 

Vstupní předpoklady žáků 

Do prvního ročníku čtyřletého denního studia jsou přijímáni žáci a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a kritéria přijímacího řízení. Obor je vhodný pro hochy a dívky. Zdravotní  způsobilost  ke  studiu  posoudí  lékař, který ji potvrdí v přihlášce ke studiu.

 

Délka vzdělávacího programu a forma studia

Studium oboru zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě je čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia.

 

1. Pojetí a cíle vzdělávacího programu 

Studijní obor zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků s uplatněním ve všech oblastech zabezpečovací a sdělovací techniky. Jedná se o široké spektrum činností zabývajících se zabezpečovací a sdělovací technikou včetně přenosu informací. Absolvent je připravován k vykonávání vysoce kvalifikovaných činností, které souvisejí s projekcí,  zaváděním a instalací, provozem, obsluhou nejrůznějších druhů zabezpečovací a sdělovací techniky.

 

Absolventi jsou připravováni s důrazem na aplikované využití výpočetní techniky. Pojetí  studijního  oboru  umožňuje  absolventům  další studium na vyšších odborných a vysokých školách. 

 

2. Charakteristika obsahových složek 

Charakteristika jednotlivých vzdělávacích složek je stanovena Standardem středoškolského vzdělávání schváleného MŠMT ČR.

 

a/ všeobecné vzdělání 

Všeobecně vzdělávací předměty mají z hlediska pojetí a cíle vzdělávacího programu studijního oboru zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě velmi významnou úlohu. Nosnými předměty jsou český jazyk a literatura, matematika, fyzika a cizí jazyk.

Ostatní předměty doplňují výše uvedené v celé šíři komplexnosti všeobecného vzdělání daného studijního oboru, přičemž předmět tělesná výchova je zaměřen na osvojení návyků pravidelné pohybové aktivity, plní funkci posilovací a relaxační. 

 

b/ odborné vzdělání 

Obsah učiva vychází z požadavku uplatnění absolventa v zabezpečovací a sdělovací technice v dopravě obecně . Důraz se klade především na teoretické základy elektrotechniky a elektroniky aplikované do oblasti zabezpečovací a sdělovací techniky, sdělovacích systémů a přenosu dat.

Mezi profilové předměty se řadí elektrotechnická měření, zabezpečovací a sdělovací technika a dopravní provoz. Odbornou připravuje možné v rámci vzdělávacího programu orientovat s ohledem na další vývoj oboru a potřeby regionu.

 

c/ klíčové dovednosti 

Při výuce je třeba dbát především na rozvoj dovedností řešit problémy a problémové situace, dovednosti využívat informační technologie a využívat dovedností pracovat s informacemi.

Realizace cílů v oblasti rozvoje klíčových dovedností znázorňuje tabulka Přehled začlenění klíčových dovedností. 

 

3. Organizace výuky 

Jedná se o čtyřleté denní studium, zakončené maturitní zkouškou. Teoretická výuka je doplněna praktickými cvičeními v odborných učebnách , laboratořích a dílnách  školy podle rozpracovaného učebního plánu. Žák se dle možností v průběhu studia zúčastní praxe ve vybraných podnicích regionu majících vztah k oboru.

 

4. Metodické přístupy 

Při volbě metod je třeba omezit popisný způsob výuky a dávat přednost problémovým úlohám, které rozvíjí pracovní iniciativu žáků a činnostní stránku učení. Je třeba klást důraz na týmovou práci a vytvářet modelové situace, odpovídající budoucím podmínkám praxe.

Důraz je třeba klást na samostatnou práci s využitím odborné literatury a získávání informací prostřednictvím moderních komunikačních prostředků. Je třeba podporovat rozvoj logického myšlení a využívání prostředků měřící a výpočetní techniky. 

 

5. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu. 

Při veškeré výuce je třeba dodržovat všechna příslušná ustanovení předpisů o ochraně zdraví při práci, dodržovat zásady hygieny práce a všechny příslušné bezpečnostní předpisy. 

 

6. Standardy materiálního a personálního zabezpečení výuky 

Pro zajištění výuky oboru zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě je kromě standardního vybavení školy pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů potřeba dalšího materiálního vybavení, jak pro teoretickou výuku tak i pro praxi. Jedná se zvláště o laboratoř měření, laboratoře a dílny pro výuku metalických a optických vedení včetně strukturovaných sítí. Dílny pro výuku zabezpečovací techniky v dopravě a koncových telekomunikačních zařízení . Výpočetní technika, zejména v předmětu praxe, vyžaduje vybavení softwarem používaným pro simulaci řízení a diagnostiku zabezpečovacích zařízení. Výuka elektroniky, jak v teoretické části, tak i v praktické přípravě musí mít k dispozici trenažéry pro demonstraci jednotlivých elektronických obvodů včetně speciálně vybavených pracovišť pro jejich zapojování, měření a oživování. Nezbytné je i vybavení dílny tzv. základních prací – svěráky, vrtačky, brusky, soustruh apod.. Samostatným problémem je vybavení učeben výpočetní technikou, která je základním předpokladem zvládnutí oboru, včetně kvalitního připojení k Internetu.

Personálně je třeba výuku zajišťovat aprobovanými učiteli všeobecně vzdělávacích předmětů, odbornými učiteli s přehledem o současných požadavcích praxe a zkušenými dílenskými učiteli, kteří dovedou motivovat žáky a prohlubovat jejich vztah ke zvolenému oboru. Škola musí mít napojení na podniky a firmy zabývající se různými oblastmi zabezpečovací a sdělovací techniky. Kontakt pedagogů a žáků s praktickým provozem je jednou z důležitých podmínek kvalitní výuky.