PROFIL  ABSOLVENTA

  

Kód a název vzdělávacího programu:           

Kmenový obor:

 

26-46-M Aplikovaná elektronika

Studijní obor:

 

26-46-M/003

 

 

Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě

  

Dosažený stupeň vzdělání: Úplné střední odborné zakončené maturitní zkouškou.

Způsob ukončení a certifikace:  Maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce

 

1. Výsledky vzdělávání:

1.1  Obecná úvodní část

Vzdělávání vymezené vzdělávacím programem vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace. Absolvent studijního oboru zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě získá potřebné vědomosti, dovednosti, postoje a návyky v rámci všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Poměr těchto předmětů je vyvážen a určen především požadavky na trhu práce s ohledem na rychlý technologický rozvoj společnosti především v oboru zabezpečovací a sdělovací techniky v dopravě.

Vzdělávací program je koncipován s ohledem na potřeby dalšího vzdělávání absolventů a jejich kariérního postupu. Akcentuje všeobecné vzdělávání a široce profilující odborné vzdělávání a vytváří tak předpoklady pro celoživotní vzdělávání a seberealizaci absolventů

Absolvent je připravován pro výkon odborných funkcí především v oblasti zabezpečovacích systémů v dopravě, inteligentního zabezpečení objektů, v oblasti projekce , montáži i údržbě zabezpečovacích a sdělovacích systémů a přenosu dat.

 

1.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

 K nejdůležitějším vlastnostem absolventa patří tyto schopnosti: 

-         dokáže aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi;

-         umí získávat a využívat vědeckotechnické informace ve své práci, dále se vzdělávat;

-         umí samostatně řešit úkoly na pracovišti, pracovat v týmu, zvládnout organizaci a řízení pracovní skupiny,

-         umí samostatně myslet a pohotově rozhodovat,

-         je ochoten a schopen adaptovat se na změny trhu práce. 

 

Všeobecně vzdělávací složky přípravy, vědomosti, dovednosti a postoje

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení absolvent:

-         disponoval  rozvinutými  dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci;

-         chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti;

-         uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci;

-         chápal jazyk jako prostředek komunikace, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích;

-         uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně  ústně i písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiketu;

-         uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen  vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice  výstižně a logicky;

-         získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom významu umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovedl si vybírat druhy a žánry umění, byl tolerantní ke vkusu druhých;,

-         cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické  památky a byl ochoten je ochraňovat;

-         rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti;

-         byl schopen používat  cizí jazyk jako prostředek  mezi-kulturní komunikace v rámci Evropy i světa, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby  svého povolání a  dalšího  vzdělávání;

-         dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozuměl odbornému textu, uvědoměle pracoval s odpovídajícími informačními zdroji, byl motivován k dalšímu studiu cizích jazyků;

-         používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie;

-         uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost;

-         porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabule atd.;

-         uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů,  pracovat s informacemi a  obhájit vlastní řešení;

-         osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům  a  procesům  i odborným problémům  svého oboru,  naučil se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů;

-         dokázal poskytnout  první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam,;

-         projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním;

-         měl vztah k oboru;

-         mohl vést kolektiv pracovníků a byl schopen týmové práce.

 

1.3 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

V odborné složce přípravy musí absolvent získat:

-         vědomosti o různých materiálech používaných v elektrotechnice , zabezpečovací a sdělovací technice;

-         vědomosti o způsobech technického zobrazování a o technické dokumentaci , rozumí této dokumentaci a orientuje se v ní, rovněž umí dokumentaci samostatně vyhodnocovat a zpracovávat;

-         vědomosti o vlastnostech základních elektrotechnických a elektronických obvodů a jejich využití v zabezpečovací a sdělovací technice;

-         znalost vlastností speciálních obvodů a zařízení používaných při analogovém a digitálním přenosu informací;

-         dovednost výpočtu základních parametrů elektrotechnických obvodů;

-         vědomosti o vlastnostech používaných druhů měřících přístrojů, způsobech zpracování a správné interpretaci naměřených hodnot;

-         dovednosti v základních i vybraných speciálních měřeních v zabezpečovací a sdělovací technice;

-         dovednost ovládat běžné i speciální měřící přístroje /analogové i digitální/, zná jejich vlastnosti, umí je používat v konkrétních situacích;

-         praktické dovednosti v montážních, elektromontážních a elektroinstalačních pracích;

-         vědomosti o vlastnostech speciálních obvodů a zařízeních používaných při analogovém a digitálním přenosu informací ;

-         znalosti o výpočetní technice, prakticky využívá základní aplikace z oblasti výpočetní techniky v zabezpečovací a sdělovací technice včetně standardních uživatelských aplikací /tj. práce s texty, tabulkami, databázemi, prezentace, atd./;

-         dovednost využívat výpočetní techniku jako zdroje informací /Internet/;

-         vědomosti o základech bezpečnostních předpisů při projektování, výrobě, údržbě a provozu zabezpečovacích zařízení a při práci na těchto zařízeních;

-         praktické dovednosti potřebné pro stavbu, zřizování, instalaci, oživení a revizi různých druhů zabezpečovacího a sdělovacího zařízení;

-         vědomosti o normách využívaných v ČR a ve státech EU a prakticky je využívá;

-         znalosti o ekonomických a organizačních opatřeních v oblasti podnikové sféry;

  

2.  Možnosti uplatnění absolventa  

Cílem studijního oboru zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě  je výchova absolventů v oboru rychle se rozvíjející zabezpečovací a sdělovací techniky.

Absolvent je schopen vykonávat odborné činnosti při:

-         projekci, montáži, údržbě, diagnostice a demontáži  zabezpečovacích  a sdělovacích zařízení,

-         oživování a provozní údržbě jednoduchých i složitějších zabezpečovacích a sdělovacích zařízeních,

-         provádění propojovacích a přepojovacích prací na rozvodech telefonních ústředen,

-         při výrobě, montáži a opravách radiokomunikačních zařízení,

-         při zajišťování technického provozu vysílacích stanic.

 

Absolventi najdou uplatnění především v nejrůznějších profesích v oblasti projekce, stavby, údržby, zřizování, servisu a obsluhy rozmanitých druhů zabezpečovacích a sdělovacích zařízení.

Dosažená úroveň vzdělání studijního oboru zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě umožňuje absolventům pokračovat ve studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách.