CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

 

Kód a název vzdělávacího programu: 26-47-M/002 Elektronické počítačové systémy

 

Vstupní předpoklady žáků

    Do prvního ročníku čtyřletého denního studia jsou přijímáni žáci, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a úspěšně ukončili povinnou školní docházku v  nejvyšším ročníku.

    Zdravotní způsobilost ke studiu posoudí lékař, který jí potvrdí na přihlášce ke studiu.

 

Délka vzdělávacího programu a forma studia

    Studium oboru Elektronické počítačové systémy je čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia.

 

1. Pojetí a  cíle vzdělávacího programu

            Studijní obor Elektronické počítačové systémy poskytuje absolventům úplné střední odborné vzdělání zaměřené na počítačové systémy a jejich aplikaci v oblasti řízení, automatizace a zpracování dat. Zvláštní důraz je kladen na propojení hardwarových a softwarových komponentů v jeden funkční celek. Široce koncipovaný přírodovědný základ a struktura odborných předmětů poskytuje specializovanému absolventu přehled o významné části elektrotechnického oboru, diagnostice, řízení a umožňuje mu chápat problematiku v širokých souvislostech. Tato skutečnost mu také poskytuje značnou variabilitu v uplatnění se na trhu práce. Důraz je rovněž kladen na ústní a písemný projev v mateřském a cizím jazyce a orientaci v současném ekonomickém dění. Rozvíjeny jsou rovněž návyky ke zvýšení tělesné zdatnosti a k upevňování zdraví.

            Při zaměření na přístrojová zdravotnická zařízení poskytuje absolventům nejen znalosti obecné, ale především aplikované na počítačové systémy, elektronické systémy v lékařské praxi. Zvláštní důraz je kladen na propojení hardwarových a softwarových komponentů v jeden funkční celek

 

2.      Charakteristika obsahových složek

Charakteristika jednotlivých vzdělávacích složek je stanovena standardem středoškolského vzdělávání schváleného MŠMT ČR.

a) všeobecné vzdělání

            Společenskovědní předměty jsou zaměřeny na rozvíjení komunikativních schopností žáka v mateřském i cizím jazyce, osvojení si poznatků literatury, historie, základů filozofie, vytvoření návyků zodpovědného občanskoprávního chování. V českém jazyce a literatuře je preferována oblast komunikativní. V cizím jazyce je zdůrazňována schopnost hovořit o vybraných tématech a orientovat se v cizojazyčném odborném textu.

            Přírodovědné předměty jsou zaměřeny na získávání teoretických poznatků nutných pro studium odborných předmětů a na rozvíjení logického myšlení, představivosti, pečlivosti a přesnosti. Učivo chemie zahrnuje také základy ekologie. Ochrana životního prostředí prostupuje nenásilně všemi předměty.

            Tělesná výchova je zaměřována na osvojení si návyku pravidelné pohybové aktivity jako předpokladu pro zachování tělesného a duševního zdraví. Plní funkci posilovací a relaxační.

 

b) odborné vzdělávání

            Odborné předměty rozhodujícím způsobem ovlivňují profil absolventa a jeho budoucí pracovní uplatnění. Odborné předměty poskytují absolventu široký přehled o elektrotechnickém a strojírenském oboru, směřují absolventa do specifické oblasti elektrotechniky,  informatiky. Tyto předměty jsou povinné a navštěvují je všichni žáci. Odborné předměty poskytují vědomosti z oblasti technického zobrazování, funkčních principů strojů a zařízení, vlastností materiálů, jejich řízení a zkoušení, slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky, číslicové techniky, elektrotechnických měření a dílenské praxe. Podporují rozvoj logického myšlení, představivosti, zodpovědného přístupu k práci, pečlivosti, manuální zručnosti a specifických praktických dovedností. Studenti se naučí pracovat s počítačem nejen uživatelským způsobem, ale zvládnou i tvorbu vlastního software zaměřeného na použití počítače v grafických aplikacích, v řízení a diagnostice periferních zařízení.  Zvláštní postavení má předmět  ekonomika, který poskytuje vědomosti o ekonomicko-sociálních zákonech, účetnictví, kalkulacích, praktikách managementu a marketingu.

                V každém odborném předmětu je zařazena úvodní stať  popisující metody přístupů k novým informacím, informační zdroje a metodiku učení se příslušnému předmětu.

Další skupinu tvoří volitelné předměty, kterými si žák dotváří svůj profil podle oblasti působení po ukončení střední školy.

 

c) klíčové dovednosti

Realizace cílů v oblasti rozvoje klíčových dovedností znázorňuje tabulka Přehled začlenění klíčových dovedností.

 

3. Organizace výuky

            Studium je denní čtyřleté, nebo dálkové pětileté a je zakončeno maturitní zkouškou. Maturitní zkouška opravňuje absolventa ke studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole.

            Absolventi, kteří nastoupí do zaměstnání, mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole v jiné formě než denní. Dále se mohou vzdělávat v rámci různých krátkodobých školení a kurzů, kde mohou získat užší specializaci, než získali v rámci zaměření na škole.

 

4.      Metodické přístupy

            Ve výchovně-vzdělávací práci se omezují popisné metody. Přednost je dávána problémovým metodám, které umožňují rozvíjet pracovní aktivitu a specifické dovednosti. Soustavně jsou vytvářeny modelové situace, které odpovídají budoucímu uplatnění absolventů.  Žákům je vytvářen prostor pro samostatné řešení zadaných problémů s využitím školních laboratoří a dílen, jsou vedeni k používání odborné literatury. Osvojování si encyklopedických znalostí je nahrazeno moderními postupy hledání v informačních zdrojích. To vytváří předpoklady pro samostatné vzdělávání se při respektování norem a bezpečnostních předpisů. Formy výchovně-vzdělávací práce závisí na vyučovacím předmětu a jeho obsahu. Výuka je doplňována exkursemi.

 

5. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu

Při veškeré výuce je třeba dodržovat všechna příslušná ustanovení předpisů o ochraně zdraví při práci, dodržovat zásady hygieny práce a všechny příslušné bezpečnostní předpisy.