MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 6. 10. 1999,  č. j. 29 161 / 99-23  s platností od 1. září 1999 počínaje prvním ročníkem   

 

  

UČEBNÍ PLÁN

 

Kmenový obor:

2647M  Výpočetní technika

Studijní obor:

26-47-M/002 (26-69-6)

 

Elektronické počítačové systémy

 

Denní studium absolventů základní školy
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet  týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

4.

 

1. Všeobecně vzdělávací

19

16

11

12

58

   Český jazyk a literatura        

3

2

2

3

10

   Cizí jazyk

3

3

3

3

12

   Dějepis                                         

2

1

-

-

3

   Občanská nauka

-

1

1

1

3

   Matematika               

5

4

3

3

15

   Fyzika

2

2

-

-

4

   Chemie a ekologie

2

1

-

-

3

   Tělesná výchova

2

2

2

2

8

2. Odborné

 

 

 

 

 

Základní

13

17

12

10

52

   Technické kreslení

3

-

-

-

3

   Strojnictví

-

2

-

-

2

   Základy elektrotechniky

4

3

-

-

7

   Elektrotechnologie

-

1

-

-

1

   Výpočetní technika

3

2

-

-

5

   Číslicová technika

-

3

-

-

3

   Elektronika

-

3

3

3

9

   Elektrotechnická měření

-

-

4

4

8

   Silnoproudá zařízení

-

-

2

-

2

   Ekonomika

-

-

-

3

3

   Praxe

3

3

3

-

9

Výběrové

-

-

10

10

20

 

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

32

33

33

32

130


 

UČEBNÍ PLÁN

 

Kmenový obor:

2647M  Výpočetní technika

Studijní obor:

26-47-M/002 (26-69-6)

 

Elektronické počítačové systémy

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet  týdenních vyučovacích
 hodin v ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

1. Všeobecně vzdělávací

 

 

 

 

 

 

 

Základní

150

70

50

50

50

370

 

   Český jazyk a literatura        

30

10

10

20

20

90

 

   Cizí jazyk

20

20

20

20

20

100

 

   Občanská nauka

10

10

-

-

-

20

 

   Dějepis

10

-

-

-

-

10

 

   Matematika               

30

30

20

10

10

100

 

   Fyzika

40

-

-

-

-

40

 

   Chemie

10

-

-

-

-

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Odborné

 

 

 

 

 

 

 

Základní

60

140

80

60

60

400

 

   Technické kreslení

10

-

-

-

-

10

 

   Strojnictví

-

35

-

-

-

35

 

   Základy elektrotechniky

50

-

-

-

-

50

 

   Elektrotechnologie

-

25

-

-

-

25

 

   Výpočetní technika

-

40

-

-

-

40

 

   Číslicová technika

-

-

20

-

-

20

 

   Elektronika

-

40

30

20

-

90

 

   Elektrotechnická měření

-

-

30

20

30

80

 

   Silnoproudá zařízení

-

-

-

20

-

20

 

   Ekonomika

-

-

-

-

30

30

 

Výběrové

-

-

80

100

90

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

210

210

210

210

200

1040

 

Výběrové předměty: 

Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

Bez zaměření

 

 

10

10

20

   Automatizace

-

-

2

-

2

   Elektronické počítače

-

-

4

6

10

   Programové vybavení

-

-

2

2

4

   Výběrové

 

 

2

2

4

Zaměření - přístrojová zdravotnická zařízení

 

 

 

10

 

10

 

20

   Vyšetřovací přístroje

-

-

2

5

7

   Lékařské přístroje

-

-

-

3

3

   Neelektrické lékařské přístroje

-

-

2

-

2

   Mikroprocesorová technika

-

-

4

-

4

   Výběrové

 

 

2

2

4

 

Poznámky k učebnímu plánu

1.      Učební plán může ředitel školy na základě doporučení předmětových komisí upravit až do 10% hodinové dotace v daném ročníku, přitom žádný předmět nesmí být zrušen a nesmí být překročen celkový počet týdenních hodin. Osnovy jednotlivých vyučovacích předmětů může ředitel školy upravit do 30% obsahu s ohledem na nové technologie, modernizaci oboru, podmínky regionu a požadavky sociálních partnerů.

2.      Pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů se využívají platné učební osnovy pro SOŠ.

3.      Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil v základní škole.

4.      Výběrové předměty mohou být sestaveny do bloků, které tvoří zaměření studijního oboru. Tato zaměření lze uvádět v pedagogické dokumentaci školy a na vysvědčení. Učební osnovy výběrových předmětů vypracované příslušnými předmětovými komisemi a  schválené ředitelem školy, jsou povinnou dokumentací školy. Hodinové dotace pro výběrové předměty lze využít i  pro posílení povinných vyučovacích předmětů.

5.      Nepovinné vyučovací předměty i jejich obsah zpracují předmětové komise a schválí ředitel školy. Žák se může v jednom školním roce přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů, popř. do tří, jsou-li jedním z nich sportovní hry nebo řízení motorových vozidel.

6.      Počet vyučovacích hodin cvičení není v učebním plánu uveden. Rozsah cvičení ve vyučovacích předmětech se řídí charakterem vyučovacího předmětu. Při cvičeních se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy o BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy o BOZP, hygienické předpisy apod., určí ji ředitel školy podle platných předpisů MŠMT ČR a finančních možností školy.

7.      Součástí předmětu praxe jsou čtyři týdny souvislé praxe, rozdělené do dvou ročníků, zpravidla do druhého a třetího. Tuto souvislou praxi vykonají žáci v podnicích, na smluvně zajištěných pracovištích.

8.      V rámci časové rezervy může škola organizovat v prvním až třetím ročníku týdenní lyžařský výcvikový kurz a sportovně turistický kurz. Celková doba trvání kurzů nesmí přesáhnout dva týdny za výše uvedené období.

9.      V dálkovém studiu se vyučuje podle učebního plánu dálkového studia a osnov denního studia. Tematické plány schvaluje ředitel školy. Počty konzultačních hodin mohou být upraveny maximálně do 10 %. Na konci každého pololetí se vždy z každého předmětu  koná zkouška. V jednom dni mohou být nejvýše tři zkoušky.

10.  V průběhu dálkového studia škola zajistí pro žáky jednotýdenní soustředění k získání praktických dovedností, zejména v elektrotechnických měřeních.

11.  Žáci dálkového studia, kteří nemají pracovní zkušenosti ve studovaném nebo příbuzném oboru jsou povinni, po projednání se školou,  absolvovat v průběhu studia 4 týdny praxe, umožňující jim získat základní znalosti a dovednosti odpovídacího odborného charakteru.