PROFIL ABSOLVENTA

 

Kód a název: 26-47-M/002 Elektronické počítačové systémy

Dosažený stupeň vzdělání: Úplné středné odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Způsob ukončení a certifikace: Maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce.

 

1.   Výsledky vzdělávání 

1.1 Obecná úvodní část 

            Absolvent oboru elektronické počítačové systémy je připraven pro uplatnění v odpovídajících pracovních technickohospodářských funkcích. Jeho znalosti mu umožňují rychlou adaptaci na podmínky praxe a měnící se podmínky společenské reality. Toto vzdělání umožňuje absolventovi dále prohlubovat svoji specializaci různými formami studia.

            Po odborné stránce je absolvent připraven, po absolvování nástupní praxe, vykonávat činnost středních technickohospodářských pracovníků. Získané úplné střední odborné vzdělání mu umožňuje věnovat se i podnikatelské činnosti. Dosažená úroveň vzdělání mu umožňuje další studium na vyšší nebo vysoké škole nebo v rámci různých forem dalšího vzdělávání dospělých.

 

1.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje 

Nejdůležitější vlastnosti absolventa oboru je:

-       samostatně myslet a pohotově rozhodovat,

-       aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi,

-       samostatně řešit úkoly na pracovišti,

-       pracovat v týmu,

-       zvládnout organizaci a řízení pracovní skupiny,

-       získávat a využívat vědeckotechnické informace ve své práci,

-       dále se vzdělávat,

-       vědomosti o přírodních zákonech a společenských jevech,

-       dovednosti dalšího využívání získaných vědomostí, dovedností, návyků a postojů,

-       návyk myslet a jednat ve shodě se svým přesvědčením v duchu demokratických principů.

 

            Všeobecně vzdělávací složka profilu absolventa oboru je charakterizována vědomostmi potřebnými:

-       k pohotovému, kultivovanému a správnému ústnímu i písemnému používání mateřského jazyka,

-       k samostatnému a přiměřenému jazykově správnému jednání v cizím jazyce, k porozumění odbornému textu v tomto jazyce a používání slovníku,

-       k poznání a pochopení společenské a umělecké funkce literatury a ostatních druhů umění,

-       k poznání a pochopení historického vývoje naší země i světových dějin,

-       k porozumění vybraným společenskovědním disciplínám a vytvoření mravního a etického základu své osobnosti,

-       k osvojení širokého základu středoškolské matematiky, poznání nejdůležitějších fyzikálních zákonů a chemických jevů, včetně aplikace těchto poznatků v praxi.

 

Žák je veden k těmto postojům:

-       zaujmout kritický postoj k různým typům řešení,

-       být  přístupný kritickým argumentům oponenta(ů),

-       ke správným postojům k negativním jevům ve společnosti,

-       k negativním postojům k projevům rasismu, fašismu a komunismu,

-       respektování zásad a předpisů o bezpečnosti práce,

-       při výběru variant řešení technických problémů dbá na zásady zdravé ekologie, nedává přednost pouze ekonomickým hlediskům.

 

1.3 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje: 

V odborné složce přípravy musí absolvent získat vědomosti o:

-       způsobu zobrazování součástí elektrických a elektronických přístrojů a zařízení,

-        způsobu zobrazování funkčních, přehledových, logických a montážních elektrických schémat i výrobních výkresů včetně využívání grafických podkladů při konstruování, projektování a diagnostice,

-        zákonitostech elektrických a magnetických jevů zejména stejnosměrných a střídavých elektrických obvodů a elektromagnetického pole,

-       lineárních a nelineárních elektronických součástkách,

-       vlastnostech základních elektrotechnických obvodů, o způsobech jejich řešení, o způsobech výpočtů jejich základních parametrů při používání diskrétních i integrovaných prvků,

-       vlastnostech elektrotechnických i elektronických prvků,

-       řešení elektronických obvodů, impulsové technice, v zesilování, generování a třídění signálů,

-       konstrukci počítačů třídy PC a jejich periferiích,

-       využívání výpočetní techniky v rámci stávajícího programového vybavení; důraz se klade na zvládnutí obsluhy počítače třídy PC, jeho optimální konfiguraci,

-       oblasti výpočetní techniky a zpracování informací, tj. v algoritmizaci výpočtů, přípravě dat, programování a orientaci ve výstupních údajích počítače,

-       vlastnostech, druzích, zkoušení a zpracování různých druhů materiálů používaných v elektrotechnice, a to jak při výrobě prvků obvodů, tak i při zpracování konečných výrobků; zvláštní důraz se klade na moderní polovodičové prvky,

-       používání různých druhů měřících přístrojů, různých měřících metod a  způsobech zpracování naměřených hodnot, včetně jejich správné interpretace,

-       základních pojmech a vztazích tržní ekonomiky.

 

Dále musí absolvent získat dovednosti:

-       programovat procesory 80x86 pomocí assembleru i vyššího programovacího jazyka (Pascal, C),

-       pracovat s odbornou literaturou a řešit nové problémy pomocí dostupné informační báze (odborná knihovna, Internet atd).

-       využívat poznatků o:

-       činnosti základních elektronických obvodů,

-       měřící technice,

-       konstrukci elektronických zařízení a konstrukčních logických prvků,

-       obsluhy osobních počítačů,

-       architektuře a programování používaných procesorů v počítačích třídy PC,

-       operačních systémech, uživatelském software, o programování v jazyce C a Pascalu,

-       problematice počítačových sítí,

-       činnosti a programování jednočipových mikropočítačů,

-       snímačích neelektrických veličin,

-       systémech průmyslové automatizace a kybernetizace. 

Absolvent se zaměřením na přístrojová zdravotnické zařízení umí využít výpočetní techniku při moderních diagnostických postupech v medicíně. Naučí se navrhovat, simulovat, a realizovat analogové a číslicové obvody moderními technologiemi.  Seznámí se se základy anatomie člověka tak, aby uměl zvolit vhodný diagnostický nebo terapeutický přístroj. Porozumí funkční stránce zdravotnických přístrojů do té míry že zvládne jejich obsluhu a základní údržbu. Osvojí si programové produkty pro zpracování textu, udržování databází a tvorbu tabulek, což aplikuje do oblasti zdravotnické techniky.

 

2. Možnosti uplatnění absolventa 

Studijní obor Elektronické počítačové systémy připravuje studenty pro činnosti středních technickohospodářských pracovníků v oblasti montáže, oživování a provozu prostředků výpočetní techniky. Dále v oblasti prodeje těchto prostředků nebo i v oblasti programování nebo využívání uživatelského software.   Jeho uplatnění je možné na těch pracovištích, kde je dominantní  používání výpočetní techniky.

Absolvent tohoto oboru může pracovat přímo v oblasti:

-         aplikačního software (textové editory, tabulkové kalkulátory, databázové systémy),

-         tvorby jednoduchého programového vybavení ve vyšším programovacím jazyce,

-         diagnostiky výpočetní techniky

-         na místě počítačových techniků při sestavování, oživování a diagnostice počítačů třídy PC,

-         tvorby technického a programového vybavení využívajícího jednočipových mikroprocesorů,

-         vývoje slaboproudých zařízení řízených počítačem,

-         servisu výpočetní techniky.

 

Absolvent studijního oboru Elektronické počítačové systémy je připraven pro uplatnění v odpovídajících pracovních technickohospodářských funkcích. Jeho znalosti mu umožňují rychlou adaptaci na podmínky praxe a měnící se podmínky společenské reality.

Získané úplné střední odborné vzdělání mu umožňuje věnovat se i podnikatelské činnosti. Dosažená úroveň vzdělání mu též umožňuje další studium na vyšší nebo vysoké škole nebo v rámci různých forem dalšího vzdělávání dospělých.

Dále se mohou absolventi uplatnit jako školící technici,  v oblasti prodeje výpočetní techniky, v oblasti obecného využití výpočetní techniky, při využívání výpočetní techniky v oblasti řízení, v oblasti sběru a zpracování dat, v oblasti techniky měření a regulace, jako operátoři a programátoři počítače a mikropočítače, při řízení jednoduchých procesů a při programování elektronických přístrojů a zařízení.

Po nástupní praxi a odpovídající době zapracování je absolvent připraven pro výkon středních technickohospodářských funkcí v podnicích s elektrotechnickou produkcí, technických činností v podnicích a firmách opírající výrobní technologie o počítačové systémy a jejich použití, v oblasti zpracování dat, v oblasti návrhu, instalace a testování hardwarových a softwarových komponentů osobních počítačů a mikrokontrolerů.